Home

Selskapets formål

§3 Selskapets virksomhet Her skriver du inn selskapets formål, det vil si hva selskapet ditt skal tjene penger på. Dersom du skal holde på med mer enn én type virksomhet skriver du først hva du tror du vil gjøre mest. Det er dette som vil definere hvilken næringskode du får. Det er viktig at beskrivelsen er dekkende for alt selskapet. Selskapets virksomhet skal kunne være - direkte og/eller indirekte - å kjøpe, eie og selge aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter og alt som er beslektet eller står i forbindelse med dette selskapets virksomhet, 3. aksjekapitalens størrelse, Dersom selskapet ved sin virksomhet ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde. Selskapets formål er fremstilling/salg av og andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. § 4 §3 Selskapets virksomhet. Næringsselskapet skal fungere som et investeringsselskap, og selskapets formål er å bidra til økt verdiskapning gjennom å tilby risikovillig kapital til nyetablerte og eksisterende bedrifter. Selskapets investeringer skal foretas på markedsmessig grunnlag,. Svar. Formål, målsetting og mål har dels sammenfallende betydning, dels separate bruksområder der de ikke kan erstatte hverandre. Det er vanskelig å gi klare regler for bruksområdene. I Bokmålsordboka er det satt opp slik (fellesnevnere understreket her):. formål 'sak; endelig mål, sikte; tanke, hensikt, plan '. mål (bet.9) 'sted en er på reise til, endepunkt; noe en arbeider for.

§3 Formål: Selskapets hovedformål er å igangsette, fremme og stimulere til forskning omkring migrene og andre hodepineformer, samt å spre kunnskap om hodepine. Disse oppgaver ivaretas ved arrangering av møter og symposier med vitenskapelige foredrag, samt ved informasjon til allmennheten gjennom populærvitenskapelige foredrag og opplysningsvirksomhet i massemedia Vedtektene skal minst inneholde. selskapets foretaksnavn; selskapets formål; aksjekapitalens størrelse; aksjenes pålydende; Hvis selskapet ikke har som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om hvordan selskapet skal fordele overskudd og formue når selskapet blir oppløst Kostnadene til regnskapsfører varierer ut i fra aktiviteten i holdingselskapet, men om holdingselskapets eneste formål og aktivitet er å eie aksjer i ditt driftsselskap vil kostnadene være lave; normalt sett kr 3 000 til kr 8 000 pr år eks mva. Navn på holdingselskap. Det er ingen særskilte krav til navn på holdingselskap i seg selv

Stiftelsesdokumentet på 1-2-3 - DNB Nyhete

Selskapets virksomhet (formål) §3 selskapets virksomhet

Sevan-gründer med nye riggdrømmer

Formål blir en stadig viktigere faktor for å oppnå suksess med selskapets merkevare, både når det gjelder rekruttering og selskapets generelle suksess. Tall viser nemlig at arbeidstakere som har en meningsfull jobb eller føler at de utgjør en forskjell gjennom jobben er mer lojale ansatte formål, historie og betydning • Hva er aksjeselskapets formål? Vi bør skille mellom: - Det enkelte aksjeselskapets spesifikke formål - Formålet med selve instituttet på samfunnsniv Selskapets økonomiske interesse. Start ditt eget personlige AS som holdingselskap på 1-2-3. Bruk landets eneste fullblods nettjeneste for lynrask etablering av AS, med revisorbekreftelser inkludert i prisen.Slik virker det: Bestill holdingselska

Angivelsen av selskapets virksomhet var tidligere, etter aksjeloven av 1976, formulert som selskapets «formål», og det er denne betydning som ligger i begrepet «virksomhet» i aksjeloven av 1997. Selskapet skal til enhver tid drives innenfor vedtektenes angitte virksomhetsområde Vårt formål og vår misjon Vi tilbyr innovative aktuatorløsninger som forbedrer menneskers livskvalitet og arbeidsmiljø. Vår visjon Vi vil være verdensledende på innovative elektriske aktuatorsystemer innenfor våre kjernesegmenter. Våre verdie

