Home

Diorittisk til granittisk gneis

2BE-82 Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt (82) NiN 2.0 Kilde til variasjon i . Høyere klassifisering Kilde til variasjon / Trinn Les mer . Natur i Norge Natursystem Typeinndeling Lokale komplekse miljøvariabler Beskrivelsessystem. Gneis er en gruppe med middels- til grovkornede metamorfe bergarter med båndet struktur, dannet ved regionalmetamorfose. Sammensetningen er oftest granittisk til granodiorittisk. Gneis inneholder i typisk utvikling lyse bånd, striper eller linser som hovedsakelig består av mineralene feltspat og kvarts, mens de mørke båndene overveiende består av glimmermineraler og amfiboler som ligger.

2BE-82 Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt (82

Område med diorittisk til granittisk gneis hvor det er åpnet steinbrudd. Faktaarket ble generert 28.08.2020 Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt <undefined> Øyegneis, granitt, foliert granitt <undefined> Båndgneis <undefined> Vis HovedBergKode i NVDB Datakatalog. Id Navn Type Multiplisitet <undefined> 1.1 <undefined.

gneis - Store norske leksiko

2BE-82 Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt (82) NiN 2.0 Kilde til variasjon i . Høyere klassifisering Kilde til variasjon / Trinn Plassering i NiN-systemet Beskrivelse 2BE-82 Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt (82) Se full beskrivelse. Beklager, kunne ikke finne. Bergart :Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt Volum :1.9 millioner m3 Fallhøyde :245 m Bevegelseshastighet :Ikke signifikant MÅLEMETODER FOR BEVEGELSE Ikke tilgjengelig RISIKOKLASSIFISERING Høyeste risikoklasse fra alle scenarioer :Lav Risikoklasse :Lav Fareklasse :Middels Konsekvensklasse :Svært lav Sekundærvirkninger :Ingen. Bergen kommune. Berggrunnen er hard og sur og består diorittisk til granittisk gneis. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en kystmyr, utforming annen kystmyr. Myra er et kompleks av jordvanns- nedbørsmyr med tuer og myrflater. Artsmangfold: Karplantefloraen er veldig artsfattig men representativ for regionen og fo Granitt er en magmatisk bergart som består av mer enn 40 % alkalifeltspat, mer enn 15 % kvarts, og mindre enn 35 % plagioklas.Andre bergartsdannende mineraler i granitt er glimmer (biotitt og muskovitt) og amfibol.I tillegg til hovedkomponentene kan granitt inneholde mindre mengder (0-5 %) av mineraler som magnetitt, ilmenitt, apatitt, pyritt, zirkon, allanitt og flere andre Bildet: To typer granittisk gneis fra fergeleiet i Gutvik. Fargene, rosa (tv) og rødlig (th) avgjøres av kalifeltspaten. Granittisk gneis kan ha flere opprinnelser. Dersom kalifeltspat blander seg i glimmerskifer, vil blandingen gå over til gneis. Men gneis kan også ha oppstått grunnet pressing (høyt trykk) av granitt

Norges geologiske undersøkels

HovedBergKode - Geonorge objektregiste

Migmatitt er en bergart dannet ved delvis oppsmelting av en tidligere bergart. Den består av en blanding av oppsmeltet berg (neosom, som regel med lysere farge), og resten av den opprinnelige bergarten (paleosom). Migmatitt dannes ved høy temperatur (over smeltepunktet), og karakteriserer dypere deler av fjellkjeder. «Ekte» migmatitter dannes ved lokal oppsmelting, men det finnes også. Glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein, amfibolitt <undefined> Fyllitt, glimmerskifer <undefined> Kalkglimmerskifer, kalksilikatgneis <undefined> Marmor <undefined> Dolomitt <undefined> Diorittisk til granittisk gneis, migmatit ; Glimmergneis. Prøver hentet av elever Fattig diorittisk til granittisk gneis er dominerende, med noe rikere glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein, ambolitt sørøst for Sakseåsen, samt et lite belte med gabbro/ambolitt nordvest for Saksetjernet. Rikere vegetasjon ble bare ob - servert i bunn av skrenten sør for Sakseåsen

