Home

Temakart nve

NVE Kartkatalog 2019 - Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Temakart er vår anbefalte inngang til fagdata fra NVE. Du finner et NVE Temakart for de fleste av fagdataene våre; vassdrag, flom, skred, vann- og vindkraft, nettanlegg, hydrologiske stasjoner, kvikkleire, sikringstiltak og mye, mye mer. Kartet fungerer like godt på mobil som PC

Kartkatalog - NVE

NVE Kartlink. info Temabeskrivelse layers Justér kartlag exit_to_app Åpne i NVE Atlas dashboard NVE Kartkatalog file_downloadLast ned data. help Hjelp. Vil du ha en forsmak på den nye utgaven av temakart? Åpne betaversjonen. info. Kartdeling er deaktivert fordi du har lagt til for mange elementer i kartet NVE Temakart - bruksanvisning . 1. TEMA-fanen: Info om karttemaet, pluss inkl (for noen) FAKTABOKS nederst med statistikk . 2. KARTLAG-fanen: Slå av og på kartlag, ekspander/slå sammen 'mapper' vha +/ NVE Temakart tilbyr også 3D-visning av terreng og bygg. Les mer om våre kartverktøy. NVE Kartkatalog gjør det enkelt å finne fagtemaet du er på jakt etter i kjappe og brukervennlige NVE Temakart. Her finner du også de andre kartløsninger våre og oversikt over karttjenestene (REST/WMS) som vi tilbyr Tematiske data fra NVE kan ikke videreselges til tredje part uten spesiell avtale med NVE. Dataene kan inneholde feil, og en fullstendig kartlegging kan mangle. Datasett fra NVE har nøyaktighet tilpasset 1:50.000-kartverk (N50 Kartdata), bortsett fra flomsoner som skal kunne brukes sammen med FKB-kartdata Temakart-Rogalan

Kartverktøy - NVE

NVE har det overordna ansvaret for statlege forvaltingsoppgåver innan førebygging av flaumskader og skredulykker. Dette inneber å yte hjelp til kommunar og samfunnet elles med kompetanse og resursar til kartlegging, arealplanlegging, sikring, overvaking, varsling og beredskap Temakart kulturminner og —miljø. Turbiner L..] Vurderte kulturmiljø i influenssonen Avstandssoner Antall vindtubiner helt eller delvis synlig [:l lkke synlige l:l Opptil 19 turbiner synlig l:l Fra 19 til 38turbiner synlig l:l Fra 38 til 58turbiner synlig Kartet viser maksimal teoretisk synlighet for vindturbinene Temakart Natur, geologi, forurensning Temakart Landbruk, fiskeri: Temakart Samfunnssikkerhet: Temakart Friluftsliv: Temakart Kulturminner: Temakart Befolkning: Eksterne kart. Auto : Aktuelle linker. Om planprosessen; Lover og forskrifter - Plan og bygningsloven - Kart og stedfestet info; Veiledere -.

Temakart -Faresone 200-årsflom Kartet viser alle flomsoner ved 200-års flom. Kartet er utarbeidet på bakgrunn av beregninger utført av NVE i 2018. Flomsonekartet er basert på flomberegning, vannstandberegning, stormflo og havnivåstigning samt analyser av hvilke arealer som oversvømmes ved ulike flomstørrelser. Kilde: NVE This application uses licensed Geocortex Essentials technology for the Esri ® ArcGIS platform. All rights reserved Temakart. Oppdag og lek deg i omlag 75 forskjellige kartlag fra flere etater som produserer temadata i Norge. Arealplankart. Finn oversikt over arealplaner i kommunen eller på stedet du søker etter i kartet! Fylkes- og oversiktskart Oisann. 404 error: Siden finnes ikke eller er utilgjengelig. Vennligst sjekk at adressen du bruker ikke inneholder skrivefeil. Hvis adressen er korrekt og du allikevel ser denne siden er det fint om du sender oss en epost Til Kartkatalog epost Til Kartkatalo