Se selskapets formål. Selskapets formål. Selskapet har som formål å arbeide for utbygging og standardheving av transportkorridoren E134 Karmøy-Frogn, RV36 Seljord-E18 og sambandet E134-Bergen. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremme interessene til viktige sidegrener til denne transportkorridoren når dette styrker arbeidet for. Vedtektene i et aksjeselskap (AS) er selskapets «grunnlov». Alle aksjeselskap plikter å ha vedtekter, jf. aksjeloven § 2-1. Typiske grunner til at man ønsker å endre vedtektene i et AS er for å fravike reglene om omsetning av aksjer eller stemmereglene i aksjeloven Vedtekter kan også måtte endres hvis de strider mot ufravikelige bestemmelser i aksjeloven Et omfattende spekter av visuelle uttrykk ble utviklet for salg, markedsføring og selskapets interne og eksterne kommunikasjon. Det å forklare verdien av Shape the future today og supplere med bevis på hvor viktighet dette er, har brakt EVRYs formål langt utenfor selskapets vegger Selskapets formål er ikke-økonomisk idet virksomhetene så langt mulig ikke skal gå med annet overskudd enn det som er nødvendig for å dekke lovbestemte avskrivninger, avdrag på lån og opprettholde en forsvarlig egenkapital

Formål Agder næringsselska

Formål. Selskapets formål er drive varig tilrettelagt arbeid, handel produksjonsvirksomhet, samt annen virksomhet som naturlig står i forbindelse. Selskapet skal gjennom næringsvirksomhet tilby utvikling og vedlikehold av kompetanse hos arbeidstakere med spesielle behov. Les me Selskapets formål er å være en kompetansebedrift som skal drive arbeid og inkludering gjennom avklaring, kvalifisering og formidling av jobbsøkere. Arena Kompetanse AS driver også arbeidsmarkedstiltak med det formål å skape tilrettelagte arbeidsplasser for personer med varig nedsatt arbeidsevne Med formål mener vi den grunnleggende årsaken til at et selskap eksisterer, utover det å skulle tjene penger. Dette er gjerne basert på en positiv endring man ønsker å se i verden. Vi kan se på det som kilden for din motivasjon, den grunnleggende intensjonen skal inspirere andre til å følge deg og selskapet Selskapets formål er: Vi skal tilby varig tilrettelagt arbeid og arbeidspraksis for arbeidssøkere med særlige behov. Arbeidstilbudet skal bidra til å avklare, utvikle og opprettholde ressurser hos den enkelte, slik at muligheten for et arbeid i ordinær virksomhet øker

§ 17-3. Selskapets beslutning om å fremme krav § 17-4. Krav på selskapets vegne § 17-5. Beslutning om ansvarsfrihet § 17-6. Konkurrerende krav § 17-7. Andre krav på selskapets vegne . Kapittel 18. Rettergangsregler mv (§§ 18-1 - 18-5) § 18-1. Rettssak mellom selskapet og styret § 18-2. Rettssak mellom selskapet og. Selskapets aktivitet (en eller to setninger om hva selskapet skal drive med). Hvis du trenger eksempler, kan du søke opp selskaper i din bransje hos Brønnøysundregistrene (se etter Vedtektsfestet formål). Navn, adresse og fødeslsnummer for alle stiftere; Størrelse på aksjekapital (minimum 30.000 kroner Endre selskapets formål. Nå er det sesong for generalforsamlinger, og i den forbindelse kan det være lurt å sjekke om vedtektene er ajour i forhold til selskapets og aksjonærenes behov, og til lovgivningen. Denne artikkelen gir en oversikt over fremgangsmåten ved vedtektsendringer Selskapets vedtektsbestemte formål danner et naturlig utgangspunkt for vurderingen. Vedtektsbestemte formål av mer allmennyttig eller ideell karakter, som for eksempel å fremme kultur, idrett eller humanitært arbeid, er ansett som ikke-ervervsmessige formål