Diorittisk gneis - Våler - Petrolog

 1. diorittisk til granittisk gneis. Løsmassene består av havavsetninger i ulik tykkelse langs bekkedragene, det som i dag utgjør dyrka mark. Klimaet er et nokså typisk innlandsklima med varme somre og kalde vintre. Månedsnormaler for Meteorologisk Institutts målestasjoner i kommunen viser en årlig nedbør mellom 79
 2. imal økologisk betydning. Berggrunnen i hele området gir kun grunnlag for fattig vegetasjon. Området ligger i sin helhet under marin grense
 3. ger og vegetasjonstyper: Gammel barskog med utfor
 4. diorittisk til granittisk gneis. Gneiser er av de bergarter som har lav sannsynlighet for forhøyde radonkonsentrasjoner. Krav i TEK 10 § 13-5 må dokumenteres i byggesak. NOTAT ROS-analyse reguleringsplan for Gomsrud øst Næringspark 4 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko.
 5. Klippen består for det meste av diorittisk til granittisk gneis. Adkomst Fra Gol: Ta Rv52 mot Hemsedal. Etter ca. 200-300 meter, ta av mot Tuppeskogen, følg Tuppeskogvegen helt opp til krysset Rotneim/Hemsedal. Ta til høyre og kjør ca 50 meter. Ta så grusvei til venstre.
 6. næringsfattige gneisbergarter: diorittisk til granittisk gneis, migmatitt (NGU, berggrunnskart 2018) som stort sett gir opphav til nøysom og artsfattig vegetasjon. Vegetasjonen veksler mellom skog og sump/myr. Det er ingen tjern eller større vassdrag innenfor området, men en liten bekk og små fuktsig forekommer. Geologisk framstå
 7. Berggrunnen i området er kartlagt på NGUs berggrunnskart til å bestå av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt og på berggrunnskartet er det kartlagt samme bergart innenfor hele området. På google Street View er det mulig å se bilde av bergskjæring ved E16 (Figur 5), og man får et inntrykk av bergmassens oppsprekking

Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt (NGU 2016). Løsmassene består av forholdsvis tykk more-nemateraile og en god del torv og myr. Morenelagene er noe tynnere på kollene i sør. Vegetasjonsgeogra Vegetasjonseksjon: OC-Overgangsseksjon, vegtasjonsone: mellomboreal 50% sørboreal 50% Diorittisk til granittisk gneis migmatitt Båndgneis _amf. hbl.gneis glim.gneis_ stedvis migm. Berggrunnskart. Nystølen. Nysettjerni tatnet 104 støltjern Bergaleinnatten Bergaleina Stotêrevsjøen 1053 Søreli-- Nystølen 1073 ( Raudda Mari- hallin stølan Kyrkja Klante natten Ra ddalsvatnet 776 Øv

 1. Mosen ble funnet på en meterhøy blokk i fjellet (fjellbjørkeskog, 700 moh, Sirdal, Vest Agder). Lokaliteten er relativt fuktig , lysforhold gode. Hovedbergart i området er Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt (i følge ngu). Så blokken er neppe baserik
 2. Diorittisk til granittisk gneis migmatitt Båndgneis _amf. hbl.gneis glim.gneis_ stedvis migm. Berggrunnskart. per myri kestad gtjernet réangtjer et goern- dHØ Høge Ralletjer haljggrauå mo . 776 Fesøymyri 768 Avgangtje n gtJ Beiteh 815 G åna en Svartetje Surtebytjer i A Kollen Bjørneb ot- S lihau
 3. eralene feltspat og kvarts, mens de mørke båndene overveiende består av glimmer
 4. Kvartsdiorittisk, granodiorittisk og diorittisk til granittisk gneis, samt hornblendegneis og glimmergneis (kilde: geo.ngu.no). Dette fører stort sett til et surt jordsmonn med lavt næringsinnhold. Naturverdier og biologisk mangfold Planområdet omfatter hovedsakelig barskog, og området fremstår som et ganske typis
 5. Gneis Granitter o.l. Larvikitt Gabbro, dioritt, diabas etc. 3 Termisk utvidelseskoeffisient (x 10-6 oC-1) Meget lav Lav Middels Høy Meget høy Steintype < 5 5 - 10 10-15 15-20 > 20 Sandstein Kalkstein Leirskifer Marmor Fyllitt, glimmerskifer Kvartsittskifer Serpentinitt Kleberstein Gneis Granitter o.l
 6. Metasandstein skifer Kvartsitt Fyllitt glimmerskifer Diorittisk til granittisk gneis migmatitt Båndgneis _amf. hbl.gneis glim.gneis_ stedvis migm. Berggrunnskart. Rust' 8aRRen Raud- beRRen 8aRRe- F 'ydjund L tegard ta Svaneber Velkommen til Gabbro Nor AS! Vi driver pukkverk og mobil pukknusing. Vi frakter pukk med skip

