Home

Kassaloven skatteetaten

§ 1. Virkefelt. Denne lova gjeld leverandørar av kassasystem som nemnt i § 2 bokstav e. Lova fastsett krav til kassasystem mv. som blir tilbode for sal, utleige eller utlån til bokføringspliktig som nemnt i bokføringslova § 2 Skatteetaten deler opplysninger som kan brukes i offentlig sektor, privat næringsliv og andre områder. Du kan også se hvilke opplysninger vi har om deg. Tilgang til opplysninger fra Skatteetaten. Se opplysninger om meg selv. Satser. Skjema og tjenester. RSS. Sámegiel skovit Rett før jul, den 21.12.2015 ble forskriften til Lov om krav til kassasystem (kassasystemlova) kunngjort, og som utdyper loven. Kassaloven med tilhørende forskrift er et regelverk rettet mot produsenter og importører av regnskapssystemer, og ikke mot den bokføringspliktige som fremdeles vil ha kravene primært i bokføringsloven

Lov om krav til kassasystem (kassasystemlova) - Lovdat

 1. Fra 1. januar 2019 plikter alle norske næringsdrivende som driver kontantsalg å bruke kassasystemer som tilfredsstiller kravene i den nye Kassasystemloven. Hvis du ikke allerede har gjort det, må du derfor snarest forsikre deg om at ditt eksisterende kassasystem er i samsvar med de nye reglene
 2. Les mer på skatteetaten.no. Fra 1. januar 2019 må brukerne sørge for å ha kassasystemer som er forskriftsmessige. Antagelig er det få, om noen, av dagens systemer som er tilpasset reglene. Det vil si at omtrent alle må skaffe nye systemer, eller oppgradere gamle. Det gjelder unntak ved omsetning lavere enn 50.000 kroner per år
 3. Heimel: Fastsett av Skattedirektoratet 18. desember 2015 med heimel i lov 19. juni 2015 nr. 58 om krav til kassasystem (kassasystemlova) § 9. EØS-henvisninger: Forskriften § 2-7 første ledd siste punktum er meldt til EFTAs overvåkingsorgan i henhold til kravene i lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler m.m. (EØS-høringsloven) § 11, jf. § 10, jf.
 4. Nye kassaloven i korthet. Fra og med januar 2017 skal alle kassasystemer som selges på det norske markedet, følge kravene i den nye kassaloven. Det er et system som brukerne må begynne å anvende innen 1. januar 2019. Den nye loven innebærer blant annet: Klare funksjonskrav til kassasystemene; Krav til produkterklæring fra leverandøren
 5. Lovens krav til kassasystemer. Bokføringsloven stiller strenge krav til dokumentasjon av kontantomsetning. Alle bokføringspliktige som driver kontantsalg må ha kassaapparat eller annet likeverdig system, som fortløpende dokumenterer salg med daterte, nummererte rapporter, og som kan skrive kvittering til kunden for hvert salg

Spørsmål og svar om nye kassasystemer - Skatteetaten

Skatteetaten har til enhver tid oversikt over hvilke kassasystemer som er produkterklært. Skatteetaten - oversikt over kassasystemer med produkterklæring Bokføringspliktige som ikke bruker et produkterklært kassasystem vil kunne ilegges et overtredelsesgebyr på ti rettsgebyr (p.t. kr 11 720), og det dobbelte ved gjentatte overtredelser innen ett år Målet med den nye kassaloven, som altså trer i kraft 1. januar 2017, er å redusere omfanget av svart økonomi i bransjer med kontantsalg. I dag finnes det få krav til funksjoner og oppbygning av kassasystemer og Skatteetaten har ved kontroller avdekket at kassasystemer er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg

