Home

Straffeloven § 352a

Det følger av straffeloven § 352a at den som forsettlig eller grovt uaktsomt bærer kniv eller et lignende skarpt redskap på offentlig sted, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler Lov om straff (straffeloven) Annen del. De straffbare handlingene. Kapittel 28. Skadeverk og fremkalling av fare for allmennheten. 0: Kapitlet tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74. § 351. Skadeverk. Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som skader, ødelegger, gjør ubrukelig eller forspiller en gjenstand som helt eller delvis. Straffeloven § 352a kriminaliserer bæring av kniv på offentlig sted. Et vanlig knivkjøp vil ikke rammes av strl. § 352a og man kan trygt ta med seg kniven man har kjøpt hjem fra butikken. Det vil være en helhetsvurdering av situasjonen som vil avgjøre om politiet beslaglegger kniven din eller ikke

Det følger av straffeloven § 352a at den som forsettlig eller grovt uaktsomt bærer kniv eller et lignende skarpt redskap på offentlig sted, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler.. Forbudet i § 352a gjelder ikke kniv eller annet redskap som brukes til eller bæres i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller annet aktverdig formål Etter straffeloven § 352a kan man straffes med bøter eller fengsel i 6 måneder, eller begge deler, for dette. Den samme strafferammen er satt i straffeloven § 385 for den som griper til kniv eller annet særlig farlig redskap under slagsmål. Det er definitivt farlig å true noen med kniv Det følger av straffeloven § 352a at det er straffbart å gå med kniv uten såkalt aktverdig formål.. Etter våpenforskriften § 9 er det også ulovlig å eie et slikt våpen. Det er bare dersom man har et aktverdig formål at man kan få tillatelse til å eie slike kniver som fremstår som voldsprodukter

Straffeloven 1902 er opphevet og erstattet av straffeloven 2005. Det skjedde 1. oktober 2015. Selv om straffeloven 1902 er opphevet, kan den likevel gjelde i noen tilfeller. Dette skyldes at det er straffelovgivningen på tidspunktet for den straffbare handlingen som skal brukes Straffeloven er den sentrale loven på straffeområdet, men det finnes i tillegg straffebestemmelser i en rekke andre lover. Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015, og erstattet fra samme tidspunkt den gamle straffeloven av 1902. I utgangspunktet gjelder straffeloven 2005 for handlinger begått etter 1. oktober 2015 Kapittel 23. Vern av folkehelsen og det ytre miljø. § 236. Ulovlig utbredelse mv. av grove voldsskildringer. Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt utgir eller frembyr til salg eller leie eller på annen måte søker å utbre film, videogram eller lignende, der grove voldsskildringer på utilbørlig måte er brukt som underholdning

Tenåring stanset med kniv i sentrum - Blade

Straffeloven § 326 gjelder mindre underslag. For at et underslag skal regnes som mindre må straffskylden være liten, noe som beror på en vurdering av verdien av det som er underslått og omstendighetene for øvrig. Straffen for mindre underslag er bot. Straffeloven § 326 Med bot straffes den som gjør seg skyldig i underslag når Les mer Les me Straffeloven Almindelig del 1. kapitel Indledende bestemmelser § 1 Straf kan kun pålægges for et forhold, hvis strafbarhed er hjemlet ved lov, eller som ganske må ligestilles med et sådant. Med hensyn til de i kapitel 9 nævnte retsfølger gælder en tilsvarende regel Norge er en poilitistat i den forstand at man nesten må ha tillatelse fra politiet for å slippe en fjert på rådhusplassen. Alle politikere med vett o kniv eller skytevåpen på offentlig sted i straffeloven § 352a og våpenloven § 27b. Når ustabil ungdom bærer våpen skal det ofte lite til før disse blir brukt. Dersom antall personer som bærer på seg kniver eller skytevåpen blir redusert vil også risikoen for alvorli-ge episoder der våpen blir brukt bli redusert

