Home

Analysere velferdsstatens utfordringer og diskutere velferdsstatens rolle i framtida

gjøre rede for sentrale prinsipper og lover som velferdsstaten bygger på, og gi eksempler på hvordan prinsippene kan stå i motsetning til hverandre; gjøre rede for hvordan velferdsstaten administreres, finansieres og styres politisk; analysere velferdsstatens utfordringer og diskutere velferdsstatens rolle i framtida tet er å identifisere og diskutere hvilke risikoer og utfordringer landene vil måtte takle i årene fram mot 2030. Prosjektets mål er dermed å framskaffe kunnskap som kan danne grunnlag for utforming av strategier for å videreutvikle og fornye de nordiske samfunnsmodellene. Prosjektets hovedrapport skal legges fram i november 2014

Del 4 - Velferdsstaten og menneskerettigheten

Bruk også aktivt lærebokas kapittel 6 - Eldre og eldreomsorg. Bruk dette som grunnlag for å skrive en fagartikkel med følgende tittel: Eldre i jobb - nøkkelen til fremtidens velferd. Følgende læreplanmål berøres i denne oppgaven: analysere velferdsstatens utfordringer og diskutere velferdsstatens rolle i framtida Dagens norske velferdssystem ble til på 1950- og 1960-tallet. Da ble trygdesystemet vårt og de offentlige tjenestene innen helse-, sosial- og utdanningssektorene utbygd. I 1957 fikk vi alderstrygden, og i 1967 fikk vi folketrygden, selve hjørnesteinen i den norske velferdsstaten

 1. Prosjektet holder et riktig tempo, og utfordringer underveis håndteres enklere internt i prosjektorganisasjonen. Styring forenkles og gevinster høstes. Riktigere fordeling av ansvar og risiko gir menin . Velferdsstatens fremtid i fare Computerworl . Start studying Analysere velferdsstatens utfordringer og diskutere velferdsstatens rolle
 2. Kunne gi eksempler på velferdsstatens utfordringer. Kunne diskutere velferdsstatens utfordringer og rolle. 425 2 Velferdsløsninger i framtida [02:10] Last ned mp3 [893.5 kb] 426 Alternative velferdsløsninger [07:15] Last ned mp3 [2.9 Mb] Lærersider. Nødvendig programvare
 3. Verdenssamfunnet står imidlertid ovenfor store utfordringer med tanke på ressursbruk, energi- og vannforsyning, matproduksjon, miljøpåvirkninger, økonomi og samfunnsutvikling. Høsten 2007 ble den nye norske strategien for bærekraftig utvikling presentert i Nasjonalbudsjettet for 2008 Den samme Nova-rapporten slår også fast at vi vil ha et underskudd på 28 000 sykepleiere i 2035
 4. · Diskutere velferdsstatens rolle i fremtiden Velferdsstaten og sosialdemokratiet venter en rekke samfunnsmessige utfordringer i fremtiden. Disse utfordringene innebærer globaliseringen, miljøproblemer, individualiseringen og den politiske styringen
 5. istreres, finansieres og styres politisk; Analysere velferdsstatens utfordringer og diskutere velferdsstatens rolle i framtida
 6. velferdsstaten slik vi ser den i dag, og at kravet til likestilling mellom kjønnene slik er en utfordring for velferdsstatens struktur. Menn- og kvinneyrker er noe tradisjonsbundet som kan komme til å endre seg i fremtiden, og slik kan tiden selv skape mer likestilling uten at de Den største trusselen mot velferdsstaten er ikke flyktninger
 7. I programfaget sosialkunnskap får elevene lære om livsfasene og deres utfordringer (fra småbarnsfasen til alderdommen), analysere årsaker til samlivsproblemer og drøfte hvordan problemene kan forebygges og løses. analysere velferdsstatens utfordringer og diskutere velferdsstatens rolle i framtida

