Home

Samfunnssikkerhet uis

Studieplan og emner - Samfunnssikkerhet - UiS

Samfunnssikkerhet - master Universitetet i Stavange

Samfunnssikkerhet 2019 - Konferanser - UiS

Masterstudiet i samfunnssikkerhet gir en fordypning i teorier og metoder på sentrale tema innen fagområdet. Studiet gir deg kunnskap om metoder og redskaper for å vurdere og å analysere trusler, risiko og sårbarhet Det har fokus på hvordan vi kan forebygge uønskede hendelser og bygge et mer robust samfunn, men samtidig etablere en beredskap til å håndtere kriser når de oppstår Fagmiljøet ved UiS ansees for å være det tyngste fagmiljøet i Norge innenfor risikostyring og samfunnssikkerhet, og er godt kjent internasjonalt. Staben er involvert i og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Fagmiljøet har de siste ti årene vært drivkraften i Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet - SEROS Alle våre kurs er gratis og åpne for studenter og ansatte ved UiS. Biblioteket i Bjergsted pusser opp! Biblioteket i Bjergsted er stengt for ombygging og oppussing. Samfunnssikkerhet - master Tweet. Utvekslingssemester 3. semester. Opplegg for utvekslinge De som ansettes vil være tilknyttet det samfunnsvitenskapelige miljøet i samfunnssikkerhet ved UiS. Miljøet driver bachelor-, master- og PhD-utdanninger i samfunnssikkerhet. Miljøet inngår i et tverrfaglig samarbeid som omfatter risikostyring og samfunnssikkerhet. Generell gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for førsteamanuensis Som student på masterprogrammet Risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS får du bli med i av ett av verdens sterkeste fagmiljø på dette området, og få undervisning av ledende professorer. Mastergradsprogrammet dekker emner so

Pris NOK 2.400,-. For studenter innen samfunnssikkerhet og beredskap/arrangørorganisasjoner NOK 350,-. Påmelding nå Følg gjerne vårt vitenskapelige fagmiljø innen samfunnssikkerhet @SEROS_UIS. Les mer om konferansen her. Er det noe du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt Samfunnssikkerhet og beredskap. Tema Forebygging er vår viktigste oppgave når det gjelder hendelser som truer sentrale samfunnsinstitusjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse. Kriser må møtes ved bruk av de samlede nasjonale ressurser, basert. Kjell Harald Olsen (f.1949) er professor i samfunnssikkerhet ved SEROS ved UiS. Han har doktorgrad fra NTNU og har spesielt forsket innen fagområdet samfunnsplanlegging og sikkerhet. Planlegging- og beslutningsteori har vært sentral i hans forskning. Olsen har også gjort flere studier av forsøks- og reformvirksomhet i offentlig sektor

Samfunnssikkerhet og beredskap - UiS

Alle UiS studenter får nå tilleggspoeng for gjennomført utvekslingsopphold som en del av graden ved opptak til mastergrader ved UiS Fullført studium kan kvalifisere for opptak på doktorgradsstudium ved UiS innen fagområde risikostyring og samfunnssikkerhet. Karrierevegar Nye og skjerpede krav til håndtering av risiko ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og arbeidsprosesser krever større profesjonalitet innen de fleste områder

Samfunnssikkerhet - masterstudium Utdanning

Risikostyring og samfunnssikkerhet, internasjonalt masterstudium Utvekslingssemester 3. semester Opplegg for utvekslingen Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlandsopphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde UiS tidlig på banen. Samfunnssikkerhet som begrep ble tatt i bruk ved UiS tidlig i planleggingsprosessen av studiet, og UiS var nokså alene om bruken av begrepet ved oppstarten i 1999. Begrepet ble videreutviklet av Sårbarhetsutvalget ledet av Kåre Willoch i 2000 Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Utvekslingssemester 3. semester Opplegg for utvekslingen I 3. semester på masterprogrammet i teknisk samfunnssikkerhet er det anbefalt og lagt til rette for et studieopphold i utlandet. I dette semesteret er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner samt et obligatorisk oppgaveseminar på 0 studiepoeng