Selskapets navn er Vaccibody AS § 2 Formål Selskapets formål er: Utvikling av biomedisinske produkter og tjenester. Formålet kan fremmes ved deltagelse i eller samarbeid med andre foretak i inn- og utland eller rådgivende virksomhet. § 3 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Oslo. § 4 Aksjekapita Selskapets formål. Oppgavefelleskapets formål er å ivareta interessene knyttet til bruk av vannkraft og naturressurser for kommunene i Telemark og Vestfold ved å være: - Regionalt kompetansesenter for kraftsaker for kommuner og fylkeskommune - Regionalt kompetansesenter for forvaltning av naturressurser. Historisk bakgrunn for eierinteressen Hvis selskapets formål med en investering er å dekke aksjonærens privatforbruk, og selskapet av den grunn gjør en dårlig investering, kan det på grunnlag av denne bestemmelsen hevdes at selskapet har fått inntekten redusert, sammenliknet med det selskapet måtte forvente å oppnå ved en mer forretningsmessig investering

Mål, målsetting, formål

 1. § 1 Selskapets firma er Hans Hansen AS § 2 Selskapets forretningskontor skal være i Skogen kommune § 3 Selskapet skal drive rådgivning innen hotell- og restaurantdrift samt alt som naturlig står i forbindelse med dette, derunder investeringer og deltagelse i andre selskaper § 4 Selskapet skal ha en aksjekapital på kr 100.000,- fordelt på 100 aksjer á pålydende kr 1.000,-
 2. I selskapets formålsparagraf er dette formulert slik: «Selskapets formål er på kommersielt grunnlag å utvikle, bygge, eie, drifte og markedsføre reiselivsanlegg og reiseliv i Rauma og Romsdal samt alt som står i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet.
 3. Selskapets formål er å investere i bolig- og næringseiendom, primært i Tyskland. Selskapet har siden 2007 bygget opp en veldiversifisert portefølje bestående av bolig- og næringseiendom, beliggende i de større byene i det tidligere Vest-Tyskland
 4. Selskapets formål er å skape utvikling hos mennesker ved å gi tilrettelagt arbeid og arbeidsrettet opplæring. Selskapet skal arbeide for å møte de krav Nav stiller til Jobberiet som tiltaksarrangør, samt krav fra andre oppdragsgivere som Aurskog-Høland kommune
 5. Selskapets formål innbefatter videre investering i andre selskap for å fremme selskapets virksomhet. Selskapets forretningskontor skal være i Stavanger. Selskapets aksjekapital er kr 107 511 831, fordelt på 107 511 831 aksjer, hver pålydende kr 1. Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen. Styrebestemmelse
 6. Selskapets formål er å sørge for de beste innkjøpsavtalene i bransjen. Samlet omsetning for medlemmene var på 636 MNOK i 2014 og vi la over 1,5 millioner m² tak og membraner. Vi er alle autoriserte forhandlere av Derbigum. Derbigum membraner for tak,.
 7. istrativ tjenesteyting. § 4 Aksjekapitalen er kr 127.248.320, fordelt på 12.724.832 aksjer, hver pålydende kr 10,-. § 5 Selskapets styre består av tre til seks medlemmer

Det forutsettes at man som medlem samhandler med Felleskjøpet og arbeider for selskapets formål. (vedtektenes §5). Det kan også registreres øvrige og familiemedlemmer som deltar aktivt i drifta av foretaket (gården, samdrifta o.a.). For nye søknader finner du et eget felt i søknaden §1 Selskapets navn er AS Kongsberg Tomteselskap. §2 Selskapets formål er erverv, utvikling og salg av tomtearealer til bolig- og næringsformål, samt bidra til å løse utbygging av infrastruktur ved forskuttering for tiltak som har betydning for utvikling av selskapets framtidige prosjekter §3 Selskapet skal drives etter sunne forretningsmessige prinsipper