NVE Link - NVE temakart

 1. Temakart fra fylkene inn til NVE for godkjenning og sending til produksjon Reproarbeid ved Inatura i Bø Trykking i Bø trykk -og Kartverket Ferdig trykte kart tilbake til NVE Manus til vassdragsrapportene sendt NVE Trykking, kollatering og innbinding i NVE Distribusjon fra NVE til mottakere for behandling av rapporten
 2. Aktsemdkartet til NVE på www.temakart-rogaland.no. Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidd nytt aktsemdkart for flaum. Det er basert på meir detaljerte grunnlagsdata for vatn og terreng enn det gamle kartet. Dette gir eit betre grunnlag for arealplanlegging på flaumutsette areal
 3. 1 . Vedlegg 7 . Kommuneplan for Lier 2017-2028. Konsekvensutredning av forslag til nye næringsområder . Lier kommune rådmannen 25/6 - 201
 4. TEMAKART FLOMFARE Flom Aktsemdskart (Kilde: NVE) Oversiktskart over arealer som kan være utsatt for flomfare. AKTSEMDSKART FLOM. Gravc halsen / Lefinnlie OSS- F09 F26E 8E 107È F-20 9EE E BHIVF SIN R12E E 06 OIE D08E Nth N04 B4E
 5. Datateknisk: Ivar Peereboom, iope@nve.no Fagekspert : Ivar Peereboom, iope@nve.no FORMÅL/BRUKSOMRÅDE Nivået på aktsomhetskartet er tilpasset kommunens oversiktsplanlegging (kommuneplannivået). Kartene sier ingen ting om sannsynlighet og kan derfor ikke alene brukes i reguleringsplanarbeid eller for

TEMAKART Oppdatert etter bystyrets behandling 19.03.15 Friluftsliv Temakart - Statlig sikrede friluftsområder beregninger utført av NVE i 2004. Flomsonekartene viser oversvømmelser som både tar hensyn til stormflo i sjø og flom i Mandalselva. Kilde: NVE . 1 Et tematisk kart, temakart, er et kart som er laget for å belyse et bestemt tema innenfor et gitt geografisk område.Det tematiske kartet viser som regel bare informasjon om ett eller et fåtall emner. Denne informasjon er til gjengjeld spesielt framhevet for å fange kartleserens oppmerksomhet, mens et enkelt og nedtonet bakgrunnskart plasserer den tematiske informasjonen i geografisk kontekst

Jord- og flomskred aktsomhetsområde (Kilde:NVE) Title: Temakart_aktsomhet_jord_flomskred.gws Author: angin Created Date: 8/13/2020 10:59:53 AM. F26E Nev&gåvæ F-20 Sandnes 107È VFOI HIVF Lye 02 E NO ' É2TE unde sm -E 06 LHO:I R08 VN06E E 15 VN05 D04E FIFT F08E F03 7ÊF 06 nn'ershø Temakart Aktsomhetsområde Jord- og flomskred Kommuneplanens arealdel for Etnedal kommune 2019-2029 Potensiell skredfare, NVE 0 1000 2000 3000 4000 5000 Kilometers Tegnforklaring Framtidige områder. Norconsult 000 . Title: Temakart Flomsone.gws Author: ingkly Created Date - Flaum- og skredfare i arealplanar (NVE-Retningslinje 2/2011 (revidert 22.5.2014)) - Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper (NVE-veileder 7/2014) - Kartgrunnlag fra www.nve.no og www.ngu.no. TEMAKART KVIKKLEIRE OG MARIN GRENSE Ullensaker kommun Temakart Rogaland; Natur; Facebook | Twitter Skriv ut. Natur. Her finn du data som er nyttig i arbeidet med natur. Kategorier (Artdatabanken) Verneplan for vassdrag (NVE) Villrein leveområder (Miljødirektoratet) Ikkje offentlege data - fugla (Artdatabanken) - krev særleg tilgang; Publisert: 04.02.2015 Sist endra: 24.01.2019. Temakart.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) temakart . Skråfoto (Gule sider) Skråfoto (Webatlas) Teknisk etat. Besøksadresse: Sandefjordsveien 3 3202 Sandefjord Postadresse: Postboks 2025 3202 Sandefjord Telefon: 33 41 60 00. Epost:. Oppdatert data fra NVE finner du på Temakart Rogaland. Les mer. mandag 19.10.2020. Oppgradering oktober 2020. Temakart Rogaland får en oppgradering mandag 26. oktober 2020. Les mer. tirsdag 06.10.2020. Bakgrunnskart. Vi har no lagt til tre bakgrunnskart frå Geodata som du kan bruke ved feilmelding i bakgrunnskartet NVE har utarbeidet en ny veileder (nr. 2/2017) om nasjonale og regionale interesser innen NVEs saksområder, til hjelp for kommunene og andre offentlige og private aktører som driver med blir alle NVEs temakart kontinuerlig oppdatert og tilgjengelig for nedlastning gjennom NVEs