Forskrift om krav til kassasystem er vedtat

Lov om krav til kassasystemer: Dette bør du vite som

 1. I fjor sommer ble den nye kassaloven, eller «Kassasystemlova» som den formelt heter, godkjent av Stortinget. Den innebærer at alle kassasystemer som kjøpes og brukes i Norge etter 1. januar 2017 må være godkjent etter loven og forskriften til loven samt at alle bokføringspliktige selskaper må ha tatt i bruk godkjente kassasystemer etter 31. desember 2018
 2. Etter 31. desember 2018 må alle kassasystemer i Norge tilfredsstille kravene i den nye kassaloven. For å redusere problemet med svart økonomi i kontantsalgbransjen har Stortinget vedtatt en ny lov om kassasystemer. Det nye regelverket stiller nye krav til kassasystemer som tilbys på det norske markedet. Alle leverandører som selger, leier eller låner ut kassasystemer, skal [
 3. Den nye kassaloven skal bekjempe og redusere svart økonomi i bransjer med kontantsalg. I følge Skatteetaten har de ved kontroller avdekket kassaapparater som er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg
 4. Et kassasystem skal være innrettet slik at det er enkelt å vurdere om det er i samsvar med kravene gitt i medhold av loven. Opplysninger om modell, type og versjon av kassasystem, med ID-nummeret til kassasystemet, skal være lett tilgjengelig
 5. Kassaloven 2017 Lov om krav til kassasystem ble kunngjort 19.06.2015 med iverksettelse 1.1.2017. Det nye regelverket setter krav til leverandører av kassasystemer og de bokføringspliktige. I sine kontroller har Skatteetaten avdekket kassaapparater som muliggjør skjuling av kontantsalg
 6. - Skatteetaten må intensivere kontroller og informere om konsekvensene Så mange som 30% av alle virksomheter kan fortsatt ha kassaapparater som ikke oppfyller lovens krav, og svart omsetning reduseres derfor ikke så fort som ønskelig. De lovlydige aktørene rammes
 7. Ifølge skatteetaten er formålet med den nye kassaloven å gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. Totalt sett vil dette være med å bekjempe svart økonomi og sikre mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen

Skatteetaten bekrefter at kravet om papirutskrift overalt kommer, og at det er etaten som står bak. - De nye reglene som gjelder fra 1. januar 2019, skal bekjempe en utfordring som Skatteetaten, og aktørene i næringslivet, har slitt med i en årrekke: svart omsetning og useriøsitet som hindrer like konkurransevilkår, skriver etaten i en epost til DN Ansvar for folkeregistrering og fastsettelse og innkreving av skatt og mva

I forbindelse med at skatteetaten har innført nye krav til kasseapparater og kassasystem, er det nå en rekke krav som blir stilt til kassasystemer i Norge. Dette betyr at deres gamle CASIO modell må byttes ut eller oppgraderes. Les mer om kassasystemloven hos Skatteetaten her: Kassaloven innebærer blant annet Nye kassaloven. Nye krav til kassasystemer. Det er i dag få krav til funksjoner og oppbygging av kassasystemer og Skatteetaten har ved kontroller avdekket at kassasystemer er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg den nye kassaloven § Innen utgangen av 2018 er alle salonger påbudt etter lov og forskrift å ha et godkjent kassasystem! § Alle nye kassasystem som selges f.o.m 01.01.2017 skal oppfylle kravene i den nye forskriften Hva betyder nye Regelverket for meg: Den nye regelverket setter krav til leverandører av kassasystemer og de bokføringspliktige. Det settes en rekke krav til funksjoner i systemet, noen vil bli påbudt, andre forbudt, her er noen eksempler Kassaloven med tilhørende forskrift er et regelverk rettet mot produsenter og importører av regnskapssystemer, Skatteetaten har sendt ut informasjon til ca. 40.000 foretak med informasjon om den nye loven i 2016, og etaten har hatt mange møter med systemleverandørene siden høsten 2015

Nytt regelverk for kassasystemer (kassaloven

Alle som har kjøpt nye kassasystemer etter 01.01.2017 må oppfylle kravene i den nye kassaloven. Det må også inneholde en produkterklæring som viser at produsenten følger kravene i regelverket. Erklæringen skal oppbevares med apparatet og systemer som ikke er godkjent, må byttes ut innen 01.01.2019 Viktig informasjon om kassaloven! Alle norske kassasystem må være i oppdatert til ny lovgivning før 1/1- 2019. Informasjon fra IKT-Norge. Den nye kassasystemloven tok til å gjelde for leverandører allerede 1. januar 2017, og stiller krav om at alle nye kassasystem som blir solgt, utleid eller utlånte, følger det nye regelverket

Kassaloven med tilhørende forskrift er et regelverk rettet mot produsenter og importører av regnskapssystemer, og ikke mot den bokføringspliktige som fremdeles vil ha kravene primært i bokføringsloven Helseforetak som for eksempel fysioterapeuter er gitt mulighet for unntak fra kassaloven/-forskriftene, ref. forskriftens § 5-4-1. Man kan unnlate å registrere i/benytte kassasystem dersom man utsteder «kontantfaktura», det vil si faktura som betales der og da, med bank-/kredittkort eller kontanter Den nye kassaloven - som altså stiller nye krav til de norske kassasystemene - innebærer at det skal selges mange systemer hos Sharp. Innen 1. januar 2019 må brukerne være rustet for fremtiden. For å kunne hjelpe kundene så effektivt som mulig lanserer Sharp i Norge derfor en nettbutikk som er utviklet spesifikt for de nye kravene Kassasystemlova er vedtatt og i kraft fra og med 2017. Dette betyr at skal du kjøpe et kassaapparat i dag må apparatet være tilpasset det nye lovverket. Kjøper du et apparat som ikke er tilpasset, så må det byttes ut for din regning innen 31. desember 2018