Lov om straff (straffeloven) - Kapittel 28

 1. Straffeloven § 282 omhandler mishandling i nære relasjoner. Første ledd oppstiller fem ulike kategorier av handlingsalternativ som kan kvalifisere til mishandling i nære relasjoner. Krenkelsen må være alvorlig eller gjentatt, samt rettet mot en av persongruppene i bokstav a) til e). Kjennes gjerningspersonen skyldig etter første ledd bokstav b), pålegger andre ledd retten til å.
 2. Post by John H Gamborg Det er vel forsåvidt ikke noe nytt at det ikke er lov å bære kniv på offentlig sted. Og jeg ser at det ikke gjelder kniv brukt ti
 3. Straffeloven § 325 gjelder Embeds- eller Bestillingsmand, en ordlyd som ekskluderer de såkalte ombudsmenn. Dette står som en motsetning til ordlyden i strl § 324 offentlig tjenestemand, som dermed har et større anvendelsesområde, om dette se 4 Rt. 2007 s. 1172, avsnitt 34 - 36 5 Rt 2008 s. 696, avsnitt 20 - 2

Vil kjøp av kniv rammes av strl

 1. ert med eggstål
 2. Straffeloven § 23 første ledd regulerer vanlig eller simpel uaktsomhet, mens andre ledd omhandler grov uaktsomhet. Både bevisst og ubevisst uaktsomhet kan gi grunnlag for ulike grader av bebreidelse, og grensen mellom simpel og grov uaktsomhet følger således ikke skillet mellom ubevisst og bevisst uaktsomhet, jf. også Rt. 1999 s. 874
 3. Den nye straffeloven ble egentlig vedtatt i 2005, men fordi politiet har måttet oppdatere datasystemene sine, har vi ikke kunnet innføre den før nå
 4. Straffeloven er for tiden under revisjon, og det er i den forbindelse utarbeidet flere delutredninger til ny straffelov. Særlig to av disse utredningene er av interesse for oppgavens problemstillinger: NOU 1992: 23 Ny straffelov, Straffelovkommisjonens delutredning V og NOU 2002: 4 Ny straffelov, Straffelovkommisjonens delutredning VII
 5. § 79 - Tolking av straffeloven § 79 tredje ledd §§ 254, 431 og 436 - Straffelovens bestemmelser om redaktøransvar i forhold til kringkasting §§ 48, 402 og 403 - Justering av AS Oslo Sporveiers befordringsvedtekter - «trikkesniking
 6. delig borgerlig Straffelo

SVAR: Hei Det følger av straffeloven § 352a at den som forsettlig eller grovt uaktsomt bærer kniv eller et lignende skarpt redskap på offentlig sted, straffes med bøter eller fengsel inntil 6. Dette reguleres av straffeloven 352a herunder aktverdige formål. 1.1.2.3 Seremonibål. Seremonibål er for Sjamanistisk Forbund hellig. Dette er skaperkraftens øye og en hellig forbindelse mellom de tre verdener som Sjamaner reiser i for å få veiledning og svar Det bemerkes at straffeloven § 352a er uteglemt i domsslutningen. A har erklært anke over dommen. Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet i relasjon til tiltalebeslutningens post I og III, samt post I i tilleggstiltalebeslutningen av 26. september 2013, subsidiært er det anket over lovanvendelsen i relasjon til de samme postene, og atter subsidiært over straffutmålingen

Kniv på offentlig sted

straffeloven § 352a, alt sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd, straffeloven § 63 . 2 annet ledd og straffeloven § 61 til fengsel i 1 - ett - år og 4 - fire - måneder. Til fradrag i straffen kommer 207 - tohundreogsyv - dager for utholdt frihetsberøvelse - Med våpen menes i denne paragrafen våpen og andre gjenstander som omfattes av våpenlovgivningen, kniv eller lignende skarpt redskap som det er forbudt å bære på offentlig sted, jamfør straffeloven § 352a, og andre farlige gjenstander som kan tas i forvaring etter politiloven § 7 Er det lovlig å bære en vanlig størrelse lommekviv på nøkkelknippet sitt i Norge? Takk Posted 7/2/06 10:20 AM, 4 message