Vedtekter og formål - Legeforeninge

Vedtekter for AS Brønnøysundregistren

 1. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med egenkapital og kompetanse i bedrifter på Helgeland og i spesielle tilfeller, andre geografiske områder. VI TILBYR: Forretningsmessig og strategisk kompetanse, og et system som sikrer profesjonalisering og struktur. Vår lokale forankring o
 2. Selskapets formål er å drive barnehage for barn av selskapets aksjonærer. En aksje gir rett til en barnehageplass. Barnehagen drives i samsvar med formålsbestemmelsen i Barnehagelovens §1. §4. Selskapets aksjekapital. Selskapets aksjekapital er kr. 100.000 fordelt på 50 aksjer pålydende kr.2000. Aksjene skal selges til pari kurs
 3. Enhetsregisteret oppgir at selskapets formål er markedsføring og salg av programvare som er utviklet for å integrere, visualisere og analysere data. Palantir Technologies. Ble startet av en håndfull teknologer fra PayPal og Stanford University i 2004
 4. Norsk-Tysk selskap er en ideell og politisk uavhengig organisasjon. Selskapets formål er å styrke relasjonen mellom Norge og Tyskland. Foreningen oppnår sitt formål blant annet ved å arrangere foredrag om politikk, kultur og vitenskap, samt debatter om temaer av betydning for norsk-tyske forhold

Selskapets navn er Østre Toten Eiendomsselskap AS § 2. Selskapets formål er å legge til rette for nærings- og boligutvikling gjennom å eie og drifte nærings-/boligarealer og næringsbygg. Eierskapet til arealer og bygg kan skje gjennom etableringer av datterselskapet i partnerskap med andre langsiktige aktører Eventuelt overskudd som genereres gjennom virksomheten skal kun anvendes til realisering av selskapets formål. § 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er på 7,540 mill kroner fordelt på 7540 aksjer á kr 1 000,- fullt innbetalt og lydende på navn Selskapets navn er Norsk Selskap for Klinisk Ernæring (NSKE) (Norwegian Society for Clinical Nutrition and Metabolism) § 2 Formål 1 Norsk selskap for klinisk ernæring (NSKE) skal fremme kunnskap om følgene av underernæring og feilernæring, og om betydningen av ernæring i behandling av sykdom

Selskapets formål er å erverve og utvikle eiendommer, herunder prosjektering og salg av boliger. Kniplefjellet eiendom AS ble etablert 28. juni 1995 Selskapets navn er Fosenvegene A/S - ei tim`te`by`n § 2. Formål Selskapets formål er å arbeide for utbygging og standardheving av hovedvegene i regionen, for å bedre kommunikasjonene internt på Fosen og mellom Fosen og Trondheim Langfjordforbindelsen, tidligere Langfjordtunnelen, ble formelt stiftet 1.september 2003. Selskapets formål er å arbeide for realisering av forbindelse som skal avløse fergestrekningen Sølsnes - Åfarnes. Selskapet er eid av kommuner og næringsliv i regionen og kontoret er i Molde Kommune Formål: «Selskapets formål er å drive konsulent / rådgivningsvirksomhet, eiendomsutvikling, investering i aksjer og handelsvirksomhet.» Omsetning i fjor: Null kroner Resultat før skatt: Minus 12.000 kroner. To oppløste selskaper i Ringsaker. Også i den nordre delen av Hedmarken har to firmaer sluttet å eksistere Selskapets virksomhet er finansiering av talentutvikling samt andre aktiviteter som kan bidra til kunnskapsdannelse, erfaringsoverføring og inspirasjon i arbeidet med å nå selskapets formål. § 5. Aksjekapital Aksjekapitalen er på stiftelsestidspunktet kr 30 000, fordelt på 3 aksjer, hver pålydende kr. 10 000