Granittisk gneis er dannet ved pressing og omdanning av granitter dypt nede i jordskorpa. Bergartene ser gjerne ut som granitter, men med en distinkt stripning eller planstruktur. Øyegneis er en variant av granittisk gneis der store øyeformete feltspatkorn svømmer i en mer finkornet grunnmasse, Båndgneis består av lyse og mørke bånd, gjerne rundt en centimeter tykk Bergarten i og rundt Kårstøfeltet er ifølge NGU; diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Dvs. granittaktig gneis, eller en slags blandingsbergart av gneis og granitt. Et av de mest karakteristiske trekkene ved veggene her i området, er at de har mange horisontale sprekker og riss

«Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt». 3.4 Grunnvann / poretrykksituasjon Det er ikke satt ut piezometer for måling av grunnvanstand på tomta, men måling av vannstand i en prøvesjakt på tomta antyder grunnvannstand på kote +200,9. 3.5 Telefarlighe Bergrunnen består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt medan lausmassane inneheld torv og myr, som er organisk jord danna av daude planterestar (ngu.no). Området ligg ifølge Moen (1999) i boreonemoral vegetasjonssone, i sterkt oseanisk seksjon (BN-O3) Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt Øyegneis, granitt, foliert granitt Amfibolitt, hornblendegneis, glimmergneis, stedvis migmatittisk Ingen filer. Ingen filer. Tilbake. Om nettstedet: Om Geonorge; Personvern og bruk av cookies; Kontakt. Telefon: 32 11 80 00 post@.

Diorittisk gneis - Ørje - Petrolog

Tiltakshaver viser til NGU sitt berggrunnskart og viser til at bergarten i området er en diorittisk til granittisk gneis med soner av finkornet amfibolitt, metasandstein og glimmerskifer. Forekomsten er av NGU kategorisert til å ha lokal betydning Grunnfjellet i området består av tungt nedbrytbar diorittisk til granittisk gneis og migmatitt. Fjellområdene rundt dalen består i hovedsak av bart fjell, eller fjell med tynt eller usammenhengende løsmassedekke. Innerst i Skjombotn løper Kjårdaelva og Vesterskardelva sammen i Storelva som danner deltaet i Skjombotn Diorittisk til granittisk gneis Kvartsitt Aktuelt område . Figur 6 Oppriss av bergvegg med tre hovedsprekkesystem. Sirkel viser sprekkeflate til sprekkesystem 1, som er sammenfallende med bergartens foliasjon. Drensmønster Bekk i overkant bergvegg ved Helleveien 251 er ledet ut til siden ved hjelp av en betongmur

Seismology support from GEO-eWorkshop | Main / MOL-2019 browse

Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt øyegneis, granitt, foliert granitt Båndgneis (amfibolitt, hornblendegneis, alimmergneis), stedvis Berggrunnskart N250 frå NGU, Grunnkart: Statens kartverk kridulaòeh alsvatL' ree Sota 'errfje 'estd?lsþøgdVÞ m ta dalen apsvernområ . Title Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt slik som mesteparten av dette området gjer. Området ligg i sørboreal vegetasjonssone (SB) og i klart oseanisk seksjon O2. Lokaliteten er avgrensa i hovudsak på basis av ortofoto/kart, og er betre enn 20 m diorittisk til granittisk gneis og amfibolittisk gneis (Zwaan 1988). Middeltemperaturen for Kvænangsbotn er 2,1 °C, mens nedbørsnormalen er 496 mm (Meteorologisk institutt 2004). Til sammenligning så er middeltemperaturen i Tromsø 2,5 °C med en nerdbørsnormal på 1031 mm. Kvænangsbotn vil i så måte være i en overgangsson Sidebergarten til den båndete mineraliseringen er i V diorittisk gneis (prøve 05) som går over i finkornig granittisk gneis. På Ø-sida er det veksling av fin- og grovkornet gabbroid gneis (prøve 06). 40 m NØ for skjæringen er det en 10 m lang røsk på tvers av strøket dyrket mark til røret munner ut i skogkanten. Resten av bekkeløpet går åpent i skogsterreng, med unntak for der den krysses av Fv 861 som går langs vestsiden av sjøen, til bekken munner ut i Nesbukta i Aremarksjøen (figur 3). Geologien i området er en del av det østnorske grunnfjellsområdet med diorittisk til granittisk gneis, Fig. 3

