Home

E helsestrategi

Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 foreslår strategisk retning for visjonen om et digitalisert, samlet helsevesen som er enklere, bedre og mer helhetlig for innbyggerne. Akson - felles kommunal journal og helhetlig samhandling Last ned oppdatert Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 (PDF) og tilhørende plan for e-helse 2019-2022 (PDF).. Nasjonalt e-helsestyre har gitt sin tilslutning til dokumentene. De viktigste oppdateringene i strategien er: Innbygger som ressurs: Vi må tilrettelegge for at innbyggerne kan bidra i egen behandling Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 3 Visjonen for vårt helse- og omsorgssystem er gode og likeverdige tjenester. Når det kommer til kvalitet ligger vi på topp i internasjonal sammenheng. Behovet for helse- og omsorgstjenester forventes å øke betydelig i årene som kommer Nasjonal e-helsestrategi skal legge til rette for at denne visjonen nås. 4 Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 5 Digitalisering av helse- og omsorgstjenesten E-helse er en forutsetning for å løse store utfordringer i et fragmentert helse-Norge. En nasjonal løsning for elektronis En felles nasjonal e-helsestrategi mot 2022 staker ut veien for at Helse-Norge går samlet mot målet om Én innbygger- én journal. Den nasjonale strategien vil være et godt grunnlag for Norsk Helsenetts strategi 2022

Nasjonal e-helsestrategi tar utgangspunkt i ambisjonen for e-helseutviklingen som ble formulert i Meld. St. 9 «Én innbygger - én journal», og beskriver strategiske områder og virkemidler for de seks neste årene. Et grunnleggende prinsipp er at det som kan bli løst nasjonalt, skal bli løst nasjonalt Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020 tar utgangspunkt i ambisjonen for e-helseutviklingen som ble formulert i Meld. St. 9 «Én innbygger - én journal», og beskriver prioriterte mål og handlingsplan for de neste fire årene. Sektoren har vært involvert i arbeidet

Strategi - ehels

 1. eHåndboken for Oslo universitetssykehus. Viser maks 10. Skriv flere ord eller trykk 'Enter' for å se full list
 2. Nasjonalt e-helsestyre ble etablert i 2016 og skal bidra til sterkere nasjonal styring av IKT-utvikling i helse- og omsorgstjenesten. Møter i 2020. Tilrå nasjonal e-helsestrategi og fireårige handlingsplaner, inkludert virkemidler for å sikre gjennomføring; Andre oppgaver
 3. E-helse Gastrosykepleiere Geriatri og demens Helsesykepleiere Intensivsykepleiere Jordmorforbundet Kardiologiske sykepleiere Kreftsykepleiere Lungesykepleiere Migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie Nevrosykepleiere Nyresykepleiere Operasjonssykepleiere Ortopedi Psykisk helse og rus Rehabilitering Revmatologiske sykepleiere Slagsykepleier
 4. Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 Lurer du på hva Nasjonalt senter for e-helseforskning jobber med? Møt en av forskerne ved senteret: E-helseforskning: Paolo Zanaboni (2018) from Ehealth Research on Vimeo. Sist oppdatert 29.01.201
 5. Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 -Felles utfordringer, felles løsninger Karl Vestli, Divisjonsdirektør Strategi 18. april 2018. Felles utfordringer krever felles løsninger -vi har ikke råd til å la være Foto: Doug Olson/Mostphotos. 3 814 828 841 865 822 808 811 864 875 932 984 1000 1055 1080 1108 1134 1192 1301 1249 1281 121

Oppdatert Nasjonal e-helsestrategi og ny plan - ehels

Direktoratet for e-helse ble etablert i 2016. Direktoratet har nasjonal myndighet på e-helseområdet og skal være en pådriver i utviklingen av digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. Et av direktoratets faste oppdrag er å ha ansvar for styring, utvikling og forvaltning av nasjonale løsninger på e-helseområdet Sveriges Vision e-hälsa 2025, en vision om att använda digitaliseringens möjligheter Malin Amnefelt, samordnare inom samordningskansliet, e-Hälsomyndigheten: 11:40: Nasjonal e-helsestrategi - Felles utfordringer, felles løsninger. Karl Stener Vestli, divisjonsdirektør Strategi, Direktoratet for e-helse: 12:05: Diskusjon. Einar Ryvardsen. E helsestrategi E helsestrategi Side 1 av 1 Frykter at Norge ikke klarer å bygge en stor helsenæring. Her er lobbyrådene høyretoppen gir helseindustrien. Kathrine Myhre om ehelse-stortingsmeldingen. eHelse Status Norge inn mot 2019. Digital helse vil endre helsebransjen. Side 1 av 1.