Utvekslingsmuligheter - Samfunnssikkerhet, toårig - UiS

 1. Samfunnssikkerhet. Samfunnssikkerhet handler om et samfunns evne til å opprettholde vitale samfunnsfunksjoner. For å lykkes med å skape et trygt og robust samfunn, er det avgjørende at alle tar ansvar for å sikre liv, helse, grunnleggende behov og verdier i forbindelse med kriser
 2. samfunnssikkerhet og beredskap. Dette studiet inspirerte meg til ytterligere studier som tok meg helt til mål, masteroppgaven er skrevet. Flere har bidratt til at dette var mulig. En stor takk til Romerike politidistrikt som gjennom alle disse årene har tilrettelagt for at jeg har kunnet studere ved siden av jobben
Samfunnssikkerhet 2019 - Konferanser - Konferanser og

Samfunnssikkerhet kan defineres som den evne samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger. Begrepet samfunnssikkerhet ble første gang tatt i bruk i Norge i forbindelse med forarbeider til et studium i sikkerhet, beredskap og samfunnsplanlegging ved Høyskolen i Stavanger (senere. Begrepet samfunnssikkerhet oppsto i politisk sammenheng da den først ble presentert i stortingsmelding nr 17. I senere tid har begrepet vist seg å fremstå som tvetydig og vanskelig å definere. Det er med dette bakteppet jeg ønsket å studere dette temaet nærmere. Formål: Hensikten med oppgaven var å svare på følgende problemstilling Masterstudiet i samfunnssikkerhet egner seg godt som en videreføring av bachelorgraden i Samfunnsfag med personalledelse v/UiS, eller annet utdanningsløp av minimum tre års omfang innen samfunnsvitenskapelige emner. Fordypningsretningen Sikkerhet og beredskap i nordområdene egner seg godt som videreføring av bachelorgrad i Samfunnssikkerhet o Med utgangspunkt i kommunen som en sentral aktør i arbeidet med samfunnssikkerhet søker vi i oppgavens del I å finne svar på hva samfunnssikkerhet i en kommune er. Her viser funn fra vår case-kommune at det mest tydelige er evnen til å håndtere beredskapsmessige hendelser. Det er i høy grad en evne til å tilpasse seg når hendelser skjer Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Vår 2011 Sammendrag At organisasjoner trenger å ligge i forkant av ulykker og tidlig hindre konsekvensene av uønskede hendelser kan virke som en selvfølge. Likevel ser vi stadig ulykker som kommer overraskende fordi organisasjoner ikke klarer å se kompleksiteten i teknologi og samfunnsoppbygging

Bøker - Publikasjoner - SEROS – Senter for risikostyring

Forside Universitetet i Stavange

Masteroppgave, Samfunnssikkerhet med fordypning i sikkerhet og beredskap i Nordområdene Tittel: «Hemmende og fremmende faktorer for samordning og felles situasjonsforståelse i et regionalt samvirke - Håndtering av fjellskred ved Nordnes i Troms.» Universitetet i Stavanger, i samarbeid med Universitetet i Tromsø Høsten 201 Hei, jeg tenker å studere 3 år statsvitenskap og så 2 år samfunnssikkerhet på UiS. Jeg leser at det er ingeniører som studerer dette faget på masternivå også. Men, jeg lurer på hva jobbmuligheter det har og hva forskjellen er mellom disse to veiene. Noen sier at det ikke er vanskelig å finne rele..

Foredragsholdere og presentasjoner - Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor Ui

Rådet har 14 medlemmer. Universitetet i Stavanger (UiS) ivaretar en faglig basert sekretariatsfunksjon for rådet og er kontaktpunkt mot Kunnskapsdepartementet. Les mer om Beredskapsrådet ved UiS. Samfunnssikkerhet og beredskap ved øvrige utdanningsvirksomheter. Både fagskolene og folkehøyskolene er en del av Kunnskapsdepartementets. Beredskap og krisehåndtering blir gjentatte ganger satt på dagsorden. 22.juli 2011 har gjennom de to årene på samfunnssikkerhet gjentatte ganger blitt tatt opp som tema. Å ta lærdom etter uønskede hendelser har vært mye av fokuset, og etter å ha gjennomgått læringskapittelet i Gjørv kommisjonens rapport fra 22.juli, forstod vi at det fortsatt er store utfordringer for den.

