Home

Kvalitativ intervjuundersøkelse

Det kvalitative forskningsintervju - learning the craft of

En kvalitativ intervjuundersøkelse av foreldres erfaringer Randi Tynes Vågen Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning barn Institutt for helse- og omsorgsfag Det helsevitenskapelige fakultet UiT Norges arktiske universitet September 2014 Antall ord: 2004 Intervjuundersøkelse: oppsøkende eller telefon Enquete: spørsmål og svar avgis skriftlig Åpne eller lukkede spørsmål - uansett: entydig og enkelt språk Spørreskjema. 7 25 Kvalitativ metode • Retrospektive spørsmål: et utvalg intervjues på ett tidspunkt og stilles spørsmål som dekker et tidsrom bakover i ti Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner: En kvalitativ intervjuundersøkelse Danielsen, E. M., Solberg, A., & Grøvdal, Y. (2016). Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner: En kvalitativ intervjuundersøkelse En kvalitativ intervjuundersøkelse av erfarne barnevernsansatte Eva Ekblom MASTEROPPGAVE Masterprogram i barnevern Vår 2014 Det psykologiske fakultet HEMIL - Senteret . Forord: Denne masteroppgaven er gjennomført ved Masterprogrammet i Barnevern p En kvalitativ undersøkelse er ikke like strukturert som en kvantitativ undersøkelse, men har som mål å dykke dypt ned i det aktuelle emnet for å få informasjon om folks tanker og holdninger, og om hva som motiverer dem. Dette gir en dypere innsikt i undersøkelsesspørsmålene, men det gjør også at det blir vanskeligere å analysere resultatene

Det kvalitative forskningsintervju Gyldenda

Intervjuer spiller en helt avgjørende rolle i kvalitativ forskning. Denne boken gir en grundig introduksjon til hva det innebærer å utføre en kvalitativ intervjuundersøkelse Formålet med intervjuundersøkelse var å utforske hvilke tiltak fagpersoner i Norge har erfaring med og anbefaler. Intervjuene ble analysert ved beskrivende, kvalitativ metode. Resultater: Bare ti studier fra litteraturgjennomgangen tilfredsstilte inklusjonskriteriene: to farmakologiske, et pedagogisk og syv psykososiale Studien tar utgangspunkt i en kvalitativ forskningstilnærming. Det vil si at datainnsamlingen har foregått ved hjelp av kvalitativt forskningsintervju. Utvalget av informanter har bestått av foreldre til blinde barn som er mellom 10 og 15 år Intervjuer spiller en helt avgjørende rolle i kvalitativ forskning. Denne boken gir en grundig introduksjon til hva det innebærer å utføre en kvalitativ intervjuundersøkelse. I boken veiledes leserne gjennom intervjuundersøkelsens sju faser, nemlig valg av tema, planlegging av selve intervjuet, t..

For å få mer innsikt i sorg i forbindelse med dødsfall og menigheters oppfølging av etterlatte, har jeg gjort en kvalitativ intervjuundersøkelse blant noen prester/diakoner i Metodistkirken. Empirien har jeg brukt som grunnlag for å svare på oppgaves problemstilling i tillegg til å benytte teori om sorg, diakoni ved sjelesorg og fellesskap og teori om Metodistkirken Dysleksi og selvoppfatning: En kvalitativ intervjuundersøkelse intervjuundersøkelse. Sætre, Aina. Doctoral thesi En kvalitativ intervjuundersøkelse om førstegangsmorskapet hos norsk-pakistanske og norske kvinner Psykologi: Senum, Geir Middelklassens opprør. En analyse av lokale lønnsforhandlinger ved Universitetet i Oslo i 2002 Sosiologi: Malmø, Unn En kvalitativ intervjuundersøkelse Rapport 8/2016 Eirin Mo Danielsen, Anne Solberg og Yngvil Grøvdal Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner. kvalitativ intervjustudie, der helsearbeidere er kommet til orde med sine erfaringer når det gjelder vold i nære relasjoner Kjøp Det kvalitative forskningsintervju fra Tanum Intervjuer spiller en helt avgjørende rolle i kvalitativ forskning. Denne boken gir en grundig introduksjon til hva det innebærer å utføre en kvalitativ intervjuundersøkelse. I boken veiledes leserne gjennom intervjuundersøkelsens sju faser, nemlig valg av tema, planlegging av selve intervjuet, transkribering, analyse, verifisering og.