Prop. 65 L (2019- 2020) - Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) - Lov om e-helse (e-helseloven) Nasjonal e-helsestrategi 2017 - 2022 og Plan for e-helse 2019 - 2022 Sentrale aktører Helsesektoren er i stor grad offentlig styrt, og de sentrale myndighetsaktører og premissgivere innen e-helseområdet er Egen e-helsestrategi. Til grunn for satsingen ligger en egen e-helsestrategi som styret i Finnmarkssykehuset vedtok i 2017. Her heter det at pasientkonsultasjoner med bruk av Skype for Business skal bli en del av tilbudet, noe det altså nå er i helseforetaket • Nasjonal e-helsestrategi • Produktstrategi for helsenorge Fra 2011 og frem til i dag har innholdsmengden økt e-helse overtok ansvaret for helsenorge.no forelå det ikke noen strategi for innholdet som tydeliggjør mål og retningslinjer for kvalitet, og som er forankret i sektoren Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan versjon 0.7. 23. januar 2017. Høringsuttalelse. Høringsgrunnlag. Se og sende inn høringssvar. Høringsfrist 30.01.2017. Fristen er utløpt. Høringsgrunnlag Direktoratet for e-helse har sendt Strategi- og handlingsplan for e-helse 2017-2020 på en kort høring

EHiN 2020

Norsk Helsenett SF - Nasjonal e-helsetrateg

Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-202

Arkitekturstyringen foregår innenfor rammene av nasjonal e-helsestrategi, prosjekter i nasjonal e-helseportefølje, nasjonale løsninger som er i forvaltning, samt felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen for bruk av arkitekturprinsipper i e-helse er ute på høring Nasjonal e-helsestrategi definerer e-helse som bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Digitale tjenester skal gjøre kontakten enklere og bidra til at befolkningen opplever helse- og omsorgstjenesten som samstemt og tilgjengelig. E-helse har innvirkning på de fleste funksjoner i helsetjenestesystemet og vil ved riktig bruk Disse harmonerer med Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022s3 overordnede mål om enkel og sikker tilgang til opplysninger, enkle og sikre digitale tjenester for innbyggerne og tilgang til data som ressurs for bedre kvalitet, helseovervåkning, styring og forskning. I begge strategiene løftes tillit frem som en forutsetning for vellykket. 6. oktober (i høstferien) har vi Nasjonal e-helsestrategi 2017-2020 - Realiserbar eller bare «en god plan»? Det er nå 6 måneder siden den ble lansert. Hvordan kan man sikre gjennomføringskraft? Har direktoratet nødvendig handlingsrom tiltakene er i henhold til mål i «Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2020», kap. 2.3.1 (Dir. for e-helse). Hovedmål 10: Tilstrekkelige økonomiske rammevilkår Nytt tiltak 10.1.3: Servicemiljøet vil følge opp anbefa-linger i «Sluttrapport for arbeid med finansieringsmodeller for faglig og administrativ drift av nasjonale medisinsk

Nasjonalt e-helsestyre (NEHS) - ehels

E-helsestrategi - NS

 1. st tre ulike scenarioer: i helseforetak, i kommunale institusjonsbaserte tjenester og i.
 2. Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022; Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring; Sammen redder vi liv - Nasjonal førstehjelpsstrategi; Nasjonal anskaffelse av ny IKT-løsning til AMK-sentralene. Anskaffelse av EPJ i ambulansetjenesten, Helse Sør Øst
 3. e) Modellen tar hensyn til personer med ultrasjeldne diagnoser. Internasjonalt arbeid a) NKSD bidrar til at flere norske miljø er involvert i European Reference Networks (ERN). b) NKSD bidrar til å styrke norsk brukerrepresentasjon i ulike europeiske og nordiske nettverk