målestokk 1:250 000. Bergartene i området er hovedsakelig gneis, migmatitt, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt. Middels til sent nedbrytbare bergarter. Figur 3.1. Kartutsnittet viser at geologien i planområdet er fordelt på diorittisk til granittisk gneis,migmatitt (rosa bånd) og glimmergneis Anslått total uttak for Murtnes masseuttak er 140 000 m 3 og årlig uttak er beregnet til 7000 m 3. Uttakstakten kan endre seg i takt med marked og etterspørsel. Ifølge tiltakshaver er hovedbergarten i uttaksområdet gabbro/amfibolitt og diorittisk til granittisk gneis/migmatitt I henhold til kartdata fra Norges geologiske undersøkelser, utgjøres løsmassene innenfor planområdet hovedsakelig av tynn morene, men på de laveste områdene mot fv 177 er det marine avsetninger. Berggrunnsgeologien i området er oppført som diorittisk til granittisk gneis, migmatitt Navn Innhold; asDictionary: true: codeList: http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url: SOSI_lengde: SOSI_nav Vannforsyning i kontaktsonen mellom grønnskifer og granittisk gneis - Stømner Vannverk, Kongsvinger Forfatter(e)/Autor(s): Trykkgradientene fra grunnvannet ved fjellbrønnene til pukkverket er imidlertid så små at grunnvannet ikke kan dreneres ut i pukkverket. Det er derfor mes

Mangeritt til gabbro, gneis og amfibolitt Eklogitt Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt Berggrunn N250 Ferdigstilt massetak Planlagt massetak Lokale registreringer av massetak lokaliteter. Created Date Ellers dominerer glimmerskifer og glimmergneis som gir intermediære til fattige næringsforhold. Østlige deler av Narvik og store deler av Tjeldsund består av diorittisk til granittisk gneis,.

Mosvatnet ligger i et område med øyegneis, granitt og diorittisk I granittisk gneis, se figur 4 Området er for øvrig sterkt preget av skyvedekker, bestående av gneis over skifer og fyllitt. Skifer og skyvedekker dominerer øst og sør for Mosvatn. Flere store sprekkesoner i berggrunnen går gjennom området Egenvekt. Egenvekten til et stoff er det samme som tettheten til stoffet. Tettheten til granitt er 2,7, fordi 1 m 3 granitt veier 2,7 t. Kraft . Halsvik gneis I Halsvik i Gulen kommune ligger steinbruddet som bryter pukk på en om lag 1,5 mrd år gammel gneis. Steinmassene eksporteres til en rekke land i <all other values> 1 - Løsmasser: 3 - Konglomerat, sedimentær breksje: 7 - Sedimentære bergarter (uspesifisert) 21 - Granitt, granodioritt: 22 - Dioritt, monzodiorit

Gneis - Wikipedi

Det betyr at gneis kan ha alle aldre, og at gneis dannes til og med dannes i dag. Men i Norge er all gneis i er svært gammel. - Det meste av grunnfjellet vårt hører med til Det baltiske skjoldet - på lik linje med de andre skjoldområdene i verden - som består av bergarter som stammer fra gamle, prekambriske fjellkjeder, og i disse er det som vi forstår mye gneis Use a smartphone or GPS device to navigate to the provided coordinates. Visitors to EarthCaches can see how our planet has been shaped by geological processes, how we manage its resources, and how scientists gather evidence to learn about the Earth Berggrunnen består hovedsakelig av diorittisk til granittisk gneis. Terrenget er dominert av myr og fjell i dagen, men stedvis er det tykt morenedekke. Mot Numedalslågen består overdekningen av breelvavsetninger, elveavsetninger og til dels tykke hav- og fjordavsetninger Elementer i kommuneplanen støtter ikke dagens bruk av området til skytebane-formål. Banen skal nå saneres til fordel for fremtidig boligutbygging og omkjøringsvei. Geologi, drenering og naturverdier I følge NGU sin kartdatabase ligger det aktuelle området på diorittisk til granittisk gneis, migmatitt