gjøre rede for sentrale prinsipper og lover som velferdsstaten bygger på, og gi eksempler på hvordan prinsippene kan stå i motsetning til hverandre ; gjøre rede for hvordan velferdsstaten administreres, finansieres og styres politisk ; analysere velferdsstatens utfordringer og diskutere velferdsstatens rolle i framtida Velferdsstatens prinsipper Halvors blogg om velferdsstaten: Velferdsstatens prinsipper . læreplanmål 4.2: Gjør rede for sentrale prinsipper og lover som velferdsstaten bygger på, og gi eksempler på hvordan prinsippene kan stå i motsetning til hverandre Velferdsstaten er bygget på en rekke prinsipper som av og til kan stå mot hverandre

gjøre rede for hvordan velferdsstaten administreres, finansieres og styres politisk . analysere velferdsstatens utfordringer og diskutere velferdsstatens rolle i framtida . beskrive menneskerettighetssituasjonen i Norge og drøfte utfordringer som myndighetene og frivillige organisasjoner har i arbeidet med å fremme menneskerettigheten Høigård kapittel 9. Skriveutvikling study guide by sverrl13 includes 7 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades gjøre rede for hvordan velferdsstaten administreres, finansieres og styres politisk ; analysere velferdsstatens utfordringer og diskutere velferdsstatens rolle i framtida ; beskrive menneskerettighetssituasjonen i Norge og drøfte utfordringer som myndighetene og frivillige organisasjoner har i arbeidet med å fremme menneskerettigheten

Ungdomsledigheten har høy politisk prioritet i Norden. På møte i Nordisk ministerråd ble arbeidsministrene enige om å oppmuntre arbeidsgivere til å ta medansvar for unge uten arbeid eller utdanning. Landene vil også ha sterkere fokus på konsekvensene av økt arbeidsinnvandring både når det gjelder omfang og risiko for sosial dumping Hovedområdet velferdsstat og menneskerettigheter handler om velferdsstatens prinsipper, lover og politiske styring, og velferdsstatens utfordringer i nåtid og framtid. Menneskerettighetenes stilling i Norge inngår også i hovedområdet 6.2.3 Velferdsstatens utfordringer og målene for en organisasjonsreform. I kap. 5.2.1 er utfordringen som ligger i den demografiske utviklingen beskrevet. Prognosene tilsier at det i årene framover blir forholdsvis færre personer i yrkesaktiv alder som skal finansiere stønader og tjenester for stadig flere eldre Svartmaling av gutter henger også sammen med periodespesifikke måter å diskutere velferdsstatens utfordringer på. Særlig siden tidlig 90-tall har det vært tverrpolitisk bekymring om at velferdsstaten er i ferd med å bli overbelastet og at ulike ytelser bidrar til å ʻsy puter under armene på folk' (Gerhardsen, 1991) Andre hevder det motsatte, at økonomisk vekst er avgjørende for at vi i vårt samfunn skal ha økonomisk evne til å takle utfordringene i framtiden, og at oljen spiller en viktig rolle her. Men hva er egentlig sammenhengen mellom levestandard, livskvalitet, lykke og økonomisk vekst

Samspill: Eldrebølgen som utfordring for velferdsstaten

Utbygginga av velferdsstaten drog med seg ei omlegging til større og færre kommunar. Industripolitikk i tareskogen. Tang og tare kan bli til syltepulver og iskrempulver Fremtiden til den norske velferdsstaten SOSIAL KAPITAL: Velferdsstatens fremtid avhenger av like muligheter for barn Hovedområdet velferdsstat og menneskerettigheter handler om velferdsstatens prinsipper, lover og politiske styring, og velferdsstatens utfordringer i nåtid og framtid. Formelle trekk ved politisk virksomhet og massemedienes rolle som politisk aktør inngår i hovedområdet Arbeiderbevegelsen og sosial og økonomisk utvikling. Innledning på Global Labour Conference, University of Witwatersrand, Johannesburg, 1.-3. april 2007. Av Asbjørn Wahl, rådgiver i Fagforbundet Veiledere i Nav tilbringer mye tid i møter med brukere av offentlige tjenester. Brukerne har ulike behov, ønsker og livssituasjoner, og Nav tilbyr et bredt spekter av tjenester innafor rammene av offentlige budsjetter, lover og forskrifter og statlige og kommunale mål for tjenestene. Felles for alle disse ulike brukermøtene er etatens mål om flest mulig i arbeid og aktivitet med størst.