Holdingselskap noe som du vurderer? Den ultimate guide

Selskapets formål er å utvikle gode boligprosjekter, enten alene eller sammen med andre. På denne siden kan du ta en titt på hva slags prosjekter vi har i salg akkurat nå. Å bygge nye boliger for våre medlemmer er et av våre viktigste mål Selskapets aksjekapital er 3.000.000 kroner, fordelt på 3.000 aksjer, hver pålydende 1.000 kroner. § 9 . Foretaket har ikke til formål å gå med overskudd i større utstrekning enn nødvendig for å sikre en forsvarlig drift. Selskapet deler ikke ut utbytte. Et eventuelt overskudd skal gå til selskapets formål og videre drift Garnsurr i Nore AS - les hele historien på bloggen Selskapets formål er sosialt entreprenørskap, og skal søke å løse sosiale og samfunnsmessige problemer knyttet til sosial stigmatisering og fattigdom for innvandrerkvinner i Numedal, og annet som naturlig faller sammen med dette. I tråd med selskapets ideelle formål, er det ikke anledning for aksjeeierne å ta ut utbytte av virksomhete

Slik registrerer du endringer for ditt aksjeselskap

Selskapets formål. Selskapets formål er å ivareta barnevernoppgaver av akutt karakter for å tilfredsstille nasjonale krav om akuttberedskap som kan gi barn og ungdom hjelp når de trenger det. Kontakt oss. Follorådets sekretariat. Tlf: +47 47821477. Epost: sekretariatet@folloradet.no Ut fra dette mener sekretariatet at selskapets formål og opplysninger om tidligere investeringer ikke kan veie opp for manglende tidsnær dokumentasjon om selskapsinteresse ved kjøp av eiendommen i [adresse 1]. Selskapets forretningsadresse og eneaksjonærens privatadresse er til enhver tid sammenfallende

Forslag til vedtekter for nytt aksjeselskap (AS) - Cruit

Selskapets navn er Berner Gruppen AS. Selskapet har sitt forretningskontor i Oslo. Selskapet har som formål - direkte eller gjennom datterselskaper - å investere i fast eiendom, aksjer, og andre verdipapirer, samt virksomhet som står i forbindelse med dette. § 2 Selskapets aksjekapital er kr. 5.814.945 Selskapets formål har vært å drive konsulentvirksomhet og handelsvirksomhet med «skogprodukter og andre relaterte tjenester innen skognæring og hva det der hører under». Første skiftesamling blir holdt i Hedmarken tingrett 16. november

Vedtekter i aksjeselskap - Wikipedi

Selskapets formål er å levere sekretariatstjenester for kontrollutvalg for deltakerne i tråd med gjeldende lov og forskrift. Selskapet kan utføre tilsvarende oppgaver for andre bestillere innenfor rammene i anskaffelsesregelverket. Side 3 av 7 3 Deltakernes eierandel og innskuddsplik Om selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister Dersom selskapet ved sin virksomhet ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning Formål Selskapets formål er å motta og behandle avløpsvann og slam Eiere og eierandeler Eiere Eierandel % Tønsberg kommune 66,1 Re kommune 4,1 Færder kommune 29,0 Sandefjord kommune 0,8 Styresammensetning Verv Navn Honorar kr Styreleder Bjørn Kåre Sevik 48 400 Varamedlem Egil Koch 0 Styrenestleder Pål W. Olsen 24 20

Endring av vedtektene i aksjeselskaper - Jusstorge

Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering for kommunene i Vestfold. Selskapet skal inngå avtaler om håndtering av husholdningsavfall på vegne av eierkommunene, og kommunene skal overlate selskapet ansvaret for de nevnte oppgaver. Selskapet skal videre drive planleggings- og informasjonsvirksomhet, og det kan påta se § 3 Selskapets formål. NRKs formål er å tilby allmennkringkasting for hele Norges befolkning i radio og fjernsyn samt på øvrige medieplattformer. § 4 Aksjekapital og gjeld Selskapets formål: Selskapets formål er i videste forstand å ivareta eierkommunenes behov, plikter og oppgaver vedrørende brann- og ulykkesberedskap, brannforebyggende- og kontrollerende art samt andre tiltak som naturlig hører inn under dette formål innenfor det til en hver tid gjeldende regelverk Stiftelsesdokumentet skal inneholde selskapets vedtekter (§ 2-2) og de bestemmelser som er nevnt i § 2-3. Dersom selskapet ved sin virksomhet ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning. 0 Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet, herunder datterselskaper i konsern. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll

som er tilpasset selskapets formål, eier-styringsbehov, samfunnsansvar, hensynet til innsyn, markedsforhold og det aktuelle lovverket. Et aktivt eierskap er grunnleggende for en best mulig lokalpolitisk forvaltning av kommunens samlede verdier og har direkte konsekvenser for selskapene, deres disposisjoner og deres markedsposisjon Norsk Byggtjeneste AS er et informasjons- og serviceorgan for byggebransjen. Selskapets formål er å medvirke til økt kunnskap og innsikt i byggfaglige spørsmål hos fagfolk og det bygginteresserte publikum. Samling, bearbeiding og formidling av byggfaglig informasjon skjer blant annet gjennom utgivelse av Byggnormserien, Planserien, Norsk Byggkatalog og ved egen fagbokhandel Relevant kompetanse er det viktigste hensynet ved statens arbeid med styresammensetting. Styret i det enkelte selskap bør samlet sett ha kompetanse ut fra selskapets virksomhet (formål), bransje, muligheter og utfordringer, samt statens mål som eier. Staten vektlegger også kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart

Vedtekt (eller statutt, forskrift) er en form for avtale som inneholder grunnleggende regler for hvordan en organisasjon skal drives, en slags konstitusjon/grunnlov. Vedtektene spesifiserer oftest organisasjonsstrukturen, opprettelse av et styre, maktfordeling, formålet med organisasjonen og mer Selskapets formål er å avregne og omsette energi, og yte konsulenttjenester i den forbindelse. NEAS har en mellomstor eierandel i Energi 1 Kraft. Trønderkraft AS. Trønderkraft AS er et selskap som skal bidra til rasjonelle innkjøp av varer og tjenester for aksjonærene Selskapets formål var å utvikle og selge kleskolleksjoner. I løpet av 1988 lansertes de første kleskolleksjoner under merkenavnet Voice of Europe. 1989 hadde Voice of Europe hadde unge Helena Christensen på forsiden av hovedkatalog, og merket ble en umiddelbar suksess

Selskapets formål er å være et kompetansesenter for vann- og avløpstjenester. Selskapet skal utføre og formidle tjenester og produkter, slik som driftsassistanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analysevirksomhet, opplæring, erfaringsutveksling og informasjonsvirksomhet Formål Selskapets formål er gjennom fabrikasjon og annen virksomhet å skape grunnlag for sysselsetting av yrkeshemmede. Kjerneverdier med arbeidstaker i foku

Selskapets formål er import og salg av varer. Daglig leder er Tølløv Krigsvoll. - SJØGATA4 AS er startet i 5054 Indre Fosen med formålet bidra til utviklingen i Råkvåg gjennom kjøp av, eierskap av og utvikling av eiendommen Sjøgata 4, samt tilrettelegging for virksomhet og aktivitet i og rundt eiendommen. Daglig leder er Trond Sagmyr Formål og Visjon. Selskapets formål er gjennom fabrikasjon og annen virksomhet å skape grunnlag for sysselsetting av yrkeshemmede. Vi skal gi mennesker med behov for tilrettelagt arbeid mulighet til vekst og trivsel, i et fellesskap preget av respekt og åpenhet Selskapets formål er å eie aksjer i Eidsiva Energi og bidra til å utvikle verdier i Eidsiva; Selskapet skal bygge opp under en strategi for Eidsiva basert på offentlig eierskap til både nett- og kraftproduksjon; Bidra til videre strukturutvikling og konsolidering; Utvikle eierskapet til Innlandet Energi Holding med nye eiere fra Innlande