Forskrift om krav til kassasystem (kassasystemforskrifta

Future og den nye kassaloven. Den nye kassaloven trer som kjent i kraft 1. januar 2019! Dersom en vil bruke Future Verksted eller Future Dekk til å gjennomføre kontantordrer må kundens navn og adresse være registrert på denne Når trer den nye kassaloven i kraft? Alle nye kassasystem som selges f.o.m 01.01.2017 skal oppfylle kravene i den nye forskriften. Kassasystem som er solgt før 01.01.2017 kan brukes frem til 01.01.2019. Etter dette må systemet oppdateres eller byttes ut..

Unntak fra kravene om kassaapparat - Skatteetaten

Kassasystemer - Skatteetaten

Har du vært inne på tanken om å føre regnskapet selv, men er usikker på hva man egentlig må kunne? Her får du en kort innføring i hva du bør kjenne til PressisPOS Kassesystem: PressisPOS er et egenutviklet system, som kan bidra til en enklere hverdag for deg i salg og handelsbransjen. Den nye kassaloven som trådte i kraft 01.01.19, dette betyr at alle som har ett eldre system som ikke tilfredsstiller lovverket må oppgradere til en ny løsning eller bytte leverandør av POS

Info om kassaloven og kassaløsninger for deg

 1. Den nye kassaloven. Fra 1. januar 2017 er det bare tillatt å selge kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Bokføringspliktige har frist til 1. januar 2019 med å oppgradere sine kassasystem eller anskaffe nytt system. Infoside hos skatteetaten
 2. Godkjent iht. den nye kassaloven av 1/1-2017. Programlisens, support og backup kr. 300 per mnd . Godkjent iht. den nye kassaloven av 1/1-2017. CASIO SE-S400M med 25 stk varegrupper CASIO SE-S400M oppfyller alle kravene i den nye kasseloven, kassen er enkel i bruk og passer alle som ikke har ett stor behov for ett avansert system
 3. al og kan også leveres med nettverkstilkobling
 4. gen av kassasystemer. For beskrivelser og dokumentasjon av de tekniske kravene (som Skatteetaten. Nordia tilbyr bransjetilpassede kassasystemer utviklet for deg som drive
 5. KASSALOVEN Hvorfor? Formålet med det nye regelverket er å redusere omfanget av svart økonomi i bransjer med kontantsalg. Det er i dag få krav til funksjoner og oppbygging av kassasystemer. Skatteetaten har ved kontroller avdekket at kassasystemer er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg
 6. Er dere klare for den nye kassaloven? 1.januar 2019 må alle bokføringspliktige ha kassesystem som er godkjent av skatteetaten. Servicepartner Helgeland..
 7. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond Frisør Mitra Arabi Thyberg fortviler etter den nye kassaloven ble vedtatt. Det vil koste henne mellom 50-70.000 å kjøpe ny kasse

(Godkjent av skatteetaten) Generell info:GODKJENT ETTER KASSALOVEN AV 1/1-2017 Quorion CR50, kassaregister. Quorion CR50, kassaregister: Modellen er vårt rimeligste kasse som er godkjent iht. den nye kassaloven av 1/1-2017. CR50 kan settes opp med både Verifone og Nets integrerbare betalingsterminaler Skatteetaten har også opprettet en e-postadresse hvor det er mulig å sende inn spørsmål: kassasystemprosjektet@skatteetaten.no. Godkjent kassesystem Front Systems kassesystem er på listen over Skatteetatens godkjente kassesystem. I tillegg er det enkelt og bruke og spesieltilpasset for motebransjen ALLE VÅRE KASSAREGISTER ER GODKJENT ETTER KASSALOVEN AV 1/1-2017 & 2019 Ny kassasystemlov 2018 alle kassasystem må være oppgradert i løpet av 2018 Ny kassasystemlov- alle kassasystem må være oppgradert i løpet av 2018 Den nye kassasystemlova med forskrift stiller nye krav til bedrifter som driver kontantsalg. Innen 1. januar 2019 må bokføringspliktig bedrifter ha satt seg inn i det. Tilpasninger i Picasso i henhold til Kassaloven 1. Registrering av cashbox/vekselkasse Når man åpner Cashier kommer det opp en boks som spør om registrering av veksel. Denne boksen kommer opp hver gang man åpner kassemodulen, men du skal kun sette inn vekselbeløp når kassen telles om morgenen eller ved vaktskifte. Rutiner rundt kassetellin Er du i tvil, ville jeg sjekket ut dette med Skatteetaten, slik at du evt, kan få en skriftelig svar på dette fra de. Slik at du har dokumentasjon på at du håndterer dette ved et eventuell kontroll på ditt regnskap. Lykke til. Med vennlig hilsen. Visma Mamut AS. Jørn Karlsen. 0 Liker Svar. Highlighted