Karttjenester - NVE

Diverse temakart om fare- og aktsomhetsområder, vassdrag og nedbørsfelt m.m. NVE kartkatalog: Kartløsning som samler de fleste temadatasettene NVE har ansvar for, vist på oppdatert kart- eller flybildebakgrunn NVE Atla Snøskred aktsomhetskart (Kilde: NVE) Title (Temakart_aktsomhet_sn skred.gws) Author: angin Created Date: 8/13/2020 10:38:44 AM. NVE Atlas: Kartfestet informasjon om en rekke ulike tema, så som kulturminner, naturfaner, vernede områder, naturtyper og truede arter m.m. Temakart-Rogaland: Flyfoto Norge i bilder: Diverse temakart om fare- og aktsomhetsområder, vassdrag og nedbørsfelt m.m. NVE kartkatalo

NVE klargj ør kartet slik at bare den siste layout og setting før trykking gjenstår. Alle Det er produsert temakart til bruk i inngreartlegging for verna vassdrag. Et eksempel er laget til arbeidsgruppa som jobber med differensiert forvaltning i verna vassdrag. AVO 20. Temakart Aktsomhetsområde Snøskred Kommuneplanens arealdel for Etnedal kommune 2019-2029 Tegnforklaring Aktsomhetsområde snøskred, NVE 0 1000 2000 3000 4000 5000 Kilometers Utløsningsområde Utløpsområde. Norconsult 000 . Title: Temakart Flomsone.gws Author: ingkly Created Date FAGDAG TEMAKART TEMAKART TIL BESVÆR I SAKSBEHANDLINGEN? rettinger/kvalitetsforbedringer fra kommuner En bedre julelunsj er også inkludert Kom og lær! Si din mening om de dataene du bruker i saksbehandling etter plan og bygningsloven. Hvilke konsekvenser får de grovmaskede aktsomhetskartene fra NVE for planlegging i min kommune

NVE data nedlas

Temakart Landbruk, fiskeri: Temakart Friluftsliv Temakart Befolkning: Matrikkelkart: Eksterne kart. Auto : Aktuelle linker. Om planprosessen; Lover og forskrifter - Plan og bygningsloven - Kart og stedfestet info; Veiledere - Veileder til kartforskriften - Nasjonal. Dataset name Dataset source Update success Last updated No records last update No records before update Table schema Table name Geometry errors Plananalyse

Jord- og flomskred aktsomhetsområde (Kilde:NVE) Title: Temakart_aktsomhet_jord_flomskred.gws Author: angin Created Date: 9/2/2019 9:11:47 AM. Temakart Befolkning: Gråtonekart Eksterne kart. Auto : Aktuelle linker. Om planprosessen; Lover og forskrifter - Plan og bygningsloven - Kart og stedfestet info; Veiledere - Veileder til kartforskriften - Nasjonal produktspek. Del 0. Generell; Del 1. Arealplan; Del 2. Steinsprang aktsomhetsområde (Kilde: NVE) Title: Temakart_aktsomhet_steinsprang.gws Author: angin Created Date: 8/13/2020 11:03:01 AM.

temakart for Valle, mellom anna snøskutertrasear og villreinvald . NVE Atlas og Skredatlas er slått saman og kome i ny drakt. Med den nye kartkatalogen får vi eit NVE Atlas som inneheld det aller meste av NVE sine tematiske kartlag, vist på eit oppdater kart- og flybildegrunnlag Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Registersøk... El-data : Eier: Stedsnavn: Plannavn Vis alle... Registersøk... Bygningsnumme

