Home

Konsesjonsloven 1800

Konsesjonslovene - Wikipedi

Konsesjonslovene var betegnelsen på lover vedtatt av Stortinget først i 1906 («panikklovene», utvidet i 1909 og 1917) som sterkt regulerte adgang til oppkjøp av vassdrag i Norge.Vilkår om hjemfall ble tatt inn i konsesjonsloven av 18. september 1909 om ervervelse av vannfall, bergverk m.v., og ble videreført i industrikonsesjonsloven som ble vedtatt 1917 - Konsesjonsloven gjelder for bebygde eiendommer som har over 35 dekar full- og/ eller overflatedyrka jord eller over 500 dekar produktiv skog. - Den første konsesjonsloven ble vedtatt i 1888. - På 1900-tallet fikk vi særkonsesjonslover for skog (1909), myr (1913), vassdrag (1913), fjell (1915) og jord (1920) Konsesjonsloven eller «Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom» av 31. mai 1974 trådte i kraft 1. januar 1975 og ble sist endret ved lov av 19. juni 2009. Loven innebærer begrensninger i frihet ved salg og kjøp av fast eiendom. I følge formålsparagrafen (§ 1) har loven til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom ved å tilgodese Konsesjonsloven, lov av 28. november 2003 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom, se konsesjon. Formålet med konsesjonsloven er «å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet» (§ 1) Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. av 28. november 2003 trådte i kraft 1. januar 2004. Loven regulerer og kontrollerer omsetningen av fast eiendom Konsesjons- og boplikt. Lovens § 2 sier at alle erverv av fast eiendom trenger konsesjon fra Kongen.

Konsesjonsloven - Norges Bondela

Konsesjon er tillatelse, godkjenning, bevilling, særlig en tillatelse av offentlig myndighet som etter lovgivningen er nødvendig for å sette i verk en virksomhet eller et tiltak, for eksempel kjøp av landbrukseiendom, bygging av kraftverk, etablering av oppdrettsanlegg eller igangsetting av visse andre slags næringsvirksomheter. En velkjent konsesjonsordning er krav til boplikt ved erverv. Konsesjonsloven krever at du må ha tillatelse for å overta fast eiendom. Formålet med loven er å ha kontroll med omsetningen av fast eiendom, for å verne landbrukets produksjonsarealer og sikre eier- og bruksforhold som gagner samfunnet og fremtidige generasjoner. Konsesjonsloven omfatter i utgangspunktet alle typer eiendom Reglene om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter. Disse finner du under «regelverk» til venstre på siden. De fleste erverv er konsesjonsfrie, imidlertid må du vanligvis sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet. Enkelte kommuner har egne regler om konsesjon for å sikre helårs bosetting Dansketiden: Norge 1500-1800 Her finner du artikler om næringsutviklingen i Norge på 16- og 1700-tallet og om virkningen den fikk på sosiale forhold. Fra begynnelsen av 1500-tallet vokste det frem to nye næringer i Norge - trelasthandel og bergverksdrift Konsesjonsloven. LOV-2003-11-28-98 Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv

Konsesjonsloven - Jusleksikon

 1. I høringsforslag datert 15. oktober, foreslår Landbruks- og matdepartementet å oppheve konsesjonsloven og odelslovens regler om boplikt. Utover å forenkle omsetning av eiendom og å svekke kommunal råderett, fremstår årsak og virkning som diffuse
 2. Forskrift om konsesjonsfrihet mv. § 5. Fulldyrket jord etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 og § 5 annet ledd er jord som er dyrket til vanlig pløyedybde og som kan nyttes til åkervekster eller eng som kan fornyes ved pløying
 3. eralforvaltning etter konsesjonsloven, jordlova og odelslove
 4. I konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1 er det gjort unntak fra konsesjonsplikten der enkelttomter for bolig eller fritidshus ikke større enn 2 dekar og som er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven. Dette unntaket er fra 1. september utvidet til også å omfatte naust og fradelte tomter som ikke krever delingstillatelse etter jordloven

konsesjonsloven - Store norske leksiko

 1. Konsesjonslovene var betegnelsen på lover vedtatt av Stortinget i 1909 som sterkt regulerte adgang til oppkjøp av vassdrag i Norge. Konsesjonslovene ble vedtatt etter langvarig politisk kamp og søkte å stoppe store utenlandske firma i å kjøpe opp og kontrollere norske naturressurser. Blant de norske politikere som engasjerte seg særlig sterkt for Konsesjonslovene var Gunnar Knudsen fra.
 2. Selv om Europa på begynnelsen av 1800-tallet var preget av liberale strømninger og tanker om næringsfrihet, I høringssvarene på lovforslaget gir et overveldende flertall av norske kommuner og fylkeskommuner signal om at konsesjonsloven og boplikten må beholdes
 3. Konsesjonsloven er mangelfull fordi den kun rammer konsesjonspliktige overdragelser, og dette innebærer at svært mange av overdragelsene faller utenfor reglenes virkeområde. 1. På midten av 1800-tallet og frem til vår tid har samfunnet innført sterkere og sterker
 4. Fram til slutten av 1800-tallet var adgangen til omsetning i store trekk like fri både for . konsesjonsloven (konsl. 2003 § 11) sier at kon sesjon kan gis på slike vilkår som i