En kvalitativ intervjuundersøkelse. Fysioterapeuten, (8), 22-26. Metadata Vis full innførsel. Samlinger. Artikler, rapporter og annet (helse- og omsorgsfag) [336] Søk i Munin. Denne samlingen. Bla i hele Munin Enheter og samlinger Forfatterliste Tittel Dato Bla i denne samlingen Forfatterliste Tittel Dato. Logg inn Sammendrag. - Denne oppgaven er en kvalitativ undersøkelse som beskriver og undersøker forholdene for norsk musikkterapi i pediatri i et organisasjonsperspektiv. Gjennom intervjuer med musikkterapeuter og ledere ved fem sykehus i Norge, beskrives varierte erfaringer knyttet til organisatorisk tilknytning, klinisk praksis og fagutvikling I kvalitativ forskning spiller intervjuet en helt avgjørende rolle. I denne boken veiledes leseren gjennom syv faser: valg av tema, planlegging, transkribering, analyse, verifisering og sluttrapportering. I tillegg får man råd om hvordan de enkelte fasene i en intervjuundersøkelse best kan ivaretas Intervjuer spiller en helt avgjørende rolle i kvalitativ forskning. Denne boken gir en grundig introduksjon til hva det innebærer å utføre en kvalitativ intervjuundersøkelse. I boken veiledes leserne gjennom intervjuundersøkelsens sju faser, og gis innsiktfulle råd om hvordan fasene best kan ivaretas

Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner: En kvalitativ intervjuundersøkelse 17.10.2016 | Rapport fra NKVTS (8/2016) Å bli utsatt for vold i nære relasjoner er forbundet med en rekke helseplager, likevel vet vi at få av dem som utsettes for vold forteller om dette til helsepersonell Marit Sundstrøm har skrevet masteroppgaven Hypotesetesting under politiets etterforskning: En kvalitativ intervjuundersøkelse. FORFATTER: Marit Sundstrøm er ansatt i Troms Politidistrikt. Alternative forklaringer. Etterforskningsfaget har vært gjennom en utvikling og blitt mer profesjonalisert. Utviklingen. Spørsmålet belyses gjennom en kvalitativ intervjuundersøkelse blant lærerutdannere og lærerstudenter ved en norsk lærerutdanningsinstitusjon. Vi starter med å gjøre rede for metoden for deretter å definere og teoretisk begrunne estetiske arbeidsformers plass i utdanningene

Det nye barnevernbyråkratiet II - Tidlig Innsats

Studien er en kvalitativ intervjuundersøkelse med en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming. Dette er hensiktsmessig når personers opplevelser og erfaringer skal studeres. Her er det kritiske faktorer ved praksisveilederes kunnskaper og erfaringer som skal belyses og reflekteres over (26). Utval En kvalitativ studie av private karriereveilederes faglige grunnlag.» (2003) Kirsten Marie Norendal har skrevet masteroppgave i psykologi ved NTNU. Studien undersøker private karriereveilederes faglige grunnlag. Studien er gjennomført som en kvalitativ intervjuundersøkelse med fem karriereveiledere som arbeider i egne private firmaer i Norge Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner: En kvalitativ intervjuundersøkelse Rapport 8/2016 fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Å bli utsatt for vold i nære relasjoner er forbundet med en rekke helseplager, likevel vet vi at få av dem som utsettes for vold forteller om dette til helsepersonell En kvalitativ intervjuundersøkelse. Tilbake. Last ned. Cruickshank, Jørn og Jensen, Hanne Cecilie | Olsen, Torunn S. Denne rapporten baserer seg hovedsakelig på det homofile og lesbiske i Kristiansand har.