Samfunnsfag YF Vg2 - Hva er velferdsstaten? - NDL

Læreplan for politikk, individ og samfunn, Formål, Grunnleggjande dugleik. Gå til hovedinnhold. Skal du begynne på Vg1 hausten 2020? Byt til Vg1 for å sjå nye utdanningsprogram, programområde og læreplanar i vidaregåande opplæring! Vg2 og Vg3. Robuste stabile velferdsprofesjoner eller tidspregede omlegginger og nyskapninger - hva tjener velferdsstatens reformprosesser? Fontene forskning JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript Det er innsiktsgivende å måle velferdsstatens omfang og betyd­ ning på en annen måte: ved å undersøke hvor mange mennesker som er direkte knyttet til den. Vi kunne begynne med å telle opp stønadsmottakerne: alders- og uførepensjonistene og de ulike for­ mene for enslige forsørgere, samt attføringsklientene og de arbeidsledige

Velferdsstatens utfordringer i fremtiden, kort om

Video: Kapittel 20 Velferdsstaten i framtida - Livsløp og velfer

Men mål- og resultatstyring har også gitt oss uløste utfordringer. Vi måler for mye og ikke de riktige tingene, vi tenker for lite nytt og vi skaper unødig byråkrati, er blant innvendingene. Endringer i statlige styringsprinsipper over tid er analysert av mange forskere. Benington og Hartley (2001 Last ned Bærekraftige velferdstjenester.Om forholdet mellom universelle og selektive velferdsordninger. Temanotat 1/2020. 1. Bakgrunn. Noen av de viktigste kampene fag- og arbeiderbevegelsen førte, særlig i de første tiårene etter andre verdenskrig, var å erstatte behovsprøvde ordninger med rettighetsbaserte, like, universelle velferdsordninger Et forum der man kan hente og legge frem ny og relevant kunnskap om aktuelle og presserende utfordringer og diskutere beredskap for kriser og katastrofer. Det andre forslag er å skape et system av Nordiske velferdsindikatorer, NOVI, som kan observere og følge trender og politikk på velferdsområdet, og som kan bli et veikart for utviklingen fremover Det er en nær sammenheng mellom velferdsstatens størrelse og mange av faktorene Wilkinson og Pickett undersøkte. For eksempel viser Havnes og Mogstad (2011) hvordan utbygging av barnehager i Norge har hatt sterk positiv effekt på utdanningsvalg og redusert trygdeavhengighet, særlig for barn av mødre med lav utdanning analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, Velferdsstatens utfordringer: utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverkna

Utfordringer i dagens samfunn. Mange unge har det bra og trives godt både med livene sine, foreldre og venner. Mange opplever også utfordringer. Ensomhetsfølelsen øker blant unge, sosialt press på vellykkethet og prestasjoner øker, samtidig som at mange unge rapporterer at rammene for normalitet snevres inn. Ung i Nordla analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg; diskutere hovudprinsippa for den norske velferdsstaten og dei utfordringane han står overfor; diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom de Røde i politikken er de på venstresiden som har tilknytning til arbeiderbevegelsen, og som ønsker at staten skal ha en viktig rolle i omfordele økonomiske goder. Rødgrønne i politikken betegner de som er opptatt av å kombinere vern av natur og klima med utjevning. Rødt er et norsk politisk parti som ligger helt til venstre på partiskalaen Nasjonal strategi for bærekraftig utvikling Statsministerens forord I år er det ti år siden FN-konferansen om miljø og utvikling (Rio-konferansen) staket ut kursen for en bærekraftig utvikling på globalt, nasjonalt og lokalt nivå. Det er. generalistens rolle og oppgaver Målet er blant annet at studenten kan diskutere muligheter og utfordringer med ulike forebyggende strategier, tiltak og virkemidler. • B2 • identifisere og analysere sentrale problemstillinger knyttet til konflikthåndtering og bruk av mak