Denne oppgåva tek føre seg forholdet mellom tru og politikk blant det norske bedehusfolket i møte med Midtausten-konflikten. Innfallsvinkelen min er den tidlegare sjefredaktøren i Dagen, Arthur Berg, og korleis han meinte. Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren (Beredskapsrådet) Kunnskapsdepartementet har oppnevnt råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren, som har som overordnet mål å styrke arbeidet med disse temaene i kunnskapssektoren Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Rambergveien 9, 3115 Tønsberg. Postboks 2014, 3103 Tønsberg. Telefon: 33 41 25 00 - Faks: 33 31 06 60, E-post: postmottak@dsb.no Organisasjonsnummer: 974 760 98 Arbeidsgiver: UiS . Ingrid Ringdal har alltid vært veldig opptatt av hvordan vi kan få et tryggere samfunn og på hvilken måte vi kan styre sikkerheten i ønsket retning. Denne lidenskapen for fagområdet førte henne til UiS hvor hun tok en master i samfunnssikkerhet For å besvare problemstillingen har jeg utarbeidet en normativ modell for beredskapsarbeid for å kartlegge om krisestøtteverktøyet ivaretar behov i alle faser av beredskapsarbeidet. Videre har jeg benyttet Reasons barrieremodell (Reason, 1997) for å kartlegge kommunenes barrierer i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap

Nytt rammeverk for branntekniske analyser : Bygg

Offisiell semesteråpning 2020. Den offisielle semesteråpning foregår i år på nett grunnet den pågående corona-situasjonen. Seremonien blir som vanlig både høytidelig og uformell, og sendes live klokken 1200 både på uis.no og på Facebook Utne har en master i risikostyring og sikkerhetsledelse fra Universitetet i Stavanger (UiS), med fordypning i sikkerhetsledelse i konfliktområder. Dette fagnotatet er det første i en serie på tre om hvordan maktforhold kan påvirke samfunnssikkerhet i krisetid, og er støttet av Fritt Ord

Studentforsiden Universitetet i Stavange

Samfunnssikkerhet og risikostyring (13) Skole (209) Smartby (4) Sosialfag (20) Språk (28) Teknologi (17) Utdanningsvitenskap (84) Velferd (9) Ph.d. Disputaser (105) Forskerskoler (9) Journaler. Arkeologisk museum, UiS har flere prosjekter på Stavanger domkirke fram mot byjubileet i 2025 Når målet er samtalebasert lesing, er det én metode som ser ut til å virke best

«Koronakommisjonen er pålagt et stort ansvar, og vi forventer en kinderegg-effekt: En overordnet samfunnsanalyse, gode råd om bedre krisehåndtering og et årvåkent blikk på de demokratiske utfordringer som oppstår i krisetider», skriver fire UiS-forskere innen samfunnssikkerhet Stillingen er knyttet til det samfunnsvitenskapelige miljøet innen samfunnssikkerhet ved UiS. Miljøet driver bachelor-, master- og PhD-utdanninger i samfunnssikkerhet. Miljøet inngår i et tverrfaglig samarbeid som omfatter risikostyring, samfunnssikkerhet og byplanlegging SamSik er en linjeforening for studenter innenfor Samfunnssikkerhet ved UiS. Vi ønsker å skape et sosialt og faglig nettverk på tvers av aktive studenter, forelesere og tidligere studenter. Vi knytter kontakt mellom studenter og næringslivet, for å vise mulighetene ved ulike fremtidige arbeidsgivere etter endt utdanning Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Universitetet i Stavanger søker førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Universitetet i Stavanger - Samfunnssikkerhet - masterstudiu