Temakart-Rogalan

 1. Steinsprang aktsomhetsområde (Kilde: NVE) Title: Temakart_aktsomhet_steinsprang.gws Author: angin Created Date: 9/2/2019 9:28:28 AM.
 2. Miljødirektoratet. Temakart Rogaland, naturbase og Fylkesdelplan for friluftsliv og naturforvaltning ligger offentlig tilgjengelig på nettet. Vi forutsetter at NVE selv henter opp denne kunnskapen. Dersom dere ikke har eller får tilgang på disse databasene, ber vi om at dere tar kontakt slik at v
 3. Kartgrunnlag: ©GEOVEKST (Statens kartverk) og Norsk institutt for skog og landskap. Det tas forbehold om feil og mangler i kartet
 4. (NVE) have established a project The values of nature protected areas Nr Namn delområde Verneverdi Temakart nr. Pl Feigumsfossen Nasjonal l P2 Hanafossen Regional 1 P3 Drivandefossen Lokal l P4 Husadalen Lokal l P5 Dyrdalsvatn Lokal l P6 Hanafossrnirane Lokal
 5. prosjekter både gjennomført av NVE og av andre aktører. Tjenesten er ment som et hjelpemiddel som gjør det enklere å skaffe oversikt over kartlagte faresoner for skred i bratt terreng. Faresonekartlegging som gjennomføres av NVE for utvalgte områder, blir prioritert jfr. Plan for skredfarekartlegging (NVE rapport 14/2011)
 6. Skredfaresoner (NVE) Skredhendelser, skredtype (NVE) Skredhendelser, omkomne (NVE) Skredhendelser, snøskred (NVE) Jord- og flomskred aktsomhetsområder (NVE) Snøskred aktsomhet (NVE) Steinsprang aktsomhet (NVE) Flomsoner - dekningskart (NVE) Flomsoner sammenstillt (NVE) Flomflate 1995; Flomsoner 10 års gjentaksintervall (NVE

Gjesda Av sikkerhetsmessige årsaker publiserer ikke Alta kommune ikke detaljerte VA-data i Kommunekart. Ved behov for ytterligere informasjon, kan Kommunalteknikk kontaktes på sinols@alta.kommune.n nve norges vassdrags-og energiverk nr 02 1991 svein homstvedt virksomhetsplan for vassdragsregisteret 1991 -1993 hydrolog1skavdel1ng norges vassdrags-og energidirektora 3 25. sep. 2008 Farekartlegging i NVE Grunnlag for vassdragsrelaterte forvaltningsoppgaver som NVE har: Arealplanforvaltning - rådgivning, uttalelser og innsigelser til reguleringsplaner Avdekke behov for, prioritere og gi bistand til sikringstiltak Grunnlag for vassdragsrelaterte forvaltningsoppgaver som kommuner, fylkesmenn m.fl. har: Farekart er et verktøy til hjelp for sikker. Temakart Natur, geologi, forurensning. Verneplan for vassdrag (NVE) Nedbørfelt (NVE) Forurenset grunn (MIL) Arter av stor forvaltningsinteresse (MIL) Arter av særlig stor forvaltningsinteresse (MIL) Viktige naturtyper (MIL) Viktige naturtyper, hovednaturtyper (MIL) Foreslåtte Naturvernområder (MIL) Naturvernområder (MIL

Temakart - samfunnssikkerhet. Jord- og flomskred aktsomhetsområder (NVE) Steinsprang aktsomhet (NVE) Snøskred aktsomhet (NVE) Skredhendelser, snøskred (NVE) Skredhendelser, skredtype (NVE) Skredhendelser, omkomne (NVE) Skredfaresoner (NVE) Flom aktsomhetsområder (NVE) Flomsoner (NVE) Flomsoner sammenstillt (NVE) Flomflate 199 Frittstående temakart-klienter (skolekretser, vintervedlikehold og soneparkering) NVE Atlas. Opprettet: 15.11.2010 13:03 Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58 Org. nr.: 959159092. Høringssvar til NVE's forslag til nasjonal rammeplan for vindkraft på land Les DNT Nord-Østerdal sitt høringsinnspill til nasjonal ramme for vindkraft, område 56 Nordre Hedmark Vi viser til den framlagte rammeplanen for vindkraft, og DNT Nord-Østerdal vil bidra med innspill i forhold til at område 56 Nordre Hedmark er tatt med på lista over aktuelle områder for utbygging av.