1 Ta for deg straffeloven og finn eksempler på straffebestemmelser som gjør unntak fra hovedregelen om ubetinget offentlig påtale. 2 Stortinget vedtok i juni 1993 et nytt forbud mot å bære kniv på offentlig sted (straffeloven § 352a) Ved bestemmelsene i straffeloven § 352a (1993) og våpenloven § 27b, 2. ledd (1998), eksisterer det nå uttrykkelige forbud mot å bære kniv og skytevåpen på offentlig sted (i det følgende omtalt som bæreforbudene). Det faller utenfor oppgaven å drøfte disse bestemmelsene nærmere, men de har en kla Etter straffeloven § 352a er det ulovlig på offentlig sted å bære kniv eller annet skarpt redskap, som er egnet til bruk ved legemskrenkelser. Strafferammen for slik handling er bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Medvirkning straffes tilsvarende enn det tilsvarende forbud for kniv i straffeloven § 352a. Etter riksad-vokatens syn er dette både naturlig og riktig. En enkel tilgang til sky-tevåpen, for eksempel i bil, representerer i seg selv en latent fare. For kniv kan derimot behovet for slik oppbevaring v ære større, mens faren er mindre.» De fleste høringsinstanser støtter. Straffeloven § 227 første straffalternativ Grunnlag: Onsdag 27. juni 2012 ca. kl. 12.00 på MX Sport på Hsenteret i X, rettet han en kniv mot E som var ansatt i butikken, da han ble forsøkt stanset i forbindelse med butikktyveri. Dette var egnet til å fremkalle alvorlig frykt for E og øvrige ansatte ved butikken. V Straffeloven § 352a

Kan en same bære kniv av kulturelle og/eller religiøse

Du er klar over at det å gå med av straffeloven § 352a at den som forsettlig eller grovt uaktsomt bærer kniv eller et lignende skarpt redskap på offentlig sted, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler. Denne loven ble innført i 1993, som ett. Domfelte skal straffes for 6 grove tyverier, ett forsøk på grovt tyveri, ett brukstyveri av ATV motorsykkel, ett brukstyveri av fritidsbåt, 3 overtredelser av våpenloven, ett tilfelle av føring av en ATV motorsykkel under påvirkning av rusmidler og en overtredelse av straffeloven § 352a. Det vises til siktelsen for de nærmere detaljer § 232, straffeloven § 352a, straffeloven § 350 første ledd og som fellesstraff med ikke gjennomført del av Oslo tingretts dom av 29. januar 2013 jf. straffeloven § 28b annet ledd i.f. - sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd og § 63 annet ledd - til en straff av fengsel i 1 - ett - år hvorav 120 dager skal sones og 8 - åtte -måneder er betinget med en prøvetid på. § 352a. Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt på offentlig sted bærer kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til bruk ved legemskrenkelser. Medvirkning straffes på samme måte. Forbudet gjelder ikke kniv eller annet redskap som brukes til eller bæres i.

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) 22.mai 1902 § 352a, så kan en person som bærer kniv eller et lignende skarpt redskap bli bøtlagt, fengslet inntil 6 mnd, eller begge deler. § 352a. Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt på offentlig sted bærer kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til. 5.3 Knivforbudet - straffeloven § 352a 24 5.4 Visitasjon - politiloven § 7a 26 5.5 Reformforslag 28 5.6 Generelt om kriminalitetsutvikling som begrunnelse 29 6 Oversikt over enkelte andre lands rett 32 6.1 Innledning 32 6.2 Svenskrett 32 6.3 Danskrett 34 6.4 Finskrett 35 6.5 Engelskrett 36 6.6 Amerikansk rett 37 II Kriminalisering 39 1. Lommekniv lov? Samfunn, etikk og politikk. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n

fentlig sted (§ 352a), deltakelse i slagsmål som medfører død eller betydelig skade (§ 384) og bruk av farlig redskap under slagsmål (§ 385). Disse straffebudene har en strafferamme som per i dag tredelse av straffeloven §§ 162 og 317 jf. 162 fjerne Paragraf 352a i Straffeloven setter forbud mot å bære kniv eller annen skarp gjenstand på offentlig sted. Brudd på bestemmelsen straffes med bøter eller fengsel i tre måneder, men intet tyder på at dette har vært nok til å skremme kriminelle fra å bruke kniv For to år siden hadde jeg vært å grillet med en kompis. Vi tro ut, og jeg ble tatt på et utestedet i det biffkniven hadde skåret et hull i sekken og falt i bakken. Prøvde å forklare meg, men ved hjelp av en aggressiv dørvakt fikk en bot på 8000 kr av politiet og ble kjørt hjem. Vet det høres ut s..