E-helsestrategi 2017-2022 har konkrete mål om valg av internasjonale standarder og etablering av rammeverk for felles informasjonsmodeller Side 5 Tilrettelegge for moderne IKT-løsninger ved å forberede innføring av nye helsefaglige kodeverk og standarder • Velge internasjonale standarder, kodeverk og terminologier på områder som gi En felles nasjonal e-helsestrategi frem mot 2022 er nå klar. Den skal samle norsk helse- og omsorgstjeneste og sørge for felles retning mot målet om én journal. I dag består helsetjenesten av for mange ulike systemer som ikke snakker sammen i tilstrekkelig grad Direktoratet for e-helse kritiserer apotekenes planlagte bransjesystem for å lage registerløsning som allerede finnes nasjonalt. — Her blander man kortene, mener Apotekforeningen. I et notat som ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 23. august i år, skriver Direktoratet for e-helse at ­Apotekforeningens valgte løsning for nytt bransjesystem vil kunne skape problemer Mer informasjon. Informasjonen på helsenorge.no er levert av ulike organisasjoner i helsesektoren og er laget for å gi deg generell kunnskap. Det er ingen erstatning for undersøkelse eller behandling hos helsepersonell

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Som en del av forvaltningen av Nasjonal e-helsestrategi har Direktoratet for e-helse utarbeidet en strategisk plan for e-helse for perioden frem mot 2022. I 2019 ble det gjort en prioritering av innsatsområdene som NUIT og Nasjonalt e-helsestyre ga sin tilslutning til. Nasjonalt e-helsestyre . tilsluttet seg også Nasjonal e-helseportefølje. Nasjonal e-helsestrategi 2017-22 har som visjon å digitalisere helse- og omsorgstjenesten i Norge . Helse Nords mål er å bli ledende i landet på bruk av informasjonsteknologi i pasientbehandling for å bedre tilgjengelighet og effektivitet Utredning og strategi rådgiver/seniorrådgiver Nasjonal e-helsestrategi fra FINN. Kart og flyfoto Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022, s.9 Nasjonale kunnskapsbehov på e-helsefeltet, s.22 Nasjonale kunnskapsbehov på e-helsefeltet, s. 23 Method. Prosjektet skal gjennomføre en kunnskapsoppsummering fra aktuell og relevant litteratur

Legemiddelfokus i årets e-helserapport – LegemiddelindustrienChristine Bergland | Helse- og

e-helse - Store medisinske leksiko

Kronikken er først publisert i Dagbladet på Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober, 2017. En grundigere versjon kan du lese på Psykologisk.no. Professor emeritus Arne Holte. Tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet Gratulerer med Verdensdagen for psykisk helse med tema «noe å glede seg over! Dette gleder jeg meg over: Regjeringe Norske myndigheter har en strategi om å digitalisere helse- og omsorgstjenesten slik at den oppleves enklere, bedre og mer helhetlig for innbyggerne (Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022). For at de strategiske målene skal nås, må gevinstene fra digitaliseringen realiseres

Busetjing og integrering av flyktningar - Fjaler kommuneEndra opningstider - sentralbord og mottak på

Strategi og målbilde Helsenorgela

 1. e-helse Helse- og omsorgs-departementet • Gir sin tilslutning til nasjonal e-helsestrategi og nasjonal e-helseportefølje • Beslutter omfang av nasjonale løsninger og utpeker ledere for produktstyrene • Strategisk rådgivende vedrørende veivalg i nasjonal e-helsestrategi, nasjonale løsninger og utvalgte nasjonale prosjekte
 2. Christine Bergland er direktør i Direktoratet for e-helse. Hun har hatt ansvar for gjennomføring av store nasjonale prosjekter som automatisk frikort, e-resept, helsenorge.no og kjernejournal. I tillegg har hun hatt ansvar for utarbeidelsen av nasjonal e-helsestrategi 2017-2022. Bergland har vært en pådriver for etableringen av nasjonale arenaer for bedre samhandling og styring av IKT i [
 3. Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 tar utgangspunkt i Meld. St. 9 «Én innbygger - én journal» (2012-2013), hvor hovedmålet er å modernisere IKT-plattformen og arbeide for en felles løsning for helse- og omsorgssektoren
 4. 1 Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022, s.9- 2 Nasjonale kunnskapsbehov på e-helsefeltet, s.22- 2 «Det er behov for å oppsummere kunnskap og erfaringer med ulike strategier for realisering av strukturert journal. Strukturering av helsedokumentasjonen fremheves ofte som kjernen i det å kunne realisere mange a
 5. Forankring i Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022. Helse- og omsorgsdepartementet Programeier og særskilt ansvar for tjeneste- og fagutvikling og «spredning» Særskilt ansvar for teknologi, integrasjon, arkitektur og standarder Prosjektledelse og strategisk samarbeidspartne
 6. Oppdraget har bakgrunn i Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan for e-helse 2017-20222 som beskriver foreslått strategisk retning og tiltak for å oppfylle visjonen om å digitalisere helse- og omsorgstjenesten slik at den oppleves enklere, bedre og mer helhetlig for innbyggerne. Målene for perioden 2017-2022 under innsatsområd
 7. 4 Nasjonal e -helsestrategi og mål 2017 2022 (PDF) og Nasjonal handlingsplan for e helse 2017 2022 (PDF). 5 HIS 80517:2017 Standard for elektronisk henvisning v2.0 6 HIS 80601:2006 Standard for hodemelding v1.2 7 HIS 1036:2011 Vedlegg til meldinger 8 HIS 80517:2005 Henvisningsmelding v1.0 9 HIS 80517:2014 Henvisningsmelding v1.