Forskjellen på gneis og granitt Norges geologiske

 1. Berggrunnen i planområdet er skildra i NGU sin kartdatabase som diorittisk til granittisk gneis, migmatitt (NGU, 2020) Reguleringsplan -Kvamme turistanlegg. 11 Figur 5. Lausmassekartog maringrense. Lausmassane i planområdet består av tynn morene og bart fjell, med stadvi
 2. Også på Lista er det forvitret (granittisk) gneis. Dag Bering i Oljedirektoratet har fått anledning til å studere basement på norsk sokkel. Arbeidet har verdi fordi det er vist at krystallinske bergarter kan være gode reservoarer når de er forvitret
 3. alen, og den aktuelle traseen går fra Leirpollen i øst til Gamnesbukta i vest. Norconsult AS har på oppdrag fra Norter
 4. diorittisk til granittisk gneis, migmatitt (NGU 2016). Løsmassene utgjøres av et varierende lag av hav -, fjord og strandavsetninger i nedre partier, mens breavsetninger forekommer i de øvre partier av dalformasjonen (NGU 2016) . Gjennom området forekommer et par traktorveier, og det har vært drevet skogsdrift i området
 5. Berggrunnen i området består hovedsakelig av grunnfjell av diorittisk til granittisk gneis/- migmatitt. Landskapet består av iseroderte dalfører mellom fjellområder på opptil 1600-1700 m o.h. Skamdalsvatn fungerer som sedimentasjonsbasseng i dalen og materialtransporten i elva ned mot deltaområdet i Nedre Skamdalsvatn er derfor liten
 6. Veiretten blir endret til å gjelde den gamle tilkomstveien ut til Søholmen, slik at det blir en naturlig trase fra parkeringsplassen ut til Søholmen. Det skal som ledd i planen også settes opp skilt ved RV 15 og informasjonstavler på friluftsområdet. Vågsøy kommune vil takke for godt samarbeid

Berggrunnen i området er sammensatt av diorittisk til granittisk gneis og migma-titt. Terrenget består av en del bart fjell stedvis dekket av torv/myr og tynn morene. I feltet er det store områder med et fattig, gressdekt og beitepåvi rket heilandskap med mye utmark og fjell i dagen mensatt av diorittisk til granittisk gneis og migmatitt i SV, og ellers hovedsakelig anortositt og mangerittsyenitt med innslag av båndgneis. Det er også noe innslag av kvartsitt. Det er områder med bart fjell, mens løsmassene bestående av tynn morene dekke, torv/myr og forvitringsmateriale. Aktivitet i felte

Artsdatabanke

Dersom du f.eks. klikker på et område som har en rosa farge, så vil du få opp et pop-up vindu som sier at bergartene er Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt Så får du eventuelt finne ut mer om bergarten(e) du finner på stedet der hytta var. Morten Buggie Stærkeb Diorittisk til granittisk gneis, stedvis migmatitt. A B N . Oppdragsnr. : 5112255 Dokument nr. : 2 Vesetgjelet,vurdering av alternativ Forenklet silingsrapport | Revisjon : 00 n:\511\22\5112255\4 resultatdokumenter\41 rapporter\5112255 silingsrapport enkel.docx | Side 10 av 3 skråningen mot Arnavågen opptrer dessuten diorittisk til granittisk gneis, migmatitt (figur 2). Dette er gjennomgående harde og tungt forvitrelige bergarter som avgir lite plantenæringsstoffer. Tiltaks-området er generelt fattig på løsmasser. De høyestliggende partiene har bart fjell i dagen, eller kun e Muldalsætra diorittisk til granittisk gneis. Løsmassene i området er morenemateriale og steinur. Området ligger i følge Jordal (2011) trulig i overgangen mellom sør- og mellomboreal vegetasjonssone (SB-MB) og i overgangsseksjonen mellom oseaniske og kontinentale vegetasjonsseksjoner (OC)

en diorittisk gneis. Del denne artikkelen: Send oss en kommentar til denne artikkelen. NAOB - Det Norske Akademis ordbok utgis av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur Redaksjonen holder til i Grensen 3, 0159 Oslo Kontakt redaksjonen for NAOB - Det Norske Akademis ordbok Gneis hører hjemme i grunnfjellet - det eldste - og har liksom vært her hele tiden. Kanskje er gneis verdens vanligste bergart, men for meg er den veldig norsk, og vestlandsk, siden vi har så mye av den her på våre kanter - selv om jeg vet at gneisen i Nord-Norge er minst én milliard år eldre Bergarten er diorittisk til granittisk gneis og migmatitt. Det er viktig at ressursen nyttast så optimalt som mogleg, både volum og kvalitet. Plandokumenta må innehalde ein omtale av vurdering av mineralressursen, til dømes type bergart, omfang, kvalitet, bruksområde og marknad Lys rosa: diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Grønn: Glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt. Rød: Gabbro og amfibolitt. 4.1 Observasjoner På befaringen 12.11.2018 ble det observert berg i dagen i området omkring trafostasjonen, se figur 6. Det ble observert gneis og en grovkornet bergart, trolig pegmatitt Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis (www.ngu.no). Løsmassene består av et oftest tynt og usammenhengende lag marine avsetninger med noe torvjord ovenpå. Lokaliteten ligger i sørboreal vegetasjonssone (SB) og dessuten i sterkt osea-nisk vegetasjonsseksjon (O3)

