Home

7 prinsipper for universell utforming

The Center for Universal Design har utviklet sju prinsipper for universell utforming som man kan man benytte når man evaluerer bygninger, produkter og tjenester. Disse prinsippene kan også benyttes når man vurderer og evaluerer produkter og tjenester i høyere utdanning Prinsipp 7: Størrelse og plass for tilgang og bruk Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling eller mobilitet. Hvordan kan jeg tenke universell utforming? Ja, det er det store spørsmålet jeg har fått de siste dagene Universell utforming bygger på følgende: De 7 prinsippene for universell utforming. For å evaluere eksisterende utforming og veilede i designprosessen har en gruppe av amerikanske arkitekter, produktdesignere, ingeniører og forskere utarbeidet sju prinsipper for universell utforming

Universell utforming: 7 prinsipper. NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Filmen belyser universell utforming som fagbegrep. Relaterte videoer. 02:58. Universell utforming: Design og etikk. 660 views 8. mars 2017. NB! DENNE VIDEOEN ER. The Center for Universal Design lanserte i 1997 sju prinsipp for universell utforming. Prinsippa var først retta inn mot universell utforming av bygningar og uteområde, men har i dag generell gyldigheit. Like mulegheiter for bruk: Utforminga skal vere brukbar og tilgjengeleg for personar med ulike evner Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling.. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det står i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. Det innebærer at alle som utformer og behandler planer må legge universell utforming til grunn. Veileder om universell utforming i planlegging kommer Universell utforming er forming av produkter, bygg, transportmidler og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor grad som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming

Krav om universell utforming av bygg er gitt i § 12-1 i forskrift om tekniske krav i byggverk (TEK17). Boliger må ikke være universelt utformet, men det stilles krav om tilgjengelighet for enkelte boliger og boenheter. Kravet om tilgjengelighet er gitt i §12-2 i TEK17 2.7 Ledere ved NTNUs enheter har overordnet ansvar for å sikre at sine IKT-løsninger følger vedtatt politikk, prinsipper og retningslinjer for universell utforming av IKT når løsninger skal anskaffes, oppgraderes eller utvikles Universell Utforming defineres som design for alle og inkluderende design. I den forbindelse har det blitt utformet 7 prinsipper som skal følges. Prinsippene gjelder ikke bare offentlige nettsteder, men alle nettsider som «retter seg mot allmennheten» Prinsipper for universell utforming De 7 prinsippene for universell utforming har vært en rettesnor for å forstå universell utforming. Om du tenker på et fysisk objekt, som for eksempel en inngangsparti i en bygning, kan disse prinsippene være svært verdifulle for å forstå tankegangen bak universell utforming

Uu skolen, Yggdrasil15

1.2 7 prinsipper om universell utforming. 12 13 1.3 Inkluderende planprosess Universell utforming forutsetter kunnskaper om mangfoldet i befolkningen. Det forutsettes derfor at samfunnsplanlegging, i stor utstrekning, legges til grunn for gjennomføring av prosjekter 7 PRINSIPPER FOR UNIVERSELL UTFORMING |Enkel og intuitiv i bruk |Forståelig informasjon |Toleranse for feil |Lik mulighet for alle |Fleksibel i bruk |Lav fysisk anstrengelse |Størrelse og plass for tilgang og bruk 5 Praktisk drift av gravplass PARKERINGSPLASSEN |Plassering |Dekke |5% min 2 |4,5x6,0m |Skilt |Belysning 6 Praktisk drift av gravplas Universell utforming bidrar til likeverd og like muligheter. I likestillings- og diskrimineringsloven handler universell utforming om hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Utearealer som er utformet slik at de kan brukes av flest mulig, bidrar til likestilt deltagelse, god livskvalitet o De 7 prinsipp for universell utforming • Ronald L.Mace (1985) The Centre for Universal Design, North Carolina State University, USA. • Universell utforming ble innført som begrep i Norge i 1997. 1. Like muligheter for bruk • Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulik

UNIVERSELL UTFORMING AV SKOLEBYGG S I D E 3 Innhold Forord 5 1. Innledning 7 1.1 Hva vil universell utforming av skolebygg si ? 7 1.2 Målsetting 8 1.3 Kunnskap om universell utforming basert på funn fra Strindheim 9 2. Den nye skolemodellen - muligheter og utfordringer 11 2.1 Ulike typer undervisningsarealer 15 2.2 De viktige detaljene 22 3 -7 prinsipper for universell utforming -Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven -Plan- og bygningsloven -Universitets- og høgskoleloven -Brukergrupper og spesielle hensyn. Alle aldre På ukjent sted Uoppmerksomme Universell utforming skal ta hensyn til: Nedsatt hørsel Allergikere Nedsatt bevegelighe Universell utforming vil si å planlegge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig på en likeverdig måte. Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Universell utforming kan for eksempel være trinnfri adkomst til transportmidler og bygninger. Universell utforming er en strategi for å oppnå et inkluderende og tilgjengelig samfunn. Universell utforming baserer seg på syv prinsipper og skal oppnås gjennom hovedløsningen i de fysiske omgivelsene. Målgruppen for universell utforming er befolkningen i sin helhet

Sju prinsipper for universell utforming - universell

Saksframlegg - Høring - felles prinsipper for universell utforming i Oslo kommune- med behandling i RFF, BUK og HSK (PDF 27KB) Vedlegg. Høringsdokument (PDF 195KB) Høringsutkast - Felles prinsipper for universell utforming i Oslo kommune (PDF 8,2MB) Saken behandles universell utforming tas opp. Heftet kan benyttes som referanse når man skal henvise til hvilke politiske og juridiske føringer som i dagens samfunn legges av myndighetene når det gjelder å innføre bruk av prinsippet om universell utforming på ulike samfunnsområder, som transport, informasjonsteknologi og bygg Universell utforming Utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsat NTNU Prinsipper for universell utforming av IKT ved NTNU Godkjent av Informasjons Side Dato 3 av 11 01.01.2012 Erstatter-sikkerhet <<Rektor>> Innledning Det overordnede dokumentet - Politikk for universell utforming av IKT ved NTNU - beskriver hvilket formål NTNUs ledelse har med sitt arbeid for universell utforming av IKT ved NTNU o SO 7 Sikre at lovkrav om universell utforming følges ved offentlige anskaffelser. Etatsjefene og innkjøpstjenesten Løpende SO 8 Sikre brukermedvirkning i saker som angår og prinsipper for universell utforming. Det skal gjennomføres opplæring i universell utforming

om universell utforming kan være gitt i kommuneplan og regulerings- l Undersøke prinsipper for universell utforming som påvirker . bygningsutforming, tetthet på, tilgang til og avstander i forhold til rom/funksjoner. l Ivareta effektiv logistikk for alle brukergrupper Universell utforming gjør nettsidene bedre. Universell utforming av nettsider gjør at innholdet blir tilgjengelig for alle, også de med funksjonsvansker. Men mange av kravene til universell utforming gjør nettsidene samtidig mer brukervennlig for ALLE, inkludert søkemotorer som lettere kan lese sidene dine. 7 prinsipp for universell utforming

I 1997, ved Centre of Universal Design ved North Carolina State University i USA, utarbeidet en tverrfaglig gruppe 7 prinsipper for universell utforming. Disse 7 prinsippene er i dag viktige referanser for å lage universelle løsninger, evaluere eksisterende design, være en guide i design prosesser og utdanne både designere og forbrukere om det karakteristiske med brukervennlige produkter. Prinsipper for universell utforming 7 prinsippene laget for både å evaluere eksisterende utforming og veilede i designprosessen. utarbeidet av en tverrfaglig gruppe ved Centre of Universal Design ved North Carolina State University i USA i 1997