Digital legemiddelhåndtering - Ehealthresearch

 1. - Nasjonal e-helsestrategi med tilhørende handlingsplan1. Det vises også til styresak 142-2016-4 Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord - felles verktøykasse. Helse Nord forventer styrket oppmerksomhet og systematikk for å fremme åpenhet om uønskede hendelser og organisasjonens evne til læring og forbedring
 2. Nasjonal e-helsestrategi Prosjekter i nasjonal e-helseportefølje Nasjonale løsninger i forvaltning Felles grunnmur for digitale tjenester Andre e-helseinitiativ som kan få nasjonal konsekvens eller betydning. Normeringsnivåer i Direktoratet for e-helse Side 11 Veiledere Gir råd innen spesifikk
 3. Nasjonal e-helsestrategi: • Sikre kontinuitet i ansvarsoverganger • Sikre enhetlig bruk av eksisterende standarder for meldingsutveksling og adressering Meldingsvalidatoren Nasjonale veiledere for bruk av e-meldinger Tjenestebasert adressering: • Sikre korrekt og enhetlig adresseringsmetodikk og bruk av kontaktopplysninge
 4. Strategiske satsingsområder i nasjonal e-helsestrategi 2017 -2022 Side 3 Digitalisering av arbeidsprosesser Bedre sammenheng i pasientforløp Kritiske IKT-infrastrukturer og felles byggeklosser Bedre bruk av helsedata Helsehjelp på nye måter Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomførin

Det er en forutsetning for digitalisering at vi ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i de ulike e-helseløsningene. Les nyhetssaken på ehelse.no, eller last ned oppdatert Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 (PDF) og tilhørende plan for e-helse 2019-2022 (PDF) Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 er i utgangspunktet bra! Den nasjonale e-helsestrategien har seks digitale prioriteringer hvorav fire er rettet mot brukerne; Digitalisering av arbeidsprosesser, Bedre sammenheng i pasientforløp, Bedre bruk av helsedata og Helsehjelp på nye måter. De to siste er definert som forutsetninge Christine Bergland er direktør i Direktoratet for e-helse. Hun har hatt ansvar for gjennomføring av store nasjonale prosjekter som automatisk frikort, e-resept, helsenorge.no og kjernejournal. I tillegg har hun hatt ansvar for utarbeidelsen av nasjonal e-helsestrategi 2017-2022, hvor bedre bruk av helsedata er et av innsatsområdene

Satser Norge nok på e-helse? I Norge ble Direktoratet for e-helse opprettet 01.01.2016. De har stått sentralt i utviklingen av blant annet en elektronisk kjernejournal. I april lanserte de en ny nasjonal e-helsestrategi som skal gjelde frem til 2022 Den har vært behandlet i Produktstyret for helsenorge og er vedtatt av ledelsen i Direktoratet for e-helse. Strategien baserer seg på føringer fra Nasjonal e-helsestrategi. Den er en utdyping av produktstrategien for helsenorge og er utformet på bakgrunn av en analyse av brukernes behov, de samarbeidende virksomhetenes mål og muligheter som ligger i den teknologiske utviklingen e-helse produktstyrene Helse- og omsorgs-departementet • Gir sin tilslutning til nasjonal e-helsestrategi og nasjonal e-helseportefølje • Beslutter omfang av nasjonale løsninger og utpeker ledere for • Strategisk rådgivende vedrørende veivalg i nasjonal e-helsestrategi, nasjonale løsninger og utvalgte nasjonale prosjekte