Kassasystemer for småbedrifter: Hvilke valgmuligheter har du

De viktigste endringene i kassaloven. Kassa må skrive ut kvittering ved avslutning av salget (kan være elektronisk, men det må være mulig å skrive ut papirkvittering) Du finner en liste over kassasystemer som tilfredsstiller kravene i regelverket på skatteetaten.no Den nye kassaloven er laget for å bekjempe svart økonomi og sikre mer rettferdig beskatning av kontantsalgbransjen, heter det på Skatteetatens hjemmesider. Skatteetaten skal tidligere ved kontroller ha avdekket kassaapparater som er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg SAF-T Rapport (Kassaloven 2017) Z-POS inneholder fra versjon 1.4 også rapporten SAF-T. Dette er ett relativt nytt format i Norge, og er en del av den nye kassaloven som ble innført 01.01.2017. Dette formatet er bestemt av skatteetaten, og gjør at alle kasser i Norge rapporterer i det samme formatet, som igjen gjør at disse filene kan importeres inn i Skatteetaten sine verktøy Fra 1. januar 2017 må alle kassaleverandører levere kasseapparater som tilfredsstiller kravene i den nye kassaloven. Det vil med andre ord si at vi som leverandør ikke lenger kan selge nye eller brukte kasser som ikke tilfredsstiller kravene i den..

Kassaloven - bytt raskt og effektivt til et godkjent kassasystem. Publisert 07.11 2019 av Mari Skavhaug-Flender Skatteetaten innførte den nye kassaloven 1. januar 2019, og mange må bytte kassesystem for å holde seg innenfor lovverket Frontline er et godkjent kassesystem, som følger den nye kassaloven, som ble lansert 1.1.2017, og som gjelder gra 1.1.2019. Frontline er spesialtilpasset for kantine, bakeri, restaurant, cafe, fastfood, kiosk og lignende bruk. Systemet brukes over hele landet, av store og små kunder, private og offentlige, frittstående og kjeder Hvis kassasystemet ditt ikke oppfyller kravene til kassaloven som ble innført i 2017, må det enten oppgraderes eller byttes ut innen 1.1.2019 Den nye kassaloven er laget for å bekjempe svart økonomi og sikre mer rettferdig beskatning av kontantsalgbransjen, heter det på Skatteetatens hjemmesider. Skatteetaten skal ved kontroller tidligere ha avdekket kassaapparater som er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg

Kassaloven og Wallmob POS Slik lykkes du med kassaloven og Wallmob kasseløsning! Introduksjon I januar 2019 ble det iverksatt en lov om bruk av kun offentlig godkjente kassasystemer. Wallmob er et av disse og denne veiledningen gir deg informasjon om hvordan du best bruker Wallmob sammen med kassaloven. Denne veilederen gir deg både de formell Næringsforeningen inviterer sammen med Snøhetta data til frokostseminar om de nye personvernreglene som blir satt i kraft i mai, samt om den nye kassaloven som trer i kraft 1 januar 2019. Påmeldingsfrist: 26.02.201

Altinn - Kontantsalg og kassasyste

 1. Systemene som selges skal det leveres produkterklæring på overfor Skatteetaten. Etter at kassaloven trådde i kraft i 2015 og frem til i dag (2018) så har antall tilbydere av kasse- og butikkdataløsninger til det norske markedet økt med ca. 400%
 2. NFF har fått spørsmål fra næringsdrivende medlemmer om de nye reglene, og vi har derfor bedt vår samarbeidspartner Norway Accounts om å redegjøre for dem
 3. Kassaloven med tilhørende forskrifter inneholder krav om funksjoner som må finnes, og funksjoner som ikke må finnes. Infoeasy er produkterklært hos Skatteetaten. Definisjonen av kontantsalg er i Bokføringsforskriften $ 5-3-1 slik: «Med kontantsalg menes salg der kjøper
 4. Utstillarreglar Tysnesfest. Eige ansvar: -Utstillar står sjølv ansvarleg for å følgja regelverk som gjeld kassaloven og skatteetaten.-Tysnesfest stiller med nattevakter som går runder på området, men Tysnesfest tek ikkje ansvar for uvær og tjuveri
 5. SVAR: Hei Så leit at du ikke får kvittering etter å ha kjøpt varer i en bruktbutikk.Du har krav på kvittering selv om du betaler en vare kontant. Du kan jo vurdere om du vil sende en e-post til.