Stillingen er knyttet til det samfunnsvitenskapelige miljøet innen samfunnssikkerhet ved UiS. Miljøet driver bachelor-, master- og ph.d.-utdanninger i samfunnssikkerhet. Miljøet inngår i et tverrfaglig samarbeid som omfatter risikostyring og samfunnssikkerhet og som går på tvers av Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Senter for Risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger er det eneste studiestedet i landet som tilbyr sikkerhetsfaglig utdannelse på bachelor-, master- og PhD-nivå. Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) ble etablert av International Research Institute of Stavanger (IRIS) og Universitetet i Stavanger (UiS) i 2009 Marit Boyesen og Terje Aven, UiS: - Samfunnssikkerhet - relevant kunnskap i et skiftende trusselbilde. Stort forskningsprosjekt: Skal grave etter middelalder-levninger i Domkirken. abonnent. Norges kriseportal ble fornyet før jul i fjor. Nå legges den ned. abonnent

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. (3+2) innenfor samfunnssikkerhet, risikostyring, helsevitenskap eller innovasjonsforskning eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato Samfunnsviterne UiS, Stavanger, Norway. 416 liker dette · 4 snakker om dette · 1 har vært her. Studerer du på bachelor- eller masternivå i en..

I dag undertegnet tolldirektøren og UiS-rektor Klaus Mohn en samarbeidsavtale. Dermed ligger alt til rette for nytt tollstudium i Stavanger fra høsten 2021, med 35 studieplasser. - Vi utnytter et allerede sterkt fagområde innenfor samfunnssikkerhet og risikostyring, samt handel og jus, til å fylle et konkret behov i samfunnet De som ansettes vil være tilknyttet det samfunnsvitenskapelige miljøet i samfunnssikkerhet ved UiS. Miljøet driver bachelor-, master- og PhD-utdanninger i samfunnssikkerhet. Miljøet inngår i et tverrfaglig samarbeid som omfatter risikostyring og samfunnssikkerhet

Aktuelt om samfunnssikkerhet og beredskap - Råd for

Samfunnssikkerhet, masterstudium. Karrieremuligheter. Bachelorprogrammet i rettsvitenskap gir en bred kompetanse som åpner mange og varierte karriereveier. UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa Universitetet i Stavanger (forkortet UiS) er Norges femte universitet, etablert 29. oktober 2004, da Høgskolen i Stavanger (HiS) fikk universitetsstatus etter vedtak i statsråd.. Universitetet har 12.000 studenter og 1500 tilsatte, og er organisert i seks fakulteter: Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Stillingene er knyttet til det samfunnsvitenskapelige miljøet innen samfunnssikkerhet ved UiS. Miljøet som driver bachelor-, master- og ph.d.-utdanninger i samfunnssikkerhet inngår i et tverrfaglig samarbeid som omfatter risikostyring og samfunnssikkerhet og som går på tvers av Det samfunns­vitenskapelige fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Samfunnssikkerhet - master Ui

Universitetet i Stavanger (UiS) er et ungt universitet med ca 12.000 studenter. Vårt studietilbud spenner fra bachelor- og masterstudier til doktorgradsstudier og videreutdanninger. Som student bli du del av et studentmiljø med stort engasjement, og som du kan være med å påvirke og forme Samfunnssikkerhet ses som en del av et utvidet sikkerhetsbegrep sammen med stats- og menneskelig sikkerhet. Samfunnssikkerhet slik sivil sektor UIS Universitetet i Stavanger . 10 1. Innledning Formålet med denne oppgaven er å gjøre en sosiologisk studie av hvordan begrepen Universitetet i Stavanger / University of Stavanger (UiS) Master Samfunnssikkerhet. 2013 - 2017. Universitetet i Stavanger / University of Stavanger (UiS) Universitetet i Stavanger / University of Stavanger (UiS) Bachelor Sosiologi med spesialisering i samfunnssikkerhet. 2010 - 2013