Ser i straffeloven at det står dette: § 352a. Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt på offentlig sted bærer kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til bruk ved legemskrenkelser. Medvirkning straffes på samme måte Straffeloven § 79 første ledd bokstav b) skal lyde: b) når en tidligere domfelt person på ny har begått en forsettlig straffbar handling av samme art eller hvor strafferammen er fengsel i mer enn 6 år, som han tidligere er dømt for her i riket eller i utlandet, kan straffen ikke settes lavere enn halvparten av straffebudets ordinære strafferamme hvis ikke straffebudet selv bestemmer. Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser

straffeloven § 352a siste punktum, men spørsmålet om kniven ble båret i forbindelse med «annet aktverdig formål». Dette er en standard som lovgiver ikke har utdypet nevneverdig, jf. utdragene foran fra lovproposisjonen og komiteinnstillingen Stortinget.no inneheld informasjon om saker som Stortinget handsamar, oversikt over møte og høyringar, informasjon om stortingsrepresentantane, omvisingar, læringsspel, kurs med meir Etter straffelovens§ 352a er det ulovlig på offentlig sted å bære kniv eller annet skarpt redskap egnet til bruk ved legemskrenkelser. Strafferammener bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Dersom knivbrukes til straffbar handling, for eksempel til forbrytelse mot liv, legeme eller helbred etter straffeloven kapittel 22, er strafferammen høyere, avhengig av forholdets art Straffeloven § 50 har slik ordlyd: «Forsøgets Strafbarhed bortfalder, saafremt den skyldige af egen fri Vilje enten afstaar fra den forbryderske Virksomhed, før endnu fuldendt Forsøg foreligger, eller forebygger den Følge, ved hvis Indtrædelse Forbrydelsen vilde være fuldbyrdet, forinden han endnu ved, at den forbryderske Virksomhed er opdaget.

Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over Noen eksempler på fysiske forberedelser i straffeloven er for eksempel å være i besittelse av en kniv på et offentlig sted jf. § 352a, eller ta seg inn på forbudt område jf. § 353.7 7 Jf. Husabø, Erling Johannes, Straffeansvarets periferi s. 315 Lommekniven er en festkniv som kun skal benyttes til aktverdige formål, slik det står i paragraf 352a av straffeloven. Født 11.09.1973. UTDANNING Årsenhet i kunst og håndverk i avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, HiT. 2002-2003 Bachelor ved avdeling for visuell kunst, KhiO. 2003-200 POLITILOVEN § 7A Visitasjon for å avdekke våpen Kandidatnr: 448 Veileder: Lovrådgiver Tor-Geir Myhrer Leveringsfrist: 25.november 2003 Til sammen 17943 ord 11.03.200

Hva er straffen for å true noen med kniv

 1. 2012, samt for overtredelser av straffeloven § 227 første straffalternativ (to trusler), § 257 (ett tyveri), § 352a (bæring av kniv på offentlig sted), politiloven § 30 nr. 1 jf. § 5 (å ha unnlatt å rette seg etter pålegg gitt av politiet) og legemiddelloven § 31 andre ledd, jf. § 24 første ledd (bruk av hasj)
 2. Kjøpe kampkniv i Oslo? Undergrunn. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n
 3. dre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignend
 4. Lommekniven er en festkniv som kun skal benyttes til aktverdige formål, slik det står i paragraf 352a av straffeloven. CV. Født 11.09.1973. UTDANNING Årsenhet i kunst og håndverk i avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, HiT. 2002-2003 Bachelor ved avdeling for visuell kunst, KhiO. 2003-200
 5. Det følger av straffeloven § 352a at den som forsettlig eller grovt uaktsomt bærer kniv eller et lignende skarpt redskap på offentlig ste straffes med bøter eller . Forbudet gjelder ikke kniv eller annet redskap som brukes til eller. Lommekvin lovlig på nøkkelknippet? Det er ikke størrelsen det kommer ann på, det er hvordan du bruker den
 6. Endringer i straffeloven inngår i Straffelovkommisjonens mandat, jf. senest kommisjonens delutredning VII (NOU 2002: 4 Ny straffelov). En slik avgrensning faller også naturlig, fordi de sanksjoner utvalget etter sitt mandat skal behandle, er mest aktuelle ved brudd på straffebestemmelser i særlovgivningen