Det kvalitative forskningsintervju

 1. dc.contributor.author: Sætre, Aina: dc.date.accessioned: 2011-09-28T13:05:56Z: dc.date.available: 2011-09-28T13:05:56Z: dc.date.issued: 2009: dc.identifier.iss
 2. Erfaringsbasert master i etterforskning. Hypotesetesting under politiets etterforskning: En kvalitativ intervjuundersøkelse. Sundstrøm, Mari
 3. Undersøkelsen har bestått av en litteraturstudie og en kvalitativ intervjuundersøkelse i 10 utvalgte kommuner: Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Stjørdal, Gloppen, Arendal, Bamble og Notodden. Det rettes en stor takk til kommunene for sine bidrag i undersøkelsen

Dette prosjektet er en kvalitativ intervjuundersøkelse som tar opp temaet opplevelser av inkluderende praksis i skolen. Problemstillingen lyder: En inkluderende skole- ingen grenser? Annerledesheten i møte med idealene om inkludering, likeverd og tilpasning Bakgrunn: Multippel Sklerose er en demyeliniserende nevrologisk sykdom som gjerne debuterer i 20-40 års alderen, og som har store individuelle variasjoner i symptombilde Tre studenter, en av dem tannlegen Ellen Cathrine Mork-Knutsen i Halden, gjennomførte en kvalitativ intervjuundersøkelse blant ni privatpraktiserende tannleger i litt større praksiser, og med varierende organisasjonsform, og fra ulike steder i Norge For å belyse forskningsspørsmålet ble det brukt kvalitativ metode. Datagrunnlaget er basert på et semistrukturert intervju med et formålstjenlig utvalg av 12 informanter som er ansatt i skolen på lærer og ledernivå

Studien tar utgangspunkt i en kvalitativ forskningstilnærming. Det vil si at datainnsamlingen har foregått ved hjelp av kvalitativt forskningsintervju. Utvalget av informanter har bestått av foreldre til blinde barn som er mellom 10 og 15 år. Prosjektets resultater er presentert i fire kategorier. Kategoriene er: 1 Denne boken gir en grundig introduksjon til hva det innebærer å utføre en kvalitativ intervjuundersøkelse. Kvale • Brinkmann. Steinar Kvale (1938-2008), født i Oslo,. kvalitativ intervjuundersøkelse av pedagogiske lederes erfaringer og kompetanse om seksuelle overgrep mot barn Engelsk tittel: The kindergarten's work on sexual abuse against children: A qualitative interview survey of pedagogical leaders' experiences and expertise on sexual abuse agains Hypotesetesting under politiets etterforskning: En kvalitativ intervjuundersøkelse Sundstrøm, Marit ( Master thesis , 2020 ) Etterforskningsfaget har vært gjennom en utvikling og blitt mer profesjonalisert En kvalitativ intervjuundersøkelse av faglæreres og spesiallæreres opplevelse av samarbeid om elever med spesialundervisning i matematikk på 9. trinn. Arbeidet med foreliggende avhandling er utført ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo

Avhandling – doktor/master (publisert) - Høgskolen i Bergen

Kjøp Det kvalitative forskningsintervju fra Bokklubber Intervjuer spiller en helt avgjørende rolle i kvalitativ forskning. Denne boken gir en grundig introduksjon til hva det innebærer å utføre en kvalitativ intervjuundersøkelse. I boken veiledes leserne gjennom intervjuundersøkelsens sju faser, nemlig valg av tema, planlegging av selve intervjuet, transkribering, analyse, verifisering. Kjøp Det kvalitative forskningsintervju fra Tanum Intervjuer spiller en helt avgjørende rolle i kvalitativ forskning. Denne boken gir en grundig introduksjon til hva det innebærer å utføre en kvalitativ intervjuundersøkelse. I boken veiledes leserne gjennom intervjuundersøkelsens sju faser, og gis innsiktfulle råd om hvordan fasene best kan ivaretas I tillegg gjennomførte forskerne våren 2016 en kvalitativ intervjuundersøkelse blant ti foreldre med til barn med funksjonsnedsettelser i Oslo og omegn. Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser opplever ofte at informasjonen om hjelpesystemet og tjenestene er mangelfull og tilfeldig Kvalitativ forsking; År: 2015; Noter: I kvalitativ forskning spiller intervjuet en helt avgjørende rolle. I denne boken veiledes leseren gjennom syv faser: valg av tema, planlegging, transkribering, analyse, verifisering og sluttrapportering. I tillegg får man råd om hvordan de enkelte fasene i en intervjuundersøkelse best kan ivaretas

Masteroppgave i areal og eiendom, institutt for byggfa Denne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig Hvordan kan barnevernet beholde opparbeidet kompetanse og erfarne, engasjerte medarbeidere? En kvalitativ intervjuundersøkelse av erfarne barnevernsansatte. Type Master thesis. Not peer reviewed. View/ Open. 118785442.pdf (2.624Mb) Date 2014-05-06. Author. Ekblom, Eva. Share Metadat Bergen har som mål å utvikle seg til en kompakt by. Bykjernen skal fortettes og utvides gjennom en utvidelse av sentrumsområdet. Både politisk og planfaglig er det ønske om at flere barnefamilier skal bosette seg i disse områdene Studien er en kvalitativ intervjuundersøkelse. Gjennom telefonintervju med de samme kursdeltakerne som ble intervjuet i 2017, har vi et år etter at kursene ble avsluttet undersøkt hvordan det har gått. Tema har vært endringer over tid i selvopplevd teknologikompetanse samt sosiale konsekvenser av å beherske teknologi

Det kvalitative forskningsintervju - Steinar Kvale, Svend

 1. Kvalitativ forskning; År: 2015; Noter: I kvalitativ forskning spiller intervjuet en helt avgjørende rolle. I denne boken veiledes leseren gjennom syv faser: valg av tema, planlegging, transkribering, analyse, verifisering og sluttrapportering. I tillegg får man råd om hvordan de enkelte fasene i en intervjuundersøkelse best kan ivaretas
 2. dc.contributor.author: Finstad, Torild Haugen: dc.date.accessioned: 2017-11-09T13:51:54Z: dc.date.available: 2017-11-09T13:51:54Z: dc.date.issued: 2017: dc.identifier.ur
 3. Dysleksi og selvoppfatning: En kvalitativ intervjuundersøkelse . By Aina Sætre. Abstract. I skolen skal man træde varsomt, thi der bliver mennesker til. (Grundtvig) Den foreliggende forskningsoppgaven handler om dysleksi

En kvalitativ intervjuundersøkelse av Torild Haugen Finstad SPE 3006 Masteroppgave i spesialpedagogikk Avdeling for pedagogikk og sosialfag Høgskolen i Innlandet September, 2017 Høsten 2017 . 2 Forord Så skulle man omsider skrive de siste ordene i dette prosjektet Dysleksi og selvoppfatning : En kvalitativ intervjuundersøkelse intervjuundersøkelse . By Aina Sætre. Abstract I skolen skal man træde varsomt, thi der bliver mennesker til. (Grundtvig) Den foreliggende forskningsoppgaven handler om dysleksi Den lærende organisasjon ut fra et leder- og lærerperspektiv. En kvalitativ intervjuundersøkelse. Type Master thesis. Not peer reviewed. Åpne. 94829787.pdf (1.280Mb) Dato 2012-05-14 En vegg av tekst En kvalitativ intervjuundersøkelse av skjemaet Krav om ytelse ved fødsel og adopsjon (NAV 14-05.05) Helsingfors, 21. november 201