Man skal også kunne endre eller slette data dersom personen ønsker dette, men merk at andre lover kan trumfe GDPR slik som Bokføringsloven, kassaloven etc. Eksport, endring og sletting av persondata blir lettere når du har foretatt klassifiseringen og vet hvor du har lagret ulike data Nytt regelverk for kassasystemer Nytt regelverk for kassasystemer - regjeringen . Regjeringen foreslår et nytt regelverk for kassasystemer for å bekjempe skatte- og avgiftsunndragelser Skatteetaten har ved kontroller avdekket kassaapparater satt opp på en måte som gjør. Loven og forskriften gjelder Her kan du lese om krav og regler til kassaapparat , og om den nye kassaloven. Unntak fra kravet til bruk av kassaapparat ved kontantsalg. Også Skatteunndragelsesutvalget har påpekt behovet for nye regler på. Retailmagasinet 1/2020 er ute nå Kravene til butikksjefer og -ansatte skjerpes, samtidig som kundene blir mer kravstore. Thomas Ingebrigtsen i fluxLoop anbefaler at kjedeledere bør prøve seg som butikksjef i én måned Dropper firmaer med dårlig rykteI en fersk undersøkelse skatteetaten har gjennomført, viser det seg at pris i utgangspunktet er avgjørende for valg av håndverker svart arbeid - Konsekvenser - Dette er ikke hvitt arbeid Istedet for 3000,- til godkjent håndverker, kan du fort måtte betale 50.000, hvis du velger svart arbeid

«While some daters that are online nevertheless secretive. 10 Mail Order Bride Catalog that'll Rock The Coming Year ». Dyresex noveller massasje bygdøy all Agdernæring 01 2018 - 48 sider - 5300 stk_AN 04-2006.qxd 16.03.2018 13:12 Side 39. M MÅ VÆRE ET AV 201 Login. Account; Sign Up; Home. About Us; Catalog; Search; Register RSS; Embed RSS. FAQ; Get Embed Code; Example: Default CSS; Example: Custom CSS; Example: Custom CSS.

Ny kassalov stiller krav - nyekassaloven

Denne journalen kan Skatteetaten kreve å få utlevert når som helst. Det er et nytt menyvalg i AthenaPOS som heter «SAF-T» (Standard Audit File - Tax) for å lage denne filen. Teknisk: Filene libeay32.dll og ssleay32.dll må være i programkatalogen for at AthenaPOS skal fungere Med den nye kassaloven og et sterkt økende marked, er det nå behov for en erfaren selger/key account for salg og presentasjon av kassasystemer med bred funksjonalitet. Vi ser etter deg som trives med teknisk salg, kjenner bransjen godt, og som vil ha en fleksibel jobb der du får brukt ditt nettverk

 • Neue schwangerschaft nach totgeburt forum.
 • Bytbil registreringsnummer.
 • Der hecht steckbrief.
 • Math world.
 • Budapest adventure.
 • Sixtinske kapell.
 • Hva slags emballasje er egnet til å oppbevare mat og drikke i.
 • Single club linz.
 • Wow artefaktwaffen skins schurke.
 • Xbox 360 mit handy steuern.
 • Blokkere nummer iphone.
 • Edelsteine selbst schleifen.
 • Open source fotoverwaltung.
 • Sjøkart app.
 • Polizeibericht rheinsberg.
 • Dos command check disk.
 • Rulleskøyter voksen.
 • Calliope beispiele.
 • Grå sløyfe kreft.
 • Yamaha outboard manual.
 • Colt navy 1851 replica.
 • Film om dinosaurer.
 • Espn owned by disney.
 • Utested oslo 90 tallet.
 • Gnagsår engelsk.
 • Ferienwohnung hanau kesselstadt.
 • Verbal resonnering finance.
 • Stranger things will is found.
 • Standesamt unna parken.
 • Duftlys europris.
 • Isgrotting svalbard.
 • Gratis hjemmeside test.
 • Potetkjelleren bergen.
 • Partnersuche 20 jährige.
 • Handball em.
 • Långtidshyra fritidshus.
 • Vw autohaus wolfsburg.
 • Bankkort for barn aldersgrense.
 • Delfine andalusien.
 • Norrøn solgud.
 • Obag moon.