amfibolitt diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. I hele dette området er det. også mange områder hvor man finner morene og elveavsetninger i form av. grus, sand og leire. Fra Kvænangsbotn til Rafsbotn er det hovedsakelig metasandstein med noe. innsalg av diorittisk til granittisk gneis. I elvedalene er det mye elve- o Berggrunnen i det aller meste av planområdet består av diorittisk til granittisk gneis eller migmatitt. Sør for Laugen / Laugdalen finner en glimmergneis samt glimmerskifer, metasandstein eller amfibolitt, og bergartsgrensa følger dalbunnen i Laugdalen. Generelt er det lite løsmasser på Fosen, bortsett fra i enkelte av de store, markert

diorittisk til granittisk gneis, migmatitt (figur 3). Planområdet består for en stor del av sjøareal pluss det eksisterende industriområdet samt noen få kvadratmeter strand i SV. Strandstripa SV for industriområdet er den eneste forekomsten av opprinnelig natu Berggrunnen er fattig, og består i hovedsak av diorittisk til granittisk gneis. Området ligger under marin grense, og løsmassene utgjørs av et relativt tynt lag med marine avsetninger. I nord ved skytevallen samt i sør opp mot 300-metersmerket er det relativt grunnlendt mark og flekker med berg i dagen Hovedbergarten i området er diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Moreneforekomsten på østsiden av Vesle Osensjøens betydning som ressurs er vurdert å være svært viktig. Et 20 m høyt snitt i massetaket viser om lag 10 m steinholdig sand/grus over mer sandige masser Det meste av Drotningheia består av migmatitt, diorittisk til granittisk gneis. Landskapet er svært bratt frå Suldalslågen i sør, ikkje fullt så bratt frå Grov i vest eller frå Ritland i aust. I sør flatar landskapet ut når ein kjem opp i omkring 200 meters høgde 82 - Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt 85 - Øyegneis, granitt, foliert granitt 87 - Båndgneis (amfibolitt, hornblendegneis, glimmergneis), stedvis migmatittis

berg. Hovedbergarten er diorittisk til granittisk gneis, migmatitt - m.a.o. blant de eruptive bergartene som representerer det hardeste grunnfjellet. 3.9 Miljøbelastninger området er eksponert for Planområdet er ikke utsatt for vegtrafikkstøy av betydning, og ligger utenfor beregnet flystøysone rundt Gardermoen Bergart: Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Grunn: Tynn morene. Grunnvannsborehull: Nautaskjer, Gjerdet, og brakkene nordaust for planområdet. Ingen andre funn i kartbasane. Noregs vassdrags- og energidirektorat Utfyllast med utsjekk i databasen til NVE www.skredatlas.nve.no og www.atlas.nve.no Se under Utsjekk i kartdatabasen til NV

Viser til ASPLAN VIAK: PLANPROGRAM FOR LANDBASERT FISKEOPPDRETT PLAN ID (1871)201702. Berggrunn er i området betegna som diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Andøygranitt. Dette er en næringssvak berggrunn og dette preger vegetasjonen. Figur 5 Løsmassekart saltvann, og biologisk mangfold knyttet til disse. Naturmangfold avgrenses i utgangspunktet til å omfatte naturens egenverdi, og ikke dens verdi og funksjon for mennesker. Formålet med denne rapporten er å sammenstille kunnskap om naturmangfold for området sli Planområde høyrer til Landskapsregion 20 Kystbygdene på vestlandet. Berggrunnen i området er i fylgje berggrunnsgeologisk kart, beståande av båndgneis, amfibolitt og diorittisk til granittisk gneis med innslag av migmatitt. Det er bart fjell med. stadvis tynt lausmassedekke i all hovudsak av diorittisk til granittisk gneis og migmatitt. Mot aust ligg eit belte med augegneis, granitt og foliert granitt (figur 2). Figur 2 Bergrunnskart over Geiranger. Ein ser at området er ganske homogent med diorittisk til granittisk gneis og migmatitt. Heilt i aust ligg eit belte med augegneis, granitt og foliert granitt diorittisk til granittisk gneis, migmatitt som er hovedbergart i området. NGU`s løsmassedatabase viser at det er Risiko for uønskede hendelser knyttet til menneskers liv og helse, samfunnsviktige funksjoner, drift produksjon og tjenesteytelser, miljø,.