 1. I en kvalitativ intervjuundersøkelse med 27 ledere fremkom det imidlertid at bare én av tre anser psykososialt arbeidsmiljø og HMS som sentrale utfordringer. - Undersøkelsen viste at det er altfor få ledere som er interessert i menneskene på arbeidsplassen
 2. En kvalitativ intervjuundersøkelse omkring lærers arbeid med matematikksvake elever. Rita Krogh Masteroppgave i tilpasset opplæring ST 306L Vår 2014/5 Universitetet i Nordland, Profesjonshøgskolen Bod
 3. Kvalitativ metode • Grunnlaget for kvalitativ metode • Thagaard, kapittel 2 • Bruk og utvikling av teori • Thagaard, kapittel 9 • Etiske betraktninger knyttet til kvalitativ metode • Thagaard, kapittel 10 2 Grunnlaget for kvalitative metoder I • Symbolsk interaksjonisme - Samhandling mellom menneske Det er tre metodiske hovedretninger innen helsefaglig forskning: kvalitativ.
 4. - en kvalitativ intervjuundersøkelse av menn som har vært utsatt for vold. I litteraturstudien redegjør vi for kunnskap om menns utsatthet, voldens karakteristika, i hvilke relasjoner volden finner sted og hvilken hjelp voldsutsatte menn søker. Spørreundersøkelsen er en web-basert undersøkelse gjennomført i samarbeid med Norstat
 5. Undersøkelsen som inneholdt både en kvantitativ undersøkelse mot forbrukerne, ble matchet mot en kvalitativ intervjuundersøkelse blant nøkkelpersoner og ansatte i detaljhandelen. Undersøkelsen avdekket ulikheter i hvordan forbrukerne og nøkkelpersoner i detaljhandelen opplever situasjon i markedet
 6. dre syke mennesker - personer som har opplevd at
 7. Masteroppgaven bestod av en systematisk litteraturgjennomgang og kvalitativ intervjuundersøkelse til fagpersoner i Norge som har erfaring fra arbeid med FASD. Dessverre viser det seg fremdeles å være få studier som fokuserer på hvordan man kan hjelpe barn med FASD

Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i

 1. Ønsker man mer informasjon om et smalere felt, som kan handle om hvorfor folk føler, tenker og handler som de gjør, egner en kvalitativ intervjuundersøkelse seg best, fordi den gir mer informasjon i dybden. Da fremkommer det en forklaring bak tallene, som kan gi en dypere innsikt i en problemstilling
 2. erende tendens til at det bibliotekfaglige aspektet ved biblioteksjefrollen tillegges størst vekt, og fokus på å yte best mulig bibliotekfaglig tilbud innenfor eksisterende rammer
 3. g og autisme opplevde møte med og oppfølgingen fra helse- og sosialkontorene og helsestasjonene. Hvo.
 4. En kvalitativ intervjuundersøkelse om opplevelser av motiverende samtale/MI for endring av livsstil sett gjennom helsesamtalen ved frisklivssentralen Av Martine Laume Masteroppgave i Empowerment og helsefremmende arbeid, våren 2019 OsloMet - storbyuniversitetet Fakultet for helsevitenska

Forstå forskjellen på kvalitative og kvantitative

Den presenterer resultater fra en kvalitativ intervjuundersøkelse med sentrale aktører i det kommunale hjelpeapparatet. Hovedhensikten med studien har vært å få økt kunnskap om de hindringene som finnes i arbeidet med tidlig gjenkjenning og hjelp rettet mot ungdom med selvmordsatferd Språkmiljø i barnehagen: En kvalitativ intervjuundersøkelse av pedagogers tilrettelegging for et godt språkmiljø i barnehagen dc.contributor.author Grytnes, Amand Musikkterap erfaringer med brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: En kvalitativ intervjuundersøkelse: eng: dc.title.alternative: Music therapists' experiences of user-involvement in mental health service provision: A qualitative interview study: eng: dc.type: Master thesis: eng: dc.type.degre

Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner - En kvalitativ intervjuundersøkelse. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjennomført en kvalitativ undersøkelse av hvordan utvalgte kommunale helse- og omsorgstjenester arbeider med vold i nære relasjoner En kvalitativ intervjuundersøkelse av sorgtilbudet i Metodistkirken i lys av nyere sorgteori. Forfatter: Johansen, Solfrid Emneord: sorg, sorgoppfølging, diakoni, menighetsfellesskap, sjelesorg, sorggrupper. For å få mer innsikt i sorg i forbindelse med dødsfall og menigheters oppfølging av etterlatte Kjøp Det kvalitative forskningsintervju fra Bokklubber Intervjuer spiller en helt avgjørende rolle i kvalitativ forskning. Denne boken gir en grundig introduksjon til hva det innebærer å utføre en kvalitativ intervjuundersøkelse. I boken veiledes leserne gjennom intervjuundersøkelsens sju faser, og gis innsiktfulle råd om hvordan fasene best kan ivaretas Blinde barns selvstendighet : en kvalitativ intervjuundersøkelse . By Jan Erik Enge. Abstract. Dette prosjektet har satt søkelys på hvilken bevissthet foreldre til blindfødte barn har når det gjelder utvikling av selvstendighet for barnet. Studien tar utgangspunkt i en kvalitativ forskningstilnærming Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin

Show simple item record. Inkludering av elever med spesielle behov på en spesialpedagogisk avdeling : En kvalitativ intervjuundersøkelse En kvalitativ intervjuundersøkelse av faglæreres og spesiallæreres opplevelse av samarbeid om elever med spesialundervisning i matematikk på 9. trinn. Tid og sted: Disputas:Master Astrid Gillespie 3. nov. 2016 12:15 , Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Ui Master's thesis in Special education. Barnehagens arbeid med seksuelle overgrep mot barn - En kvalitativ intervjuundersøkelse av pedagogiske lederes erfaringer og kompetanse om seksuelle overgre

Avdekking av seksuelle overgrep i barnehagen En kvalitativ

 1. Gyldendal Akademisk 200
 2. e undersøkelser, og ser spesielt nærmere på noen utvalgte områder. Disse områdene er ansvarsfordeling
 3. En kvalitativ intervjuundersøkelse. Tilbake. Last ned. Danielsen, Eirin Mo og (NKVTS) har på oppdrag fra Helsedirektoratet utført en kvalitativ undersøkelse av hvordan kommunale helse- og omsorgstjenester arbeider med vold i nære relasjoner

Dysleksi og selvoppfatning: En kvalitativ intervjuundersøkelse

Vis enkel innførsel. Høydeskrekk i rytmisk sangundervisning. En kvalitativ intervjuundersøkelse av hvordan sanglærere kan legge til rette for at elever utvikler mestringsforventninger knyttet til range med særlig fokus på høyd En kvalitativ intervjuundersøkelse med fokus på relasjonen mellom mor og familiekontakt. Masteroppgave i spesialpedagogikk | NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) | Nina Julianne Langelo Røyset. Problemstilling: Hvordan opplever og beskriver tre mødre det å motta støtte av en familiekontakt fra HSF