Prinsippet om universell utforming skal ivare-tas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak (§ 1-1 lovens formål, 4. ledd). Teknisk forskrift og veileder. Utdrag fra § 12-9 Bad og toalett. i etasjer som har bad og toalett skal 1/10 og minst ett av disse være universelt utformet Universell utforming bidrar til likeverd og like muligheter. I likestillings- og diskrimineringsloven handler universell utforming om hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Utearealer som er utformet slik at de kan brukes av flest mulig, bidrar til likestilt deltagelse, god livskvalitet o

7 prinsipper for universell utforming Archives - Bruspulve

 1. g skiller seg fra tilgjengelighet ved at den ikke krever spesialløsninger for enkeltgrupper, som for eksempel egen inngang for rullestoler. I en universelt utformet løsning er det hovedløsningen som skal være brukbar for alle. 10.01.2019
 2. g. Den belyser strategi, prinsipper og begrepsinnhold og går inn på bakgrunn, ideologi og hensikten med begrepet. Anvisningen refererer også i korte trekk innholdet i lov- og forskriftsverket på området
 3. g skal fjerne så mye som mulig av dette gapet. Ny teknologi. Ny teknologi er en viktig del av hverdagen til mennesker i vår tid og gir mange økt mulighet til deltakelse. Mennesker med funksjonsnedsettelser kan oppleve informasjons- og kommunikasjonsteknologi som barrierer for deltakelse
 4. g i Oslo kommune- med behandling i RFF, BUK og HSK (PDF 27KB

7 prinsipper for universell utforming

Universell utforming: 7 prinsipper - FilMe

7- Vedlegg 1- Generelle retningslinjer for universell utforming Side 25 8- Vedlegg 2- Viktige lenker for mer informasjon Side 26 9- Vedlegg 3- Sjekkliste over viktige forhold for universell utforming Side 27 Telenor på Fornebu Et eksempel på god universell utforming både utvendig og innvendig Foto: Pedro Ardil Begrepet universell utforming oppstod i USA på 1980 tallet, første gang skriftlig da Ron Mace brukte det i en artikkel i Designers West i 1985 (Wågø et. al 2006). I dag er konseptet i stor grad basert på 7 prinsipper for universell utforming som i sin tid bl

Kva er universell utforming? Digitaliseringsdirektorate

Universell utforming - Wikipedi

 1. g. Brannkrav. I et brannskille skal en dør normalt gå i lukket stilling ved brann for å unngå spredning. Det løses mekanisk ved hjelp av en dørlukker
 2. g er der definert som: Universell utfor
 3. g. Det er viktig med innspill vedrørende universell utfor
 4. g.
 5. Forkortet versjon av https://vimeo.com/170448420 Difi-konferanse 2016, Preparing to fail: Gode tjenester krever en lav terskel. Bred bruk av de digitale tjen..
 6. g av disse områdene. Universell utfor

Filmen belyser universell utforming som fagbegrep. Relaterte videoer. 04:40. Universell utforming: 7 prinsipper. 1.089 views 8. mars 2017. NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.... 03:11. Universell utforming på nett. 915 views 12. oktober 2017. NB! DENNE VIDEOEN ER MER. Undersøke og dokumentere universell utforming 13 Omgivelsene Kartlegging, registreringsskjema, sjekklister (ta bilder) - 7 prinsipper for universell utforming - Indikatorer for tilgjengelighet, basert på sjekklister for fysisk utforming Tilgjengelighetsrevisjon; utført av tilgjengelighetsrevisorer på ulike plannivå og ferdigstillels Plan- og bygningsloven er revidert og plandelen trådte i kraft 1.7.2009. I § 1-1 heter det at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Byggesaksdelen med tilhørende forskrifter er ventet å tre i kraft 1.7.2010 universell utforming må handle vel så mye om kommunens innbyggere, som bygnin-gene, uterommene og IKT-løsningene. Den faglige definisjonen av prinsippet uni-versell utforming er den mest kjente til nå: «Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte Universell utforming mot 202