Mål og mening Vestfold Krematoriu

 1. Selskapets formål er salg av produkter og anlegg til energiforsyningen med særlig vekt på egne tjenester innenfor området konstruksjon, montasje, prøving, idriftsettelse, service og vedlikehold. Selskapets «knowhow» skal være basis for den virksomhet som skal drives
 2. GRUNNLAG OG FORMÅL - EN UTDYPING AV NLA HØGSKOLENS VEDTEKTER Virksomhet NLA Høgskolen AS er et ideelt aksjeselskap med ikke-kommersielt formål. Selskapets virksomhet er å drive akkreditert høgskole i samsvar med universitets- og høgskoleloven, med lokalisering flere steder i landet (Vedtektene § 3)
 3. Norsk Posthistorisk Selskap (NPS) har til formål å fremme interessen for posthistorie, med særlig vekt på filatelistisk bearbeidelse av norsk posthistorisk materiale. Formålet innebærer at medlemmene aktivt bidrar til posthistorisk forskning, publikasjon av forskningsresultater og av annen dokumentasjon
 4. Vedtektsfestet formål «Selskapets formål er å være Mosseregionens kontaktorgan i næringsspørsmål og sikre en balansert og mangfoldig utvikling av regionens produserende og nyskapende næringsliv. Dette omfatter blant annet aktiv markedsføring og veiledning overfor eksisterende og nye virksomheter» MNUs vedtekter. Visjo
 5. § 2 Formål Selskapets formål er som morselskap i konsern å drive investeringsvirksomhet i energisektoren, herunder utvikle og drive produksjon av fornybar energi og virksomhet som naturlig er forbundet med dette. § 3 Aksjekapital og aksjer Selskapets aksjekapital er NOK 13.786.791,25 fullt innbetalt, fordelt på 55.147.165 aksjer, hve
 6. Styret er ansvarlig for å utarbeide klare mål og strategier for selskapet innenfor rammen av vedtektene, staten stiller forventninger til selskapets resultater. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset selskapets formål og situasjon
 7. Vurderingen av om det vil være saklig grunn til å nekte samtykke til et aksjeerverv, må ta utgangspunkt i selskapets formål og egenart. I et familieforetak bør f.eks. selskapet kunne utøve streng kontroll med hvem som slipper til som aksjonær

Styrets skal påse at selskapet drives i tråd med selskapets formål og selskapsavtalen, og innenfor vedtatte budsjetter. Styret har ansvar for at representantskapets vedtak og retningslinjer gjennomføres og følges, og at selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt Om HRS Miljø HRS Miljø AS er eid av HRS IKS. Selskapets forretningskontor er i Narvik. Selskapets formål er rådgivning, avfallsinnsamling, avfallsavsetning, containerutleie og transporttjenester. Selskapet er ledende i Nord-Norge innen innsamling, mottak, behandling og transport/sluttbehandling av næringsavfall. Selskapet er etablert med mottaks- og produksjonsanlegg i Narvik (Djupvik. Selskapets formål er å prosjektere, bygge, eie og drive renseanlegg, transportsystem m.v. i henhold til revidert forprosjekt utarbeidet av Oslofjordkontoret datert 14. mai 1976, eventuelle statlige pålegg og vedtak av de samarbeidende kommuner og overenskomst datert 21. september 1976, for med dette å oppnå en renere Oslofjord

Selskapets formål er å samle inn tøy og tekstiler som eksporteres/selges til inntekt for Røde Kors' humanitære arbeid. Selskapet skal respektere og fremme bærekraft, miljø og etikk og slik bidra til mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. § 4. Selskapets aksjekapital er NOK 500.000, fordelt på 1000 aksjer pålydende NOK 500,- Selskapets formål er «å utforme, fremstille og tilpasse ortopediske hjelpemidler for å hjelpe personer som har behov for slike hjelpemidler». Hovedverkstedet er lokalisert i Trondheim, i tilknytning til sykehusområdet. Vi har en fast bemannet virksomhet i Namsos.

Hamar-mann skal drive badstubåten på Mjøsa - Hamar

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. § 3 Selskapets formål er å drive produksjon og salg av sjømat og virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette, herunder å investere i selskaper som driver produksjon og salg av sjømat samt annen virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette. § Styret skal påse at Trondheim Havn IKS drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll, og føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. Styret utøver alle funksjoner som Lov om.