Er det ulovlig å eie en butterfly kniv, til bruk for triksing

Linker til andre sider av interesse; Blogger på Paranormal; Annonsering på Paranormal; Linker til andre sider av interesse; Notate Kniv - Wikipedia ~ en KategoriKnives - bilder video eller lyd på Wikimedia Commons en Knife - galleri av bilder video eller lyd på Wikimedia Commons Straffeloven § 352a. Trygg netthandel Rask levering Gode ~ FOX Knives Trapper starstarstarstarstar 2 kr 2 09500 addshoppingcart Kjøp n å favorite Legg Ved prøveløslatelse av kriminalomsorgen kan det settes vilkår som nevnt i straffeloven § 53 nr. 2, nr. 3 bokstav a til g, nr. 4 og nr. 5. Det kan også settes som vilkår at den domfelte skal følges opp av kriminalomsorgen

§ 352a. Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt på offentlig sted... § 353. Med Bøder straffes den, som begiver sig hen paa Sted, Det samme gjør straffeloven § 54 nr. 2 annet ledd Forbudt fra 1993.Etter straffelovens paragraf 352a er det ulovlig på offentlig sted å bære kniv eller annet skarpt redskap «egnet til bruk ved legemskrenkelser».Strafferammen er bøter eller fengsel inntil seks måneder.Dersom kniv brukes til en straffbar handling, for eksempel til forbrytelse mot liv, legeme eller helbred etter straffeloven kapittel 22, er strafferammen høyere avhengig. Straffeloven sier: Straffeloven 1902 - § 352 a. Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt på offentlig sted bærer kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til bruk ved legemskrenkelser. Medvirkning straffes på samme måte Straffeloven 352a knivforbud 352a. Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt på offentlig sted bærer kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til bruk ved legemskrenkelser. Medvirkning straffes på samme måte

De er allerede forbudt å bære på seg på offentlig sted, etter Straffelovens §352a. Det politi og rettsvesen mangler, er muligheten til å fengsle gjenglederne som i dag er for unge for straff. Dessverre er ikke stortingsflertallet, heller ikke Bøhlers AP, med på å gi adgang til en straffereaksjon som kan benyttes på de tyngste kriminelle ungdommene Article 352A Article 352B - Protection of privacy of the child victim Article 353 - Causing scandal akolastes acts Chapter Twenty - Offences relating to marriage and family Article 354 - Disruption of family class Article 355 - Scam relative by marriage Article 356 - Bigamy Article 357 - Adultery Article 358 - Breach of the obligation to maintai 1. Όταν το θύμα είναι ανήλικο, ο ύποπτος ή κατηγορούμενος για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, του κεφαλαίου 19 του Ποινικού Κώδικα, υποβάλλεται σε. Kniv - Wikipedia ~ en Knife - galleri av bilder video eller lyd på Wikimedia Commons Straffeloven § 352a Se kniver i DigitaltMuseum Eksterne baser Autoritetsdata GND Knif Trygghet Forsikring AS ~ Kristen Norges eget forsikringsselskap tilbyr forsikringer eksklusivt for deg som er ansatt tillitsvalgt eller har en frivillig tjeneste i kristenNorg Bevæpning omtales av Straffeloven som sier de at man kan bli straffet med bøter og/eller fengsel i opp til 6 måneder hvis man går med kniv eller gjenstander egnet for våpenbruk på offentlig sted Etter våpenloven § 29 er det forbudt å overdra våpen til person under 18 år

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) - Lovdat

Straffeloven § 352 a rammer ikke bæring av kniv eller annet redskap «som brukes til eller bæres i forbindelse med arbeid, Han gir der uttrykk for at det «ikke [er] tvilsomt at kravet om hjemmel er oppfylt gjennom strl. § 352a og vl. § 27 andre og tredje ledd» Kniv - Wikipedia ~ en KategoriKnives - bilder video eller lyd på Wikimedia Commons en Knife - galleri av bilder video eller lyd på Wikimedia Commons Straffeloven § 352a. Kniver Brusletto Co AS ~ Klikk her for å se flere produkter fra denne kategorien Trenger du hjelp Ta kontakt med oss Telefon 47 32 09 69 0