Universell utforming i planlegging - regjeringen

Begrepet universell utforming dukket først opp på slutten av 90-tallet, og ble første gang nevnt i lovverk i 2003 (Universitetsloven). De siste årene er prinsippet om universell utforming gradvis blitt innarbeidet i lovverk og styringsdokumenter. Selv om begrepet universell utforming ikke brukes i Designhåndboka er det likevel beskreve Læringsmiljøet skal utformes etter prinsippet om universell utforming og man skal legge til rette for studenter med nedsatt funksjonsevne så langt det er rimelig og mulig. 1.2 Begreper. Begrep som nedsatt funksjonsevne eller funksjonsvansker er vide begrep som kan omfatte både fysiske, psykiske og sosiale funksjonsnedsettelser • Universell utforming skal integreres i all regional planlegging. • Universell utforming skal ivaretas i kommune- og reguleringsplanleggingen. • Universell utforming skal ivaretas i byggesaksbehandlingen. Hovedmål for bygg og anlegg er: • Universell utforming skal være et integrert prinsipp i alle nye utbyggingsprosjekter Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller en spesiell utforming (Miljøverndepartementet, 2007). Følgende 7 prinsipper gjelder for universell utforming: 1. Like muligheter for bruk 2. Fleksibel bruk 3 Anskaffelser av IKT-systemer ved NTNU skal i hovedsak følge policy og prinsipper for universell utforming ved NTNU. En del IKT-systemer vil imidlertid være vanskelig å levere med tilstrekkelig tilgjengelighet for alle type brukere pga. stor grad av grafisk og/eller interaktiv interaksjon som ikke har blitt utviklet med tanke på universell utforming

Helsearbeiderfag Vg2 - Hva er universell utforming? - NDL

2.1 De syv prinsipper for universell utforming Universell utforming oppnår man ved å lage løsninger som alle kan bruke, både mennesker med og uten funksjonsnedsettelser (St. meld 17 2006-2007). Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven1 er en ny lov som behandler rettigheter i samfunnet for mennesker me En forskergruppe ved university of North Carolina la i 1997 fram 7 prinsipper for universal design. Gruppen bestod av arkitekter, ingeniører og produktdesignere, alle knyttet til omgivelsesforskning. Derimot betyr universell utforming at løsningen er tilgjengelig for flest mulig Universell utforming er en samfunnskvalitet som er nødvendig for noen og bra for alle - og vil avhjelpe fremtidens utfordring med et stort antall eldre og press på helse og omsorgstjenester. Universell utforming bidrar til at eldre og syke mennesker kan være selv hjulpne lengre. Det vil redusere kostnader, og er god samfunns økonomi Kravene om universell utforming gjelder for private og offentlige virksomheter, lag ogorganisasjoner som bruker nettsteder eller automater som hovedløsning for å henvende seg til allmenheten. Kravene om universell utforming gjelder hvis IKT-løsningen underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner og er en hovedløsning for virksomheten Universell utforming er en strategi for å oppnå et inkluderende samfunn, og omfatter utforming av bygg, produkter og tjenester med henblikk på å oppnå likeverdig tilgang for alle. Standardisering er et viktig verktøy for å nå dette målet..

Universell utforming - Direktoratet for byggkvalite

Prinsipper om universell utforming 1. Lav fysisk anstrengelse 7. Like muligheter for alle 5. Størrelse og plass for tilgang og bruk. Før prinsippene for universell utforming blir en selvfølgelig del av planleg- ging og utforming, er det viktig å legge. Intensjo- nen med et slikt . Samfunnsdeltakelse er et viktig prinsipp i universell utforming I januar 2005 vedtok Formannskapet at prinsippet om universell utforming skal legges til grunn for planlegging og utførelse i Trondheim kommune. Fra 2005-2008 var Trondheim kommune en av 16 pilotkommuner i universell utforming utnevnt av Miljøverndepartementet. Trondheim kommune er 7.10.2020: Endret begrepet (navnet på kapitlet) fra Risikokommunikasjon til Krisekommunikasjon. 6.10.2020: Teksten om de ti trinnene i oppdaging, vurdering og håndtering av utbrudd er fordelt på ti kapitler i stedet for ett langt kapittel. Dette kapitlet om risikokommunikasjon er skrevet om