Naturtypebeskrivelser - Statens vegvese

Klatrefeltet ble bolta i 1996, og siden den gang har det kommet flere nye ruter. Det er også potensiale for nye linjer. Steinen her består av diorittisk til granittisk gneis. Tjøm har til og med en to taulengders rute på 80 meter, men i all hovedsak er det en taulengders-ruter som gjelder her. Klatrefører: Sørlandet Rock 10 Gneis er det rikeleg av, både i Sund og mange andre hordalandskommunar. Der havet får vaska og stella med fjellet i lange tider, kan gneisen bli særs fin å sjå til. Vestsida av Sotra og Øygarden er gneisens smykkeskrin. Bergartane i seg sjølve er ikkje så spesielle. Dei er for det meste ein lys, ofte svakt rosa granittisk gneis Charnockittiske til anortosittiske dypbergarter, stedvis omdannet. Amfibolitt og glimmerskifer Grønnstein, amfibolitt Metasandstein, skifer Kvartsitt Glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein, amfibolitt Fyllitt, glimmerskifer Kalkglimmerskifer, kalksilikatgneis Marmor Dolomitt Diorittisk til granittisk gneis, migmatit GEOLOGI Klippen består for det meste av diorittisk til granittisk gneis. ADKOMST Fra Gol: Ta Rv52 mot Hemsedal. Etter ca. 200-300 meter, ta av mot Tuppeskogen, følg Tuppeskogvegen helt opp til krysset Rotneim/Hemsedal. Ta til høyre og kjør ca 50 meter. Ta så grusvei til venstre (Skaraåsen-bomvei)

Video: Granitt - Wikipedi

Granittisk gneis - leka-camp

Berggrunnen i området består av diorittisk til granittisk gneis (migmatitt). Gneis er en metamorf bergart som er tungt nedbrytbar, denne gir næringsfattig vekstvilkår. Gneis er den vanligste bergarten i Norge og finnes i store mengder i grunnfjell og i den kaledonske fjellkjeden. Løsmassen over område Diorittisk til granittisk gneis, Kvartsitt. Brønnpark ved Haukeland sykehus • E-post fra konsulent fra Cowi «Boreområdet er allerede bestemt. Jeg kom inn svært sent i dette prosjektet så det meste var bestemt. De ønsker å bore under bygget, men som du skriver s Databeskrivelse: Berggrunnsgeologi 1 Historikk og status. Første spe begynnelse til standardisering av berggrunnen startet ved en utarbeidelse av en intern rapport ved NGU i 1993, og som har gradvis utviklet senere gjennomerfaringen man har gjort under utarbeidelse av digital geologisk informasjon for lokal forvaltning De prekambriske bergartene i studieområdet, hovedsakelig granitt og diorittisk til granittisk gneis (Figur 2), tilhører grunnfjellsprovinsene i Lofoten/Vesterålen (Corfu, 2004, Bergh et al., 2008), som kan følges nordover til det vestlige Troms (Bergh et al., 2010) og østover, via Tysfjordkulminasjonen til Nord-Sverige (Björklund, 1987) Flora kommune har engasjert Asplan Viak AS til å utføre kartlegging av biologisk mangfald. I dette notatet vert derfor dei supplerande biologiske undersøkingane i og ved Litlevatnet presentert. Figur 1-1 Utsnitt frå framlegg til Kommunedelplan for Florø sentrum 2018 - 2022, høyringsutgåve til offentleg ettersyn 13.04.2018-25.05.2018

Geologi - Statens vegvese

Berggrunnen i planområdet består ifølge NGU av diorittisk til granittisk gneis. Dette er en bergart som generelt frigjør lite næring. Figur 3 Løsmassekart (kilde, ngu.no). Løsmassene i øvre del av planområdet er ifølge NGU stort sett bart fjell, stedvis med et tynt jorddekke Berggrunnen i Altskardet består hovedsakelig av næringsfattig diorittisk til granittisk gneis. Løsmassene består av et tynt dekke av morenemasser i nedre deler, mens lisidene består av humusdekke og torvdekke. Det er også noe bart fjell helt i vest, og noe i den nedre delen av lisiden (Abel 2017, Gaarder m.fl. 2017) Bergartane i område er kartlagt som diorittisk til granittisk gneis, migmatitt som kan vere sillimanitthaldig, kvartsrik og har nokre stadar kyanitt (Tveten m. fl., 1998). Det er også mindre områder med amfibolitt og pegmatitt. Det er kompleks folding i området og foliasjonen varierer mykje Det er ca. 400 meter til jernbanestasjonen (Råde stasjon) hvor det også er bussholdeplass. Det er også flere busstopp ved sentrum av Karlshus. Når det gjelder støy fra nærliggende veier og jernbane vises det til pkt. 3.8 nedenfor. 3.4 Grunnforhold . Ifølge data fra NGU, består berggrunnen i området av diorittisk til granittisk gneis.