Lov om straff (straffeloven) - Lovdat

Justisdepartementet går også inn for at forbudet mot å bære kniv på offentlig sted fortsatt skal hjemles i straffeloven § 352a. Departementet foreslår, som utvalget, at ulovlig innføring, avhendelse eller erverv av skytevåpen eller ammunisjon kan straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år Hovedspørsmålet var om retten kunne domfelle for overtredelse av straffeloven § 239 om uaktsomt drap når tiltalen gjaldt vegtrafikkloven § 31 jf. § 3 om uaktsom kjøring. (§ 227), forstyrret den alminnelige fred og orden eller omgivelsenes nattero (§ 350), båret kniv (§ 352a), grepet til kniv (§ 385) osv Etter straffelovens § 352a er det ulovlig på offentlig sted å bære kniv eller . LOV om skytevåpen og ammunisjon m. I tillegg gjelder den overtredelse av våpenloven og straffeloven § 3a om forbud mot å bære kniv på offentlig sted

Lov om straff (straffeloven) - Kapittel 23

§ 352a. Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt p Ved prøveløslatelse av kriminalomsorgen kan det settes vilkår som nevnt i straffeloven § 53 nr. 2, nr. 3. bokstav a til g, nr. 4 og nr. 5. Det kan også settes som vilkår at den domfelte skal følges opp av Sist oppdatert: 29/08/2019. Offentlig og kvalitetssikret Sø Kniv - Wikipedia ~ en KategoriKnives - bilder video eller lyd på Wikimedia Commons en Knife - galleri av bilder video eller lyd på Wikimedia Commons Straffeloven § 352a Black Veil Brides - Wikipedia ~ År Video Regissør 2009 «Knives and Pens» Patrick Fogarty 2010 «Perfect Weapon» Patrick Fogarty 2011 «Fallen Angels» Nathan Cox 2011 «The Legacy

Det er kun ulovlig å bære kniv på offentlig sted. Det er en egen definisjon i Straffeloven på hva som er offentlig sted. Mange steder der du lovlig kan oppholde deg i Norge, regnes ikke som offentlig sted. I Danmark har de forbud mot bæring av kniv. Der er forbudet ikke begrenset. Slik at å bære kniv i skogen også er ulovlig Etter straffelovens § 352a er det ulovlig på offentlig sted å bære kniv eller . For dag siden - Mannen i 30-årene som er siktet for å ha drept en annen mann i Riga, ble så sent som i vinter dømt for bæring av kniv på offentlig sted Definitions of Kniv, synonyms, antonyms, derivatives of Kniv, analogical dictionary of Kniv (Norwegian Dette spørsmålet passer vel i dette forumet, siden det er selvforsvar det går på. I helga ble dama mi trakkasert av en gubbe på fest (utlending såklart) Hadde jeg vært der skulle jeg kringlevridd han og gjerne gitt han en kneebar slik foten hans hadde vært ødelagt i et år, men det var jeg da ikke Høringsnotat Lovavdelingen Juni2014 Snr.14/3664 HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL LOV OM IKRAFTSETTING AV STRAFFELOVEN 2005MV. 1 Bakgrunn..... Search the history of over 446 billion web pages on the Internet

 • Sosi format konvertering.
 • Knallerfrauen peinliche geräusche.
 • Universal champion gürtel.
 • Motorredskap på vei.
 • Nordpeis praha monteringsanvisning.
 • Nils rune langeland breivik.
 • Tanzveranstaltungen nürnberg.
 • Naturgodis pris.
 • Trønderdialekt youtube.
 • Volvo fh 540 euro 6.
 • Døde norske kjendiser 2017.
 • Gleichgewicht des schreckens brettspiel kaufen.
 • Ikke innblandingsprinsippet definisjon.
 • Ferdighetsmerker forsvaret.
 • Verdensmestere i fotball liste.
 • Hemofili og graviditet.
 • Sprüche für ein neues bett.
 • Elixir niactil.
 • Sams in gefahr besetzung.
 • Hza arkitekter.
 • Hp elitebook 840 g4.
 • Salzgitter veranstaltungen.
 • Jakt båt.
 • Projekt x 2 zalukaj.
 • Lammegryte provence.
 • Best pris på parkett.
 • Meniskustest steinmann.
 • Bysykkel over 45 min.
 • Samsung galaxy s6 32gb.
 • Sykepleier bergen snitt.
 • Siamesisk katt.
 • Tin tax number norway.
 • Gravid med innsett av blastocyst ?.
 • Daybed holz garten.
 • Vena pudenda externa superficialis.
 • Velge gravsted.
 • Berlin syndrom imdb.
 • Lillehammer vask og renhold as.
 • Alte hauptstadt deutschland.
 • Svetter mye fra hodet.
 • Freizeittreff hanau.