Prinsipper for universell utforming av IKT ved NTNU

Universell Utforming av nettsider Nettrafik

tilnærming til universell utforming. Dokumen-tet skal gje utbyggjarar klare reglar og like krav å halda seg til. Rapporten presenterer ein overordna plan for føringslinjer i Leirvik, og det vert gjeve prinsippløysingar på korleis ein skal tilretteleggja bygolvet i samsvar med den universelle utforminga. Dokumentet ska Denne veilederen gir en introduksjon til hva universelt utformede elektroniske dokumenter er, hvordan universelt utformede dokumenter skal utformes og hvorfor det er viktig å lage universelt utformede dokumenter. Veilederen er utviklet av Include AS på oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Universell utforming kan gi noe høyere investeringskostnader, men med kostnadseffektiv planlegging kan merkostnadene reduseres til et minimum. I en studie gjennomført av SINTEF Byggforsk i 2010, ble det konkludert med at tilgjengelighetskravene som blir stilt til bolig i TEK10 medfører små kostnadsøkninger, og i de fleste tilfeller under 40 000 kroner Universell utforming av IKT-løsninger som sådan (ikke elektronisk kommunikasjon) behandles i egen forskrift, men også elektroniske kommunikasjonsløsninger som omfattes av forskriften kan være viktige i så måte. Også for arbeidslivet for øvrig har universell utforming stor betydning

 1. g ved nye campuser i Kristiansund. Ta studenter med på råd i løpet av prosessen Utbygger Studiesjef Skal stå ferdig 2022 Påse at nytt Servicesenter, ved en eventuell ombygging, blir utformet etter prinsipper om universell utfor
 2. g av bygg for personer med astma- og allergisykdommer eller annen overfølsom- het, avhenger først og fremst av bevissthet og kunnskap om hva som er gode helsevennlige bygg. Kunnskap og kompetanse varierer hos de ulike aktørene i plan- og byggebransjen
 3. g? Universell utfor

Bakgrunn Det er utformet 7 prinsipper som grunnlag for å forstå universell utforming Like muligheter for bruk: Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter. Fleksibel bruk: Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter. Enkel og intuitiv i bruk: Utformingen skal være lett og forstå uten å ta hensyn til brukerens. Prinsippet om universell utforming må kunne fravikes. Det har for eksempel lite for seg å lage datastyrte håndproteser for mennesker som har to hender som fungerer fint. Dvs. at utvikling må kunne rettes mot brukere med helt spesifikke forutsetninger (mangler en hånd, kan spille piano, kan. Universell utforming handler om utforming av omgivelsene på en slik måte at de kan brukes av alle, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Kunnskap om demokratiske prinsipper som brukermedvirkning og universell utforming er viktig for å kunne forstå og ytre seg i/om et likeverdig og likestilt samfunn som skal være for alle universell utforming og for videreføring av arbeidet med universell utforming også etter prosjektets slutt. Det arbeides på tvers av de ulike enheter med hensyn til universell utforming. Arbeid med bilder for å tydeliggjøre universell utforming har vært viktig faktor for å oppnå forståelse

Innledning til universell utforming på web

ny utforming følge prinsippet om universell utforming. Belysning, merking, hvileplasser, benker m.m. Atkomstveien bør være godt belyst. Atkomsten frem til inngangen må være uten hinder, og utstikkende skilt som kan være fare for blinde og svaksynte må unngås. Det internasjonale fremkomstsymbolet gir informasjon om atkomst som e Kravene til universell utforming er beskrevet i WCAG-standarden. For eksempel legger disse kravene til grunn prinsipper om at nettsiden skal være mulig å betjene. Det betyr at brukergrensesnittet skal være tilgjengelig for flest mulig, og at innholdet skal være mulig å oppfatte - som betyr at informasjonen i selve boka må presenteres for brukere på måter som flest mulig kan oppfatte