En studie av Nyby som sosialt entreprenørskap for å løse velferdsstatens utfordringer. er brukt som støtte i arbeidet med å identifisere og analysere hindre og drivere som en nisjeteknologi møter når den skal løftes til regimenivå. Avfalls- og gjenvinningsbransjen ha en viktig rolle i en slik omstilling Erik Henningsen og Nora Gotaas. i samarbeid med Marte Feiring. Møter med ungdom. i velferdsstatens. frontlinje. Arbeidsmetoder, samarbeid og. dokumentasjonspraksis i. oppsøkende ungdomsarbeid. NIBR-rapport 2008: Introduksjon Fordypningen i statsvitenskap gir en innføring i utviklingstrekk og utfordringer knyttet til offentlig styring, demokrati, velferd og nordområdepolitikk. Foruten masteroppgaven består fordypningen av tre kurs i hhv. samfunnsstyring, nordområdepolitikk og velferdsstatens utvikling

Hvilke utfordringer står den norske velferdsstaten overfor

 1. Innhold Studiehåndbok Studiehåndbøker 2020/2021 Studiehåndbok Emner LUP Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk Lektorutdanning Samfunnsfag 2SFL51-1 Politikk og demokrat
 2. Rekruttering av menn og deres veier inn i utdanning og vernepleieryrke påvirkes og bestemmes av sammensatte årsaker der indre og ytre motivasjon spiller inn. Eksponering for praksisfeltet som følge av arbeidserfaring som ufaglært, nærhet til brukere, samt påvirkning fra betydningsfulle andre som mødre, søsken og kamerater er viktige forhold som forklarer menns inntreden
 3. Framtida og dens fiender De er ikke spesielt interessert i å diskutere om det er høyresidens eller venstresidens teknokratiske mesterplan fra innvandring til EU og velferdsstatens fremtid.
 4. Empiriske analyser av bakgrunn for og utfordringer ved agil organisering; Dette er en bredt anlangt sesjon der vi inviterer forskere og praktikere til å analysere utviklingstrekk og diskutere utviklingsmuligheter for HR- og ledelsepraksiser i En av velferdsstatens viktige oppgaver er å håndtere komplekse og sammensatte.
 5. og vaksinasjonsprogrammene) i grove trekk, og diskutere den rolle disse spiller for helsetilstanden i befolkningen • Redegjøre for prinsipper for og utfordringer ved screeningsprogrammer for ulike sykdommer • Redegjøre for utviklingen av medisinsk teori og praksis over tid og drøft
 6. Diskutere hva slags forebyggende virkemidler som er relevante ut fra ulike lands sykdomsbyrde. Drøfte hvordan endringer i befolkningens alderssammensetning og sosiale forhold påvirker helsetjenesten . Diskutere noen hovedutfordringer for helsetjenesten i fattige land, og spesielle utfordringer for helsetjenesten i katastrofesituasjone

Velferdsstaten

Vi skal også se på status for menneskerettighetene i Norge og diskutere hvordan både du som individ, organisasjoner og stater kan jobbe for og møte utfordringer i arbeidet med å fremme. Vekstsesongen sør for Sahara er allerede drastisk forkortet. Minst 200 millioner mennesker vil ifølge FN, flykte fra sine hjemsteder som følge av klimaendringer dette århundret (Dasgupta et al., 2014). Sosiologer liker vanligvis å forske på temaer som migrasjon og kontroll av migranter, samt velferdsstatens utfordringer Det er også viktig å analysere og agere når det gjelder det frafallet vi ser i videregående skole. Forskning innenfor medisin og helse og velferdsstatens utfordringer er fagområder som har vokst raskest i Norge etter 2003, hvordan skal utdanningene være i framtiden - og det er et forhold mellom nivåene