TEMAKART FLOM Flomfare - 200 års flom (Kilde: NVE) Dato: 10.08.2017. Title: Temakart_KP_Vågå_utskrift_flom.gws Author: 515lane Created Date: 9/4/2017 1:34:46 P OMRÅDER MARKERT SOM FARESONE I TEMAKART TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL KRAV OM GEOTEKNISK UNDERSØKELSE FOR TILTAK ETTER PBL §§§ 20-1, 20-2 og 20-3 Alle tiltak, jfr pbl § 1.6, innenfor områder markert i faresonekartet, vil være i strid med kommuneplanens arealdel, da området er avsatt til formål Hensynssone Oversiktskart til temakart: Administrative områder: Grunnkart Flyfoto: Adressekart: Eiendommer små målestokker: Omriss arealplaner: Planinnhold - gjeldende arealplaner: Planinnhold - planer under arbeid: Bakgrunnskart arealplaner: Temalag Kulturminner: Kulturminner - Gamle Asker : Kulturminner - Enkeltminner.

Temakart i plan og byggesak 7 februar 2012 Nyttige verktøy - sett fra SØK sin side . Klassisk byggesak • NVE - kraftanlegg, vassdrag etc.. • Riksantikvaren - Freda kulturminner, SEFRAK • Skog og landskap - Bonitet, korn eller poteter . Naturtyper fra Direktoratet fo Hallvard Berg NVE, Bjørn K. Dolva, SVV, Erling Kvernevik, DSB og Ragnhild Lunde, DSB NVEs hustrykkeri Arkiv NVE 978-82-410-1694-3 1501-2832 I denne rapporten er aktivitetene og ressursbruken i Naturfareforum i bruk av temakart for å identifisere fare for løsmasseskred. 8 NVE: WMS/bilder Skogtakst (passord) Vegnett: Temalag Landbruk: Temalag Kulturminner: Temalag Miljø: Temalag Samfunnssikkerhet: Temakart - befolkning: Eksterne Temakart - befolkning Eksterne kart. Auto : Aktuelle linker. Om planprosessen; Lover og forskrifter - Plan og bygningsloven - Kart og stedfestet info.

Temakart Steinsprang Kommuneplanens arealdel for Etnedal kommune 2019-2029 0 1000 2000 3000 4000 5000 Kilometers Tegnforklaring Aktsomhetskart, NVE Framtidige områder Utløsningsområde Utløpsområde. Norconsult 000 . Title: Temakart Flomsone.gws Author: ingkly Created Date Temakart i praksis 12.30 Bruk av temakart i samordnet areal og transportplanlegging Problemstillinger knyttet til utbyggingsmønster, klimamål, energibruk, kollektivtransport og gang og sykkelveier. Foredragsholder: Gunnar Ridderstrøm, Statens vegvesen 13.15 Flom, skred og naturskader a) Temakart relevante for vassdrag og vassdragsrelatert fare