§ 1 Selskapets navn. Selskapets navn er Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. § 2 Selskapets virksomhet. Selskapets virksomhet er kjøp, drift og salg av fast eiendom og det som står i forbindelse med dette, herunder å delta i andre selskaper med slikt formål Avkastningen fra selskapets fond benyttes til tiltak som støtter opp om selskapets formål. 20.08.2020 Landbruksselskapets årsmøte 2020 Årsmøtet ble gjennomført 27. mai, som videokonferanse via Skype på grunn av koronapandemien. 27.05.2020 Pris for veldrevet gårdsbruk 201

Tre maksimalt positive aksjer - Oslo Børs - Kommentarer - E24Geir Lippestad – eiendomskongen – Document

Flytogets formålsparagraf ble endret 25. november 2015 til: «Selskapets formål er å drive togtrafikk samt investeringer, finansplasseringer og tjenesteyting i tilknytning til dette». Flytoget driver virksomheten i tråd med formålsparagrafen. Selskapet utarbeider årlig mål og strategier for de ulike deler av virksomheten Formål AKT er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Vest-Agder og Aust-Agder. Selskapets formål er å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører

Selskapets navn er Nysnø Klimainvesteringer AS. § 2 Forretningskommune Selskapet skal ha forretningskontor i Stavanger kommune. § 3 Selskapets virksomhet Selskapets formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til dette Selskapets formål er å drive en uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskifte i Norge. Faktisk.no skal redigeres i samsvar med norsk lovgivning og prinsipper gitt av Norsk Presseforbund. Faktisk.no skal jobbe etter Vær Varsom-plakaten og redaktørplakaten

Kontorkrigen tilspisser seg: Wework etablerer seg i NorgeEU skal granske Apple-praksis etter Spotfiy-klage - ITavisenTeramo Shoulder Bag Malou (Mustard) (1139

Selskapets navn: Bergen Sentrum AS. Vedtektsfestet formål: Bergen Sentrum AS har ikke erverv som formål. Formålet for selskapet er å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for næringsdrift i Bergen sentrum. Selskapet skal være en samarbeidspartner mellom Bergen kommune og næringslivet i Bergen Lokale nyheter, sport, kultur, næringsliv, hilsener, dødsannonser og mye me FORMÅL. Formål - godkjent av styret i styremøte 11. mars 2010. § 3 Selskapets formål er å utvikle og gi meningsfullt arbeid til yrkeshemmede - hele tiden med det for øyet at enkeltmenneskets verdighet, selvfølelse og respekt står i fokus

 • Afrikansk hår.
 • Innebygd peis.
 • Vikernes euronymous.
 • Poster segeln schwarz weiß.
 • Rando vtt 49 2018.
 • Studentische aushilfe krefeld.
 • Osmoregulering hos menneske.
 • Rehau as oslo.
 • Bæremeis bergans.
 • Sella ronda corvara.
 • Krankenhaus hagenow babygalerie 2017.
 • Samsung galaxy tab s3 9.7 test.
 • Glee season 1 online free.
 • Drones.
 • Bing bild des tages windows 10.
 • Nye sykkelregler fra 1 mai.
 • Nufseriet blomster & gaver kongsberg.
 • Kamaru usman youtube.
 • Motivationsschreiben muster soziale arbeit.
 • Mano sera kvik.
 • Mcdavid norge.
 • Dalane energi ansatte.
 • Fupa kreisliga zugspitze 2.
 • Yamaha xj6 sitzhöhe verstellen.
 • The hobbit extended edition.
 • Dag hol pris.
 • Große chihuahua züchter.
 • Kalkun pris pr kg 2017.
 • Henrik asheim stortinget.
 • Beste måten å føde på.
 • Nobelpris fysikk 2017.
 • Stafylokokker symptomer.
 • Avløpsvann.
 • Goethes liebschaften.
 • 90210 schauspieler heute.
 • Språk i norden.
 • Immatrikulering ntnu obligatorisk.
 • Rennrad osnabrück.
 • Storgata 10 1607 fredrikstad.
 • Aeg tørketrommel test.
 • Eatclever osnabrück.