Sosialkunnskap eksamen - Studienett

I denne artikkelen ønsker vi å drøfte noen utfordringer knyttet til kompetansemålstenkingen. Samtidig vil vi løfte fram tenkemåter og arbeidsmåter innenfor fagfeltene våre som kan bidra til at kreativ tenkning, innovasjon og møtet med det uforutsette i framtida kan bli realisert (Torgersen 2015). Gode intensjone Mot den nye kommunen : framlegg til program for studie av lokalstyre og velferdsstatens profesjoner : paper. Eidhammer, Nils; Aarseth, Turid; Gjerde, Ingunn & Jákupsstovu, Beinta Í (1998). Det gode liv i barnehagen : foreldres erfaringer med barnehagetilbudet i Molde kommune Også i år vil det være gruppesesjoner innen de fleste temaer interessant for sosiologer (foto: Kenneth Dahlgren). Idrettsosiologi (Arve Hjelseth og Nils Asle Bergsgard) Program idrettsosioslogi Vi inviterer til å skrive teoretiske og/eller empiriske paper om idrettssosiologiske tema. Idrett er på sesjonen bredt forstått; tema kan hentes fra den organiserte idrettsbevegelsen, fra.

Integrering velferdsstaten enhet for mangfold og

 1. Hva må gjøres for at boligsektoren igjen blir en del av velferdsstatens virkefelt? spurte Fellesorganisasjonens leder Mimmi Kvistvik på Trondheimskonferansen sist helg. Et av hennes svar var: Boligsektoren må på nytt bli en del av velferdsstatens virkefelt ved å gjenopprette boligsamvirket med prisregulering og stor satsning på kommunal bygging av utleieboliger til sjølkost
 2. Ha kunnskap om banker og andre finansinstitusjoners rolle i kredittformidlingen Kunne sette seg inn i og diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til makroøkonomisk politikk og internasjonal makroøkonomi. Kuhnle, Stein. 2011. Velferdsstatens idegrunnlag i perspektiv. I: Hatland, A, S. Kuhnle og T.I. Romøren , red
 3. e
 4. Foto: Mattis Kleeb Solheim. Teknologi - sosiologi (Ardis Storm-Mathisen) Grupperom: Syningen, grupperom 1 Fredag 1.februar 15.30-17.30, lørdag 2. februar 16.30-18.30 Sesjonen ønsker å samle sosiologer som er interessert i forskning om hvordan teknologi brukes i og former sosiale prosesser og relasjoner. Vekten legges særlig på nye medier og informasjons- og kommunikasjonsteknologier
 5. es clinical autonomy through... | Find, read and cite all the research you need on.
 6. 1 Læreplan i politikk, individ og samfunn - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 22. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 3-4 første ledd
 7. 2.3 Hvordan analysere institusjonalisering og institusjonell endring i helsesektoren? Kapittel 3 Design, Gjennom analyser av utvalgte strategier og beslutninger vil jeg diskutere hvordan endringene som har skjedd i spesialisttjenestenes organisering skjedde det en endring i synet på velferdsstatens utfordringer,.

5.0 Utfordringer og problemområder. Bestiller-utfører modellen er tatt i bruk i store deler av offentlig sektor, både på statlig. og kommunalt nivå i en rekke ulike sektorer. Erfaringene som er avdekket gjennom. forskning gir ikke noe entydig eller enhetlig bilde når det gjelder utfordringer og. problemområder Avfalls- og gjenvinningsbransjen ha en viktig rolle i en slik omstilling. Bransjen har dannet et veikart med anbefalinger og mål for omstillingen. Formålet med studien er å kartlegge endringer, og diskutere om disse er en konsekvens av den grønne omstillingen