Direktoratet for e-helse: Felles digital grunnmur

Pasientens legemiddelliste er et av mange tiltak i nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022. Tiltakene bygger opp under e-helse som en forutsetning for å løse store utfordringer i et fragmentert helse-Norge Direktoratet for e-helse: Felles digital grunnmur. Direktoratet for e-helse leverte i desember 2018 en plan for å utvikle en grunnmur til Helse- og omsorgsdepartementet. Planen skal svare på ett av de overordnede målene i nasjonal e-helsestrategi - Etablering av felles grunnmur. Direktoratet for e-helse: Helsedataprogramme Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan. Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 tar utgangspunkt i Meld. St. 9 «Én innbygger - én journal» (2012-2013), hvor hovedmålet er å modernisere IKT-plattformen og arbeide for en felles løsning for helse- og omsorgssektoren Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 Éin innbyggjar -éin journal Helse2035 -strategi Helse2035 -tiltaksplan Regionale program og prosjekt Økonomisk langtidsplan (oppdatert årleg) Andre regionale strategiar og planar Føretaksstrategi (ulik varigheit) Utviklingsplan Plan for areal og bygg Alle møter HELIKS LIBRA. Mandag 6. mars inviterer Direktoratet for e-helse til nasjonal samhandlingsarena med fag- og interesseorganisasjoner i forbindelse med velferdsteknologisatsingen. Her skal organisasjonene få mulighet til å gi råd og fremme sine synspunkter vedrørende nasjonal e-helsestrategi og utvalgte sentrale problemstillinger, hvor velferdsteknologi er blant emnene

NetNordic eHelse og velferdsteknologi - NetNordic Norway A

Vi jobber med en strategi for perioden 2018-2020, som bygger på nasjonal e-helsestrategi og nasjonale- og regionale digitale strategier. Vi vil bli enda mer delaktig i utvikling av den helhetlige digitale pasientreisen i helsesektoren, og tror at nettsidene til sykehusene er et virkemiddel som støtter opp om pasientens helsetjeneste Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 - Legemiddelområdet. 2021 Pasientens legemiddelliste er påbegynt innført: En pasienthistorie Utfra gjeldende planer og nåværende forslag til medisinsk-faglige råd NB! Disse kan endre seg. Pasientens legemiddelliste

eDialog - Fjaler kommune

Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 er helse- og omsorgssektorens felles strategi for IKT og digitalisering. Strategien angir målene for IKT og digitalisering i sektoren og hvordan disse bidrar til å realisere overordnede helse- og omsorgspolitiske mål Nasjonalt e-helsestyre vedtar nasjonal e-helsestrategi og stiller seg bak årlig prioritering av den nasjonale e-helseporteføljen. På sikt kan man se for seg at e-helsestyret disponerer en vesentlig andel av investeringsmidlene som fordeles til nasjonale e-helseprosjekter. Først tillit - så virkemidler Nasjonal strategi for e-helse E-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020. Sluttleveranse ver 0.5 Pasienter og brukeres behov og ønsker i sentrum Fremme helse og mestring i hele befolkningen Tilgjengelige, trygge, helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester Kunnskap, kvalitet o Vi har dessuten fått en nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan for 2017 - 22, og Direktoratet for e-helse har startet utredningen av en nasjonal helseanalyseplattform. Tanken er at data fra helseregistre og Folkeregisteret skal gjøres tilgjengelig for analyser fra plattformen uten at de må kopieres og sendes til brukerne

Brannvern - Fjaler kommuneFinsk helseløsning til Norge | Computerworld

Legemiddelfokus i årets e-helserapport. Direktoratet for e-helse har nylig utgitt rapporten Utviklingstrekk 2019, der de belyser trender og utviklingstrekk innen e-helse. LMI er fornøyde med at legemiddelområdet får et eget kapittel. Publisert 6. mars 201 Nasjonal e-helsestrategi 12.11.2017 12 Digitalisering av arbeidsprosesser Bedre sammenheng i pasientforløp Bedre bruk av helsedata Helsehjelp på nye måter Felles grunnmur for digitale tjenester Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføringsevne «FREMTIDENS ALARMMOTAK FRA KUNNSKAP TIL HANDLING Nasjonal e-helsestrategi og behandlingsplan Direktorat et for e-helse 2017 Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 tar utgangspunkt i Meld. St. 9 «Én innbygger - én journal» (2012-2013), hvor hovedmålet er å modernisere IKT-plattformen og arbeide for en felles løsning for helse- o