Høring: utvidelse av Nygårdsmyra naturreservat

Gneis bergart - gneis

naturmiljø som følge av veiforbindelsen fra KILA til Leirpollen. Figuren nedenfor viser traseen som er undersøkt. Figur 1-1. Trasé for vei fra KILA til Leirpollen (hvit). Trase videre til Gamneset (grå). Figur 1-2. Illustrasjon av vegtraseen fra KILA til Leirpollen Berggrunnen består i hovudsak av diorittisk- til granittisk gneis og migmatitt. Frå Juvika strekker det seg en tynn sone med kvartsitt i sørvestleg retning (Fig.3). Fig.3 Berggrunnsgeologisk kart av området (www.ngu.no). Rosa farge: diorittisk- til granittisk gneis og migmatitt; gul farge: kvartsitt Gneis er den aller vanligste bergart eller bergartsgruppen i Norge, og er en omdannet bergart. Omdaninngen skjer samtidig med deformasjonen av bergarten, under jordskorpen ved høyt trykk og høy temperatur. Da dannes Granittisk gneis. Gneis er knyttet til grunnfjell og gamle fjellkjeder over hele Jorden Bergarten består av diorittisk til granittisk gneis, som er ein typisk næringsfattig bergart. 3.2 Naturmangfald Naturmangfoldlovens §8 er vurdert ut frå informasjon henta frå Naturbase, Artskart og annan tilgjengeleg kunnskap. Naturbase syner området som leve- og yngleområde for villrein (Rangifer tarandu

migmatitt - Store norske leksiko

Bergart_flate_N250 Løsmasser hbergkode 1 187500.000000 #e0e0e0 Sandstein hbergkode 2 187500.000000 #ffffab Konglomerat, sedimentær breksje hbergkode 3 187500.000000 #e0ffcc Tektonisk breksje hbergkode 4 187500.000000 #ccffe0 Mylonitt, fyllonitt hbergkode 5 187500.000000 #99cc78 Sedimentære bergarter (uspesifisert) hbergkode 7 187500.000000 #. Oversettelse av ordet gneis fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk

Glimmergneis — det norske akademis ordb

knytter seg til informasjon i fra forvaltning, databaser og kjentfolk. 3.2 Statusbeskrivelse av influensområdet Berggrunn og biogeografi Berggrunnen i hele utredningsområdet er registrert som diorittisk til granittisk gneis, med enkelte innslag av migmatittisk. Dette er harde bergarter som forvitrer sent og avgir lit I følge berggrunnskart fra NGU er bergarten i området diorittisk til granittisk gneis. I følge løsmassekart fra NGU er løsmassene i området elveavsetninger (Figur 5). Figur 5 Løsmassekart fra NGU. Stiplet svart linje viser omtrentlig det undersøkte området

 • Sofa spenden berlin.
 • Schuhe ähnlich crocs.
 • Vemmes kryssord.
 • Reggaeton tanzen freiburg.
 • Kaptein sabeltann film youtube.
 • Karttecken prov.
 • O2 mms einstellungen.
 • Free fonts baby.
 • Økt vrakpant 2017.
 • El camino christmas movie.
 • Markedslederstrategi.
 • Herre jeans.
 • Seeweg nach indien kolumbus.
 • Bdm datei.
 • Fjerne blekk fra skinn.
 • Color magic show 2017.
 • Cranberrysaft rewe.
 • Freia melkesjokolade pris.
 • Butikker storlien.
 • Spesialstyrke utdanning.
 • Marauder build 3.0 poe.
 • Fotos irland.
 • Osteosyntese hofte.
 • Ortun skole svømming.
 • Sweatshop episode 2.
 • Tanzveranstaltungen nürnberg.
 • Husleie portugal.
 • Alloc hvit snø.
 • Diare gravid farlig.
 • Silph road egg.
 • Kochschule mannheim.
 • Knöl i bakhuvudet.
 • Tone granberg.
 • Maibritt saerens.
 • Duché de carinthie.
 • Chicken quesadilla.
 • Leonardo dicaprio english wikipedia.
 • Atkins diett.
 • Kistefoss møbler.
 • Hvilke land renner chang jiang gjennom.
 • Ortun skole svømming.