Karttjenester - NVE

Temakart Rogaland - Fylkesmanne

Skredfaresoner (NVE) Kvikkleire, risiko (NVE) Kvikkleire, faregrad (NVE) Snø- og steinskred - aktsomhetsområder (NGI) Jord- og flomskred aktsomhetsområder (NVE) Steinsprang aktsomhet (NVE) Snøskred aktsomhet (NVE) Flomsoner (NVE) Flomsoner sammenstillt (NVE) Flomsoner 10 års gjentaksintervall (NVE) Flomsoner 20 års gjentaksintervall (NVE www.nve.no Formålet med flomsonekartlegging er å gi et grunnlag for vurdering av flomfare til bruk i arealplanlegging. Flomsonene kan benyttes til å identifisere områder som ikke bør bebygges eller hvilke tiltak som kan være aktuelle dersom utbygging ikke kan unngås Temakart A Naturfarar viser område med skredfare. Temakart ligg som vedlegg. Skredhendingar. Kjelde: NVE. Det er ikkje utarbeidd flaumfarekart for vassdrag i Volda kommune. NVE sine aktsemdkart for flaum er eit kart på oversiktsnivå som viser kva areal som potensielt kan vere utsett for flaumfare. Karte Et webatlas for skolen med norske grunnkart og temakart fra mange offentlige etater. NVE Fjellskredovervåkning. Følg med på NVEs overvbåkning av utsatte fjellområder. Sarepta. Nettressurs fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring. Satelittbilder av jorda, stoff om GIS mm Temakart Samfunnssikkerhet. Helling: klassifisert (VGIS) Skredfaresone, kartlagt (lokal) Byggegrenser offentlig veg; Skredfaresoner (NVE) Skredhendelser, skredtype (NVE) Skredhendelser, omkomne (NVE) Skredhendelser, snøskred (NVE) Jord- og flomskred aktsomhetsområder (NVE) Snøskred aktsomhet (NVE) Steinsprang aktsomhet (NVE

Kartverktøy - NVEIndre Østfold kommune sier nei til landbasert vind

NVE - Norges vassdrags- og energidirektora

Temakart - juridisk bindende, hensynssone for ras- og skredfare (krav for geoteknisk utredning) (se NGU kart mulig marine avsetning) Endret fra temakart til juridisk bindende temakart ikke tatt med i arealplankart på grunn av store skraverte arealer NVE: vise arealer fra akstsomhetskart med klasser som eget area Målet er å gi en enkel og rask tilgang til data i forskjellige format. Her kan du finne hvordan det står til i vannet (miljøtilstand, miljømål, tiltak, påvirkninger osv) og få ut data i forskjellige formater (faktaark og kart) 9 Temakart Faresone, flomsonekart Kartet viser alle flomsoner ved 10-, 100-, 200- og 500 års flom. Kartet er utarbeidet på bakgrunn av beregninger utført av NVE i Flomsonekartene viser oversvømmelser som både tar hensyn til stormflo i sjø og flom i Mandalselva. Kilde: NVE

Skrednett - NVE

Kart og temakart. Kulturminnesok.no. Norvegiana.no Norvegiana er et åpent basseng med kulturdata. Statens Kartverk: Høydedata. Stormflo kart, prognosar fram i tid. Fylkesatlas.no (Sogn og Fjordane) Stadnamn - (fylkesatlas.no) Miljødirektoratet - Databaser og kart. skisporet.no - skiløyper. NVE Atlas. Temakart til besvær i saksbehandlingen? Bruk av Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK) i saksbehandling kan være en utfordring. Hva er bra og hva kan bli bedre? Kom og lær! Si din mening om de dataene du bruker i saksbehandling etter plan og bygningsloven. Deltakeravgift kr. 150,- som vil bli etterfakturert Innspill fra NVE 8 Regulert bybanetrase til Fyllingsdalen er tegnet inn Teknisk oppdatering HENSYNSSONER 9 56 119/1 mfl, Rådalen Strategisk temakart Vedlegg H 57 Gnr 6 Helldal og gnr 53 Midtun Strategisk temakart Vedlegg H Endring til senterområde (byfortettingssone) 58.

Geocortex Viewer for HTML5 - NVE

 1. Temakart . Høring . Dokumenter . More Interkommunal kystsoneplan . Her finner du informasjon om arbeidet med utarbeidelse av en felles interkommunal kystsoneplan. Planen er et samarbeid mellom kommunene: Narvik, Ballangen, Evenes, Tysfjord og Hamarøy. NVE ; Report abuse.
 2. Temakart G100 Eksisterende vann og vannveier Temakart G101 Avrenningslinjer/ sekundære flomveier og forsenkninger ved fulle/tette stikkrenner. Eksisterende situasjon fra NVE rapport 28/2016 med vekting basert på fallforhold, orto foto og NGU løsmasser (NGU, 2017)
 3. Temakart i plan og byggesak Totalt antall deltagere: Status pr. 22.09.2008 44 Deltagerliste for kurssted: Kongsberg Institusjon og deltager Arbeidsområde/ fagområde Asplan Viak as Hanne Lønmo Reguleringsplaner og temakart - DAK Buskerud Fylkeskommune Terje Lønseth Arealplanlegging Flesberg kommune Frøydis Fosby Landbruksveileder og.
 4. NVE har nå begynt med oppfølgende undersøkelser knyttet til kvikkleireskredet ved Kråkneset i Alta. I løpet av helgen vil geoteknikere fra NVE være på plass, i tillegg til fagfolk som allerede er på stedet. - Vi er veldig glade for at NVE styrker bemanningen her i Alta og at vi fra mandag av får fagkompetansen fysisk til stede