3 universell utforming omfatter arbeid vi gjør i utformingsfasen av tjenester og omgivelser, mens særskilt tilrettelegging omfatter arbeid vi gjør i gjennomføringsfasen. Universell utforming er en snarvei til høyere studiekvalitet Universelt utformede tjenester og omgivelser senker behovet for tilrettelegging Universell utforming er ikke et lovpålagt skrivebordskrav som vi ønsker å få huket av ved leveranse. Det handler om reelle brukerbehov som vi har et bevisst forhold til og legger til rette for. Ved å være oppmerksomme på hele spekteret av brukernes evner, muligheter, situasjoner, utstyr og dagsform klarer vi å lage løsninger som fungerer best mulig for flest mulig 7 prinsiper for kreativ ledelse: Creunas kreative ledere Hans Haugli og Stein Sørlie, tar for seg temaet kreativ ledelse i en tverrfaglig arbeidshverdag. Gjennom sju prinsipper i sju bloggartikler rammer de inn begrepet «kreativ ledelse» og rollen «kreativ leder»

Universell utforming er forming av produkt, bygg, transportmidlar og omgjevnader på ein slik måte at dei kan nyttast av alle i så stor grad som mogleg, utan behov for tilpassing eller spesiell utforming. Sju prinsipp for universell utforming: 1 7. Strategien universell utforming står sentralt i arbeidet med ny sentrumsplan. 8. Prinsipper for avfallshåndtering er omtalt i områdeplaner og reguleringsplaner. 9. Verdal kommune har en bevisst holdning til sammenhengen mellom universell utformings og avtalen om et Inkluderende arbeidsliv. Author Tilsynet for universell utforming av ikt gjennomførte tilsyn mot 13 kommuner i 2017. Tilsynet testet temaene koding, navigasjon, presentasjon, skjema, tastaturnavigasjon og tekstalternativ. Figuren oppsummerer antall brudd på regelverket som ble avdekket gjennom tilsynene mot 13 kommuner i 2017, oppsummert per suksesskriterium i WCAG 2.0. 14 av de 35 lovpålagte suksesskriteriene i WCAG 2.0. Universell utforming tilfører kvaliteter i bygninger som er positive for alle brukere og for samfunnet. Universell utforming har positiv effekt på sosial og økonomisk bærekraft. Man kan dele universell utforming inn i 7 prinsipper: 1. Enkel og intuitiv i bruk - Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukeren Det er pr. i dag ikke definert krav til hva minsteavstanden mellom tog og plattform må være for å oppfylle prinsippet om universell utforming. I et utkast til en EU-standard1 er det angitt at avstanden mellom tog og plattform må være mindre enn 7,5 cm horisontalt og 5 cm vertikalt for at rullestolbrukere skal komme av og på uten assistanse

9. Anskaffelser 9.1 Innledning. Universell utforming gjelder mange områder der offentlige anskaffelser spiller en sentral rolle i markedet. Ved anskaffelse av for eksempel offentlig transport og infrastruktur knyttet til denne er det viktig å planlegge i forhold til hele reisekjeden, fra planlegging av turen til ankomst og tilbake til utgangspunktet Prinsippet om universell utforming er lovfestet i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som trådte i kraft 1. januar 2009. Ifølge loven skal offentlig virksomhet og privat virksomhet som er rettet mot allmennheten, arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Loven omfatter skolens plikter til å. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online Universell utforming, som. er et viktig virkemiddel for å oppnå dette, er nå på full fart inn i. lovverket. Dette vil påvirke de kommunale plan prosessene. I framtiden må kommunene legge strategien universell utforming. til grunn i plan leggingen, slik at alle kan benytte bygg 05 103447 GRMAT Universell utforming 130101.indd 7. Etikk, verdier, menneskesyn, universell utforming som strategi, politiske prinsipper og lovgivningens formålsparagrafer