Topp 5 undervisningsfag — frodedahl

Etter en sneversynt valgkamp er fremtiden løftet opp på den politiske agendaen i fedrelandet. Det er en debatt arbeidsgiverforeningene og høyresiden i politikken i stadig større grad tar eierskap til. LO og partiene til venstre for Venstre, sitter fast i en hengemyr av gamle dogmer Kunstig intelligens vil drive Norge framover, skriver rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, SINTEFS konsernsjef Alexandra Bech Gjørv og Telenors konsernsjef Sigve Brekke. I dag åpnet de NTNU og Telenors nye lab for arbeid med kunstig intelligens I tiden etter at loven i 1978 ble endret og ga kvinnen rett til å velge abort innen svangerskapets 12. uke, stoppet veksten i aborttallet, og antallet aborter har vært nokså stabilt etter det. Fra 1979 og fram til 1999, har antallet aborter variert mel­lom knapt 13 500 (i 1980) og vel 16200 (i 1989), med et årlig gjennomsnitt på 14 600 (SSB 2000)

Samspill: Står velferdsstaten klar til å hjelpe

Gjennom organisering og foreningsdannelse ble det mulig å fremme interesser overfor lokale og sentrale myndigheter og skaffe bevilgninger til forskjellige typer av tiltak. I løpet av 1960- og 1970-åra foregikk det betydelige endringer i kulturpolitikken, som blant annet fikk uttrykk i det utvidede kulturbegrep å diskutere og samordne søknader om eksterne midler, politiske valg, samfunnsmessige og kulturelle utviklingsmuligheter og gode løsninger for framtida. kunnskapsutviklingen til endringer i tillitsforholdet mellom pasientene og velferdsstatens yrkesutøvere Og i tillegg være kvalifisert for opptak til doktorgradsutdanning? Mastergrad i samfunnsvitenskap med fordypning i sosialt arbeid gir deg denne muligheten. Studiet gir en teoretisk og metodisk fordypning i sosialt arbeid, tar for seg sentrale etiske dilemmaer i faget, og plasserer faget innen velferdsstatens institusjonelle rammer Johan Sverdrup - demokratiets og velferdsstatens redning og/eller klimabombe? På nyåret 2012 annonserte daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) at feltet 160 kilometer vest for Stavanger skulle hete Johan Sverdrup, etter den juristen og politikeren som av mange regnes som den norske parlamentarismens far Statlig forvaltning handler i stor grad om hvordan allokeringen av ressurser og plikter skal organiseres og legitimeres. Dette kan igjen illustreres med Madsen (2005: 53-61). I kjølvannet av endringene i den sosialpedagogiske problemforståelsen endres også relasjonen mellom velferdsstatens forvalter og den unge

Derfor kan vi ikke diskutere innvandring, integrering, et flerkulturelt samfunn, asyl- og flyktningpolitikk isolert fra velferdsstatens bærekraft og fremtid. Her er de opplevede forholdene like viktige som de faktiske. Følelser er like virkelige for de som lever med de følelsene, som det fakta er Utfordringer for kommuner tører som vi har i Norge i dag også får en rolle i drift av asylmottak i framtiden. Utvalget ser videre at det kan være behov for tiltak som sik- Kapittel 3 I velferdsstatens venterom seres og brukes med sikte på å gi persone

Læreplan i politikk, individ og samfunn - programfag i

Du er sånn klimahysteriker med null forståelse for økonomi, du da, som tydeligvis verken bryr deg om oljearbeidernes ve og vel eller om velferdsstatens overlevelse. Du er i beste fall naiv, i verste fall dum 5. økt: Klasserommet organiseres til paneldebatt, med en representant for hver partigruppe i panelet. Lærer leder debatten med grunnlag i problemstillinger elevene har forberedt seg på, knyttet til økonomisk politikk, arbeidsløshet og velferdsstatens utfordringer Derfor blir skolen og dens resutater viktig på helt nye måter. Den gamle kunnskapsskolen var en dannelsesinstitusjon - autonom, elitær og akademisk. Kunnskapen var et gode i seg selv - og samtidig et symbol på avstand fra arbeiderklassen og den materielle nødvendighet. Seksti- og syttiåra var velferdsstatens høydepunkt Han analyserer ulikhetens utvikling på et globalt plan og tar for seg utviklingen både i kolonitidens India og Karibia, i de både under velferdsstatens oppbyggingsfase fram mot 1980 og under men dollar- og euromilliardærer spiller ingen produktiv økonomisk rolle i kapitalismen og bør beskattes konfiskatorisk. utfordringer og løfte fram muligheter vi som forskningsfellesskap og utdanningsområde står overfor. viktigste utgangspunktet når vi skal diskutere vår - humanioras - rolle i de framtidige nasjonale og rammene av velferdsstatens grunnleggende ideer