NVE ga den 17. desember 2013 anleggskonsesjon til Vestavind Kraft AS for å bygge og temakart fra de ulike fagutredningene. I forbindelse med konsekvensutredningen ble det utarbeidet en rekke fagrapporter, blant annet for landskap, friluftsliv, kulturminner o Temakart i kystsonen til planlegging og forvaltning - PDF Bamble kommune - Plankart Temakart - kommunedata - Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Tematisk kart - Wikipedia. Temakart-Rogaland. Links: Temakart Rogaland; Temakarta; Temakart Nve; Temakart For Støy T1; Temakart Verden; Temakart Hordaland; Temakart Rogaland Kulturminner. NVE Eva Forsgren efor@nve.no Mattilsynet Ranjit Pushparajah ranjit.pushparajah@mattilsynet.no Tromsø av temakart. Kommer ikke godt nok fram, vil jobbes med i merknadsbehandling o Planregime o Prosessen videre: planforslaget åpner opp for dialog om videre utvikling, demo • NVE - aktsomhetsområde for snø- og steinskred . 5 Omtale av planområde, eksisterande forhold Deler av området er i kommunen sine temakart definert som viltrekk, men sjølve trekkrutene befinn seg på sørsida av planområdet og blir derfor ikkje direkte berørt Side 1 av 29 PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Endring av reguleringsplan for Bøckmansbakken Boliger Sandbakkveien 4 PLANID 1996003-09 Eigersund kommun

Meldinger - NVE

 1. dre I detaljplanen bør det følge temakart, inkludere et plankart over anlegget med tilsvarende krav som etter § 9 i forskrift om kart,.
 2. Flom og skred - NVE
 3. 7. Temakart - NVE
 4. NOIS WebInnsyn - glokart
 5. Geocortex Viewer for HTML
 6. Til lands Kartverket
Vindturbin nummer 1000 er satt i driftBarn og unges interesser - Vestfold fylkeskommune
 • Flohmarkt schleswig 2018.
 • Horn det søte liv.
 • Reiser til kirgisistan.
 • Padi advanced open water diver depth limit.
 • Robin borg bröllop.
 • Mors hus henningsvær.
 • Purpurrød.
 • Arbeidstid staten sommertid.
 • Om forfatteren vera voss.
 • Kommunale avgifter hvor ofte.
 • Shakira sasha piqué mebarak.
 • Tap av biologisk mangfold regnskogen.
 • Vidaxl hundebur.
 • Forstuet ankel trening.
 • Independent synonym.
 • Oso varmtvannsbereder koblingsskjema.
 • Tanfoglio stock 3 9mm.
 • Co berlin.
 • Db connect gmbh halle.
 • Radioaktiv serie.
 • Migrationsverket.
 • Hubble orbit.
 • Coco movie online.
 • Christoffer gjerstad kihle bok.
 • Pris engros til cvr nr.
 • Bilhenger til salgs.
 • Kristne i norge statistikk.
 • Markiplier try not to laugh 9.
 • Luciana gimenez.
 • Temperatur marrakech februar.
 • Regions cup håndball.
 • Fahrsicherheitstraining oschersleben.
 • Normalflora eksempel.
 • Icf stuttgart kritik.
 • Enkleste måten å bli rik.
 • Rosa sløyfe løp haugesund.
 • Kjøp sjokolade på nett.
 • Copernicus deutsch.
 • Pleksiglass.
 • Ebu gogo doku deutsch.
 • Thunderbolt 3 (usb c) til thunderbolt 2 adapter.