sikkerhet, samfunnssikkerhet. Jo Jakobsen internasjonal politikk, mellomstatlig krig og konflikt, stormaktspolitikk, amerikansk utenrikspolitikk, Russland og NATO, kinesisk utenrikspolitikk, Syria og Midtøsten, IS og al-Qaida. Torbjørn Lindstrøm Knutse Paul Anders Næss: Master i Samfunnssikkerhet, UiS, Bachelor i samfunnssikkerhet og miljø, Universitetet i Tromsø. Første plassering: Nye Veier, prosjekt E39. Bjørn Fjermedal: Master i Arbeid- og organisasjonspsykologi, UiO Som fagansvarlig og bedriftskontakt for SAMSIK, linjeforeningen for Master i Samfunnssikkerhet ved UiS, gleder jeg meg til å arrangere Fagdag SAMSIK Likt av Albulena Mullaliu. Erfaring Mester Grønn AS 4 år 10 måneder Nestleder Mester Grønn AS. Samsik Linjeforeningen for master i samfunnssikkerhet. 321 likes · 21 talking about this. SAMSIK er linjeforeningen for masterstudenter i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger SAMSIK er linjeforeningen for masterstudenter i Samfunnssikkerhet ved UiS. Vårt mål er å skape et sosialt og faglig nettverk på tvers av årskullene. Derfor er vi et bindeledd mellom aktive studenter, forelesere og tidligere studenter med tilknytning til studiet

Tirsdagsforedrag: Samfunnssikkerhet, tillit og granskingen av moderne massegraver. Kirsten Juhl, arkeolog, kommer til Arkeologisk museum 23. februar for å holde foredraget «Samfunnssikkerhet, tillit og granskingen av moderne massegraver» Det planlagte motorvei-prosjektet på E39 mellom Ålgård og Lyngdal berører mange, og nå legger Universitetet i Stavanger (UiS) til rette for forskning knyttet til veistrekningen gjennom.

Sammen for et tryggere Norge - UiS

UiS og UiT tar et generelt forbehold om igangsetting av emner med svakt studentgrunnlag. Utfyllende regler for lokalt opptak til MASTERPROGRAM I SAMFUNNSSIKKERHET Samfunnssikkerhetskonferansen arrangeres ved Universitetet i Stavanger og ble avholdt 9. januar i år. Konferansens hovedtema var Samfunnssikkerhet i et internasjonalt perspektiv, Sentraliseringens dilemmaer og Risiko- og sårbarhetsanalyser - et nyttig verktøy eller rent skuebrød?. Postdoktor Lise Hellebø Rykkja ved instituttet deltok med innlegg UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum

Samfunnssikkerhet og teknologisk utvikling 21.01. Repetisjon fra forelesning 07.01.20: teknologibegrepet- TTT Teknologioptimistiske vs. Pessimistiske perspektiv a) Teknologiutvikling i et mestrings/ rasjonalitets/ samfunnsmessig frigjørings perspektiv Samfunnssikkerhet som forskningsfelt - status og utfordringer. Dekan Marit Boyesen innleder. Odd Einar Olsen, Professor, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS Studerer du BSA250_1 Kriser og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger? På StuDocu vil du finne alt av studiemateriale, gamle eksamener og foredragsnotater for dette fage Foto: UiS/Mari Løvås About your privacy In order to give you the very best experience, we use cookies to help understand how our our articles and content is used uis_studenter. Alt om samfunnssikkerhet Av Mediaplanet. Digital sikkerhet; Home » Det tyngste fagmiljøet i Norge innenfor risikostyring og samfunnssikkerhet » uis_studenter. uis_studenter

Home » Det tyngste fagmiljøet i Norge innenfor risikostyring og samfunnssikkerhet » uis_logo. uis_logo. Author ingvildheia Next. Share Share Share Share Next article Mediaplanet - branding made easy. Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet Hei! jeg studerer samfunnsikkerhet v/Uis, siste semester. Det er mange søkere (3-400) på rundt 40 plasser. Det er et krevende studie, med høye krav fra professorer og medstudenter. Det er mye gruppearbeid som krever diskusjon, planlegging og samarbeid, samtidig som det er store og ofte vanskelige oppgaver