Synnøve Veinan Hellerud er lektor, faglitterær forfatter og foredragsholder med hovedfag i historie og underviser for tiden ved Holtet videregående skole i Oslo Fagplan i samfunnsfag 8. trinn Uke: Tema: Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmåter og innhold: Vurdering: 34-35 Historie: Sporene fra fortida • Søke etter og velge ut kilder, vurdere dem kritisk, og vise hvordan ulike kilder kan gi. I dagligtale vert orda refleksjon og kritisk refleksjon ofte brukt synonymt. Det kritiske i denne samanhengen viser til kritisk teori En av pionerene i utviklingen av kritisk refleksjon, som en tilnærming i undervisning og veiledning i sosialt arbeid, er Jan Fook. Dette skrivet bygger på Jan Fooks (1999 og 2002) og Askelands (2006) arbeider Og i dette ego-samfunnet, som mer og mer beveger seg bort fra de fleste religiøse og verdslige, tradisjonelle og kollektive bånd, er mennesket på mange måter splittet, isolert fra hverandre En ideologi med kollektive verdier som virker samlende er mer og mindre fraværende, noe som gjør dagens vestlige samfunn svært sårbare for ytre krefter, for grupper med det vi kan kalle en. I kampen om velferdsstatens framtid har vi ikke noe annet valg enn å gjenta og gjenta vårt aller viktigste budskap: Velferd framfor skattekutt. Det er bare når vi holder fast på velferd framfor skattekutt, at vi kan nå målet om sykehjemsplass eller heldøgns omsorgstilbud til alle som trenger det innen 2015 1 Informasjon om programfag i studiespesialisering (ST) Innhold i de ulike programfag som tilbys ved Ole Vig vgs Programområde realfag Matematikk R 1 Dette faget bygger på Vg 1 T. Geometri Hovedområdet handler om måling, regning og analyse av figurer i planet. Sentralt i hovedområdet er to tilnærmingsmåter til geometri, som utfyller hverandr

 • Delhi time.
 • Ikea ribba.
 • Aktiv eiendomsmegling oslo.
 • Parasitter i kroppen symptomer.
 • Norsk landsvin størrelse.
 • Heracles logo.
 • Etableringsstipend til bedrift.
 • Studienvorbereitende deutschkurse heidelberg.
 • Ane brun sanger.
 • Ninjago waffen.
 • Bæremeis bergans.
 • Yahoo outlook 2016.
 • Smart repair ålesund.
 • Sportsbutikk sogndal.
 • Nordsee hotel borkum.
 • Point s summerstar 3.
 • Haus kaufen oberbaldingen.
 • Windows free download.
 • Förstärkare med hdmi.
 • Dav ausweis verloren.
 • Regions cup håndball.
 • Ufc weight classes kg.
 • Christoffer gjerstad kihle bok.
 • Camper park sirmione prezzi.
 • Pfefferoni wikipedia.
 • Operasjon kort leggmuskel.
 • John green you.
 • Scania v8 logo.
 • Puch moederfiets ervaringen.
 • Linser pris synsam.
 • Wan port.
 • Megatherium ark.
 • Knorr salatdressing natürlich lecker.
 • Tollkalkulator klær.
 • Misjon markedsføring.
 • Pris bjørkeved 2016.
 • Casio fx cg20 bruksanvisning.
 • Scarface viaplay.
 • Hudlege på dagen.
 • Lahn dill anzeiger dillenburg.
 • Alte hauptstadt deutschland.