Han mener konsesjonsloven er et alvorlig inngrep i eiendomsretten og at iallfall skogeiendommer bør unntas fra regelverket. - Skognæringen er svært forskjellig fra jordbruket. Den er svært konkurranseutsatt, har intet importvern eller vesentlige tilskuddsordninger og har et stort potensial for økt verdiskaping og arbeidsplasser, sier han Konsesjonsloven krevde at fosser og kunstige dammer skulle bli statens eiendom etter 60-80 år for å sikre seg kontroll over Årsaken til fremgangen i fiskeriene i Norge på 1800-tallet fordi den voksende befolkningen i Europa trenge rimelig mat. Posted 5th November 2013 by Anonymous. 2 View comments Leksehjelpen. Magazine

Konsesjonsloven - Wikipedi

 1. NVE tilrår at det blir søkt om konsesjon for kraftverk over 1000 kw utan fyrst å få ei vurdering av konsesjonsplikta, då desse vanlegvis vil røre ein eller fleire allmenne interesser
 2. Konsesjonsloven. Snarveier. Gå til Siste meldinger; Gå til Artikler; Boplikt i landbruket Konsesjonsloven Boplikt i landbruket Konsesjonsloven. 28. september 2017 kl. 07:51 Prisen på gårder.
 3. 1909: Konsesjonsloven innføres Publisert 10.02.2016 , sist oppdatert 08.05.2017 Diagram fordeling av typer fornybar kraftproduksjon: Vindkraft 352 GWh, Stor vannkraft 793 GWh, Småkraft 769 GW
 4. Frivillig vern av skog er en ordning der skogeier selv kan tilby skog til vern som naturreservat. Norges Skogeierforbund tok initiativet til ordningen i 2000 som følge av de konfliktfylte barskog-verneprosessene på 80- og 90-tallet. I dag benyttes vernemetoden for all privateid skog som vernes
 5. Norge 1500-1800 - et samfunn i vekst Norge lå kanskje i Europas periferi, men landets ressurser hadde lenge vært interessante for menneskene på kontinentet. Eksport av fisk ned til Europa startet allerede på 11-1200-tallet med opprettelsen av de første kommersielle fiskeriene i Lofoten

Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll). Stortingets flertall, bestående av medlemmene fra H, FrP, KrF og V har besluttet å sende lovforslaget tilbake til regjeringen. Flertallet ber samtidig regjeringen om å legge frem en ny proposisjon for Stortinget om endringer i konsesjonsloven og. Konsesjonsloven fra 1909 slo fast at norske eller utenlandske aksjeselskap ikke kunne kjøpe norske fosser uten løyve fra regjeringen. Slik ble kontrollen over norske naturressurser bedre sikret, og forståelsen av at dette var folkets felleseie ble bedre forankret Konsesjonsloven sier i dag at alle som vil overta eller kjøpe en gård, må søke om rett til det. Unntak gjøres for nær familie og mindre gårder. Loven sørger for at eierskapet til landbrukseiendommer er spredd på mange hender, og at det skal være mulig for vanlige folk å kjøpe en gård og drive skogbruk og matproduksjon på den, anfører Bondelaget

For jord- og konsesjonsloven i landbruket (1888) var det viktig å sikre personlig eierskap med bo- og driveplikt og priskontroll for at vanlige folk kunne drive landbrukseiendommer i hele landet. Med bakgrunn i pålegg fra EØS-avtalen ble det i 2003 gjort endringer i Konsesjonsloven som åpnet for at AS-er kunne få eiendomskonsesjon

konsesjon - Store norske leksiko

Oppheving av konsesjonsloven og boplikt Deloitte Norg

 • Tommy hilfiger veske.
 • Köpa makadam stockholm.
 • New skin fortnite.
 • Lahn dill anzeiger dillenburg.
 • Png to pdf.
 • Doughnuts logo.
 • Instagram bio text ideas.
 • Guinness alcohol percentage.
 • Hva er kyllingaroma.
 • Livreddende førstehjelp i vann.
 • Gjenopprette slettede bilder samsung s5.
 • Leilighet til leie elverum.
 • Oval office türen.
 • Gratis tannlege psykiatri.
 • Tv2 skole historie.
 • Steam cities skyline workshop.
 • Pizza hut na wynos.
 • Hvordan foregår bryllup i islam.
 • Liebherr forhandler norge.
 • Förstora bilder billigt.
 • Jobbintervju i arbeidstiden.
 • Titanic bilder fotos.
 • Bmw m5 e39.
 • Studienbüro sport tu darmstadt.
 • Ikea leinwand aufhängen.
 • Hvordan installere vipps.
 • Jva vechta zitadelle 2.
 • Roller kinder hudora.
 • Kruger national park safari.
 • Schuhe ähnlich crocs.
 • Natta betyder.
 • Gameboy emulator game.
 • Airsoft bergen.
 • Gesprächsthemen mit bester freundin.
 • Ellington hotel berlin jazz brunch.
 • New york city marathon 2019.
 • Kulturzentrum bielefeld.
 • Jordan ultimate rull.
 • Glee season 1 online free.
 • Test english level bbc.
 • Wodanien gelsenkirchen.