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Risikostyring og samfunnssikkerhet er faglig satsingsområde ved universitetet Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) er et forskningssenter ved Universitetet i Stavanger, etablert 1. januar 2009 i samarbeid med International Research Institute of Stavanger.SEROS driver både grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid med bredest mulig anvendelse.. En viktig ambisjon for SEROS er å bidra til utviklingen av doktorgradkandidater med basis i en. Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor samfunnssikkerhet, endringsledelse, sosiologi, fjernsyns- og medieproduksjon og journalistikk Nord universitet har 1.300 ansatte og 11.000 studenter, fordelt på studiesteder i Nordland og Trøndelag

samfunnssikkerhet og beredskap ved UiS? •Høringssvar til Justis- og beredskapsdep, NOU 2012:14 Rapport fra 22.juli-kommisjonen •UiS mener: -styrke kompetanse og læring innen samfunnssikkerhet og beredskap en av hovedutfordringene knyttet til endring i forståelse av risiko, holdninger og handlingsevn UiS - søk fremragende forskning! Forventningene er store og med god grunn; Universitetet i Stavanger skal foredles til å bli en fruktbar mark for nye tanker, sikker kunnskap og skapende ideer Etter fullført bachelorgrad i kjemi og miljø kan du fortsette på master i Environmental Engineering (Miljøteknologi), som har spesialiseringene Water Science and Technology (Akvatisk miljøvitenskap) og Offshore Environmental Technology (Offshore Teknisk Miljøvern). Det er også mulig å fortsette med masterstudier i biologisk kjemi, samfunnssikkerhet eller industriell økonomi ved UiS

Foto: DSB Råd om egenberedskap Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager UiS-forskere: «Den vanskelige tilliten til myndig­­heter og overvåkingsteknologien» Manglende sikkerhetskompetanse En annet utfordring er hvordan virksomhetene faktisk skal forholde seg til begrepet «akseptabel risiko» i en verden hvor terrorisme, hybrid krigføring, spionasje og digitalisering dominerer risiko- og trusselbildet Kjøp bøker av Kenneth Arne Pettersen. Kenneth A. Pettersen (f.1977) er førsteamanuensis i samfunnssikkerhet på SEROS ved UiS. Han er utdannet master i samfunnssikkerhet ved UiS (2003) og har en PhD i Risikostyring og samfunnssikkerhet fra UiS (2008) Universitetet i Stavanger (UiS) har rekordstor søkning til sine studier. Hele 5336 internasjonale studenter kniver om 189 studieplasser

 • Royal copenhagen stjernetegn pricerunner.
 • How to set up tournament brackets.
 • Constanta romania.
 • Liste besondere tage.
 • Sparebank vest nesttun.
 • Yellowstone national park wolf story.
 • Test lexus rx450h.
 • Schwarzfußindianer heimat.
 • Mean machine full movie.
 • Hvordan beskrive været på spansk.
 • Plastgulv biltema.
 • Funfacts about spain.
 • Tennisalbue bandage placering.
 • Ikea leangen åpningstider påske 2018.
 • Round table wiki.
 • Åpningstider nordstan gøteborg.
 • Hvordan få vekk kvise i nesa.
 • Wrestling skuespill.
 • Seniordager fagforbundet.
 • Bachelorarbeit finance themen.
 • Husleie portugal.
 • Vital fibertabletter.
 • Kajakk test vg.
 • Hva er separasjonsbevilling.
 • Bønnetaco.
 • Naruto zeichnen.
 • Malt gulv.
 • Sha256.
 • Mister single couch 2017.
 • Kjøpesenter haugesund.
 • Komplett mikrokraftverk.
 • Osmoregulering hos menneske.
 • Teu vessel.
 • Wetter lüdenscheid wdr.
 • Reisalavvo.
 • Vatican tickets.
 • Transfer passau engelhartszell.
 • Calculator online advanced.
 • Chord gitar geisha cukup tak lagi.
 • Hl senteret åpningstider.
 • Øl i bagasjen på fly.