Helse- og omsorgsstrategien vart vedteken i kommunestyret 12.02.2018.I kommunestyret 14.12.2015 vart det bestemt at Fjaler kommune skulle starte eit omfattande helsestrategiarbeid for å gjere kommunen i stand til å møte framtidige helse- og omsorgsutfordringar. Formell styringsgruppe for helsestrategiarbeidet har vore formannskapet inkludert gruppeleiarar i Fjaler som ikkje er i. Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022. Side 8. Comparative analysis: National Health Portals in the Nordics (April 2019) Ole Bryøen - ole.bryoen@ehelse.no www.ehelse.no, Nasjonal e-helsemonito Debatt og Foredrag 6. oktober via Streaming Nasjonal e-helsestrategi - Realiserbar eller bare «en god plan»? For ca 6 måneder siden ble strategien lansert. Hvor står vi dag? Hvordan kan man sikre gjennomføringskraft helseløsninger er basert på en e-helsestrategi som er evidensbasert, pragmatisk, og med tydelige mål på kort og mellomlang sikt. •Dette er også i tråd med WHO'sanbefalinger (E-health tool-kit) RISIKOMATRISEN (rapport side 52) Holte Consulting er kritisk til oppsett a

Om e-helse - K

Les nyhetssaken på ehelse.no, eller last ned oppdatert Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 (PDF) og tilhørende plan for e-helse 2019-2022 (PDF). Tryggere med e-helse Digital tilgang er viktig for folket. 82 prosent av innbyggerne ønsker internettbasert tilgang til sine egne helseopplysninger Direktoratet for e-helse er både myndighet og premissleverandør på e-helseområdet med ansvar for å ivareta den strategiske styringen av den nasjonale informasjons- og kommunikasjonsteknologiske utviklingen 3.2 RMH understøtter Nasjonal e-helsestrategi 3.2 De overordnede nasjonale føringene som berører RMH er beskrevet i «Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022», versjon 1.0 avsnitt 2.5.4: 2.5.4 Innsatsområde #5.4: Tilrettelegge for høy tilgjengelighet ved bruk av mobile tjenester og -enhete Nasjonal e-helsestrategi: 6.1. IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten • Felles løsninger og tjenester som fremmer kvalitet og standardisering (primær) • IKT-støtte for helhetlig standardisert pasientforløp (sekundær) • Rett informasjon til rett tid og til rett mottaker (sekundær) 6.2. Nasjonal e-helsestrategi

Program 2018 - eHelse 201

 1. Ikke alle er fornøyde med forslaget til helsestrategi i Midtre Gauldal Blant annet har flere foreninger, pårørendegrupper og politiske partier kommet med sine innspill om framtidas eldreomsorg. Framtidens helseplaner for Midtre Gauldal skal nå legges, og flere aktører har kommet med sine innspill
 2. Nasjonal e-helsestrategi. Hva får vi til - hva er utfordringene? Christine Bergland, direktør, Direktoratet for e-helse : Benstrekk og kaffepause : 10:30: Helsedata fra og for folket - hvor vanskelig kan det være? Marta Ebbing, fagdirektør, Helse Bergen: 11.15: Teknologi utfordrer - er kliniske organisasjoner i stand til å tilpasse seg
 3. Direktoratet for e-helse, Nasjonalt Porteføljekontor Avsender Saksansvarlig: Innhold: Oppsummering - Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan versjon 0.7 - Frist for innspill 6. februar 2017 Sakstittel: Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2017/8-2 34/2017 Løpenr.: 23.01.2017 Journaldato: 20.01.2017 Dok.
 4. Direktoratet for e-helse arbeider etter vedtatt nasjonal e-helsestrategi 2017-20221, der et av de strategiske satsningsområdene er Helsehjelp på nye måter. Dette satsningsområdet fokuserer blant annet på å tilrettelegge for at innbyggerne i større grad kan bidra med egne ressurser i planlegging og gjennomføring av behandling o
 5. Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan versjon 0.7 - saksnummer 2016-135 Sakstittel: Høring - Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2017/66-1 328/2017 Løpenr.: 01.02.2017 Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: HN IKT/FF (enhet/initialer): 00