Går utviklingen mot en totalomsorg i kommunene? | Naku

Kvale, Brinkmann - Det kvalitative forskningintervju by

Gjennom en kvalitativ intervjuundersøkelse med ungdom mellom 16 og 19 år og en kvantitativ survey med 772 personer fra 16 til 29 år kommer det frem at ungdom har et svært avansert sosialt liv på internett. Funnene tyder på at ungdom skaper sine egne nettvettregler som de følger strengt Evalueringsrapport : evaluering av implementeringen, metodikken og effekten av selvevalueringsverktøyet Vi vurderer vår barnehage knyttet til fagområdet den helsefremmende barnehage. ; En kvalitativ intervjuundersøkelse i to utvalgte prosjektbarnehager - 2011-201 I en kvalitativ intervjuundersøkelse undersøkte vi tilpasningsstrategier hos 20 sauebønder i Hedmark, innenfor og utenfor ulvesonen. (I tillegg er det foretatt intervju og samtaler med nøkkelinformanter i forvaltning og organisasjoner, samt informanter som ikke er sauebønder) • Kvalitativ verktøykasse: Aktørkartlegging, fokusgruppeintervjuer, kort kvalitativ intervjuundersøkelse, m.m. • Kommunene velger det som passer best for de 3) En kvalitativ intervjuundersøkelse av helsepersonell i psykiatrisk divisjon Innlandet sykehus HF som hadde kontakt med de aktuelle pasientene. Det kan dreie seg om 10-12 personer. Her brukes i tillegg et kvantifiserbart spørreskjema (IES)

Tiltak for barn med Føtale Alkohol Spektrum Forstyrrelser

Silje Øverland Risøy (2015): Tannhelsetjenestens erfaringer med meldeplikten til barneverntjenesten. en kvalitativ intervjustudie. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen. Cathrin Myrold (2015) Hvordan beskriver barnevernsarbeidere tverretatlig samarbeid med tannhelsetjenesten? Masteroppgave Barnevern dc.contributor.author: Talleraas, Gro: dc.contributor.author: Haga, Gjermund: dc.date.accessioned: 2012-08-20T07:17:41Z: dc.date.available: 2012-08-20T07:17:41 Den samfunnsvitenskapelige delen av rapporten er basert på to typer data, en bredt anlagt hold-ningsundersøkelse baserte på spørreskjemaer og en kvalitativ intervjuundersøkelse om folks erfaringer med ulv. Dataene er samlet inn i samarbeid med prosjektet «Holdningsundersøkelse til ulv og kunnskap om menneskers opplevelse av ulv»

Det nye barnevernbyråkratiet - Tidlig InnsatsProsjekt seniorpolitikk - Fellestiltakene LO-VIRKERapporter - Tidlig InnsatsDisputaser - Universitetet i Oslo
 • Ta service på bilen selv.
 • Første sommerdag værtegn.
 • Tunco foodora.
 • Hoven akebakke.
 • Northern quilt.
 • James comey education.
 • Fantomspark etter graviditet.
 • Tunco foodora.
 • Bytte bank.
 • Larry hernández canciones.
 • Bmw m5 e39.
 • Er knekkebrød slankende.
 • Personlig utveckling blogg.
 • Winter spelletjesplein.
 • Vigsel human etisk forbund.
 • Netflix super browse chrome free.
 • Bokstav vimpel.
 • Winter spelletjesplein.
 • Martin melin charlie melin.
 • Voksenopplæring kristiansund.
 • Lengde randonee ski.
 • David bisbal no amanece descargar.
 • Rothschild i dag.
 • Rando vtt 49 2018.
 • Gagfah frankfurt.
 • Runnin lyrics 2pac biggie.
 • Gwg lindau stellenangebote.
 • Bruegel schlaraffenland.
 • Windows operating system wiki.
 • Meniskustest steinmann.
 • Bolyguard sg885mk 14mhd.
 • 10.09 2017 hannover.
 • Rundeturmstraße 10 darmstadt.
 • Super short iq test.
 • Parkteateret moss 2018.
 • Hva er kjønnsroller.
 • Grønne slanger i thailand.
 • Par armbånd.
 • Volkshaus strausberg.
 • Hijau daun cinta tak pernah singgah lirik.
 • Fitness plan 4 weeks.