Kapittel 3 Universell utforming og individuell tilrettelegging (§§ 17 - 23) § 17. Universell utforming § 18. Særlig om universell utforming av IKT § 19. Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming § 20. Rett til individuell tilrettelegging av kommunale tjenester § 21 6.7 Universell utforming Ivaretas fullt ut etter gjeldende lover og regler for bygg og veger. 6.8 Alternative energikilder, tiltak for lavere energibehov Området ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. 6.9 Landskap Området rundt er vedtatt omformet til bybebyggelse/nye bydeler. Tomta ligger foran de framtidi

Det er selvsagt et kostnadsaspekt rundt å jobbe med universell utforming. Selv om det krever litt å heve kompetansen og sette av de nødvendige ressursene i prosjekt og forvaltning, mener vi at disse kostnadene veies opp av reduserte kostnader og/eller økte inntekter. Det kan gjelde både spesifikt for din virksomhet og for samfunnet som helhet Evaluering av handlingsprogram for universell utforming NIBR notat 2005:121 Handlingsprogrammet for universell utforming ble gjennomført i årene 2002-2004. Det hadde som målgrupper beslutningstakere og ansatte på alle nivåer i offentlig forvaltning. Siktemålet var bevisstgjøring og opplæring samt å bidra til gode løsninger i praksis. De Stortingsmelding nr. 17 (2006-2007) fra 2007 Eit informasjonssamfunn for alle hadde et kapittel om universell utforming og IKT. Der sto det at Regjeringas målsetjing er at all teknologisk utvikling innan IKT og media skal byggje på prinsippet om universell utforming. Dette skal gi alle brukarar meirverdi ved bruk av teknologien

God helse Yrke by Gyldendal Norsk Forlag - Issuu

Universell utforming av skolebygg - SINTE

prinsipper om universell utforming ved nytt campus i Kristiansund. Ta studenter med på råd i løpet av prosessen Utbygger Studiesjef Skal stå ferdig 2022 Påse at nytt Servicesenter, ved en eventuell ombygging, blir utformet etter prinsipper om universell utforming. Ta studenter med på råd i løpet a Universell utforming. E-læringskurs for nettredaktører og skribenter. Lurer du på hvordan du skal få til universell utforming av tekst, bilder eller video? Kurset gir svar på hvorfor du og din virksomhet må jobbe med universell utforming og er en praktisk veileder i hvordan lage innhold som er tilgjengelig for alle

CBH Prosjekt & Designledelse – På kundens sideTiller Hageby | Selberg Arkitekter
 • Sundown audio x15 v2 box specs.
 • Colin o'donoghue the tudors.
 • Tiende i det nye testamente.
 • Pizza bestellen rotterdam west.
 • Borderline innleggelse.
 • Etappeseire tour de france 2014.
 • Howard carter frau.
 • Webcam plattenkogel.
 • Köpa kanot göteborg.
 • Meine stadt jobs.
 • Shampoo uten silikon og parabener.
 • Karneval aktiviteter.
 • Can am outlander 570 pro t3.
 • Rehau as oslo.
 • Spyfall questions.
 • Sarpsborg 08 spillere 2016.
 • Kanel utgått på dato.
 • Plz landshut moniberg.
 • Paralgin forte avhengighet.
 • Innvendig hjørnelist aluminium.
 • Vinterlagring mc akershus.
 • Gratis filmer på youtube.
 • Morkakeprøve.
 • Wie sehe ich mit dreads aus app.
 • Lærer dukker ikke opp.
 • Kraft immobilien hückelhoven.
 • Johan vaaler.
 • Area14.
 • Normark kosmos.
 • Hva er settepotet.
 • Kandahar st anton.
 • Gelsenkirchen kerstmarkt 2017.
 • Stadt bocholt bürgerbüro ummeldung.
 • Stadt nidderau stellenangebote.
 • Premio reifenmontage preise.
 • Forfatter kryssord 6 bokstaver.
 • Arbeiderpartiet ulv.
 • En ei eller et regel.
 • Transport airport colombo.
 • Watt to energy conversion.
 • Pir fisk.