Alle artikler - Tagg: E helsestrategi (Side 1 av 1

Siden er under utarbeidelse. Christine Bergland er direktør i Direktoratet for e-helse. Hun har hatt ansvar for gjennomføring av store nasjonale prosjekter som automatisk frikort, e-resept, helsenorge.no og kjernejournal. Christine har vært en pådriver for etableringen av nasjonale arenaer for bedre samhandling og styring av IKT i helsesektoren Pensumlisten er ikke endelig og det kan forekomme tillegg. PENSUM HELSEINFORMATIKK 2018-2019 Bøker: Coiera, E. (2015). Guide to health informatics (3rd ed.) Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Forskning og innovasjon for bedre samhandling 2012-2015 Digital samhandling E-meldinger sendt gjennom helsenettet 2016: 192.529.839 2017: 512.618.528 • 1.592.803 var PLO-meldinger 1 2.2.2 Nasjonal e-helsestrategi • Felles grunnmur for digitale tjenester (primær) • Digitalisering av arbeidsprosesser (sekundær) • Helsehjelp på nye måter (sekundær) Styringsdokument Robust Mobilt Helsenett Planfase v 3.0 9 3 Prosjektets mål 3.1 Overordnet mål Det.

Arbeidet med å implementere nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan vil ha betydning også for Helfo. • reduserte ressursrammer Økt digitalisering av tjenester og oppgaver medfører redusert omfang av manuell saksbehandling. Stadig flere tjenester på helsenorge.no gir økt omfang av henvendelser til veiledningstjenesten 800HELSE Helsestrategi - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Ditt søk på helsestrategi ga 1 virksomheter og du har nådd slutten av listen. helsestrategi ga 1 virksomheter og du har nådd slutten av listen Nasjonal e-helsestrategi 2017- 2022 Digitalisering av arbeids-prosesser pasientforløpet Bedre bruk av helsedata Bedre sammenheng i Felles grunnmur for digitale tjenester Helsehjelp på nye måter Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring . RISØR KOMMUNE Vi skal vokse - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet Noen av de. Senterets kompetanse og aktiviteter skal støtte nasjonale strategier og tiltak på e-helseområdet, spesielt Stortingsmelding nr. 9: Én innbygger - én journal og Nasjonal e-helsestrategi 2017-22. Overordnede mål for IKT-utvikling i helse- og omsorgssektoren: Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger

Sjukehusplan3 og Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-20224, har òg påverka planen. Helse Vest RHF v/administrerande direktør er eigar av planen, medan Teknologirådet har ansvaret for at den vert forvalta på ein aktiv måte og brukt i arbeidet med arkitektur- og porteføljestyring. Det overordn Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 v/avdelingsdirektør Robert Nystuen, Direktoratet for e-helse: 11:40: Status for nasjonalt velferdsteknologiprogram v/programleder Gunn Hilde Rotvold, Helsedirektoratet: 12:10: Lunsj og muligheter til å besøke utstillingen: 13:1

Søknad om barnehageplass - Fjaler kommune
 • Goethe haus wikipedia.
 • O2 mms einstellungen.
 • Episk teater kjennetegn.
 • Indisk religion.
 • Small arm tattoos.
 • Ondartet svulst i hjernen overlevelse.
 • Master uit.
 • Press tv.
 • Trail running training plan 50k.
 • Hasle excursion 520.
 • Luna bitssett.
 • O2 mms einstellungen.
 • Marked definition.
 • Änder arter.
 • Tipps für den alltag bei gonarthrose.
 • Dimna games 2018.
 • The hobbit extended edition.
 • Alpinsenter i verden.
 • Liver cirrhosis.
 • Download series utorrent.
 • Eventpalast halloween.
 • Test stylus pen.
 • Kamskjell hellstrøm.
 • Antibes reisetips.
 • Ramme 50x70.
 • Sy på speidermerker.
 • Hard reset samsung s6.
 • Au revoir mark forster ohne sido.
 • Spreewaldbitter schöllnitz.
 • Månemannen karsten og petra.
 • Gelenkerkrankungen fingergelenke.
 • Kometkameratene episode 1.
 • The hurricane wikipedia.
 • Apostillestempel kristiansand.
 • Spa gavesett.
 • Ringenes herre 2 full movie.
 • Nailner erfaring.
 • Blogg borderline hos peder.
 • Smogon uber.
 • Irig mic review.
 • Syltet grønn pepper meny.