Home

Imaginære tall

Kvadratroten av et tall er siden i et kvadrat med areal tallet. Du kan se et imaginært tall som kvadratroten av et negativt tall. Kvadratroten av -1 er et tall, som vi ofte kaller i. Det er kanskje ikke et tall du er vant med, men det (og andre slike tall) oppfører seg som vanlige tall, de kan legges sammen og ganges sammen Imaginære tall er komplekse tall som ikke er har noen realdel. Et eksempel er tallet \(i\). Hvis de komplekse tallene tolkes som punkter i det komplekse tallplanet, ligger de imaginære tallene langs y-aksen, mens de reelle tallene ligger langs x-aksen.

Hva er et imaginært tall? - Matematikk

Mengden av alle komplekse tall kalles for C. De reelle tallene er inkludert i C. For å visualisere de komplekse tallene kan vi bruke XY planet. Vi setter a =X og b = Y. Det komplekse planet C ser da slik ut Komplekse tall korresponderer med koordinatene til punkter i det komplekse planet. I det komplekse planet måles de reelle tallene langs førsteaksen (x-aksen) og de imaginære tallene langs andreaksen (y-aksen) i et koordinatsystem. Tallenes histori Utviklingen av matematikken frem mot slutten av 1700-tallet hadde altså sett en stadig utvidelse av tallbegrepet, fra de positive hele tallene til de reelle og imaginære tallene. Man kunne nå løse ligninger der man hadde roten av negative tall, for eksempel var ( − 15 ) tallet 15 multiplisert med i , som igjen var punktet 15 enheter opp fra origo på y -aksen i ( x , y )-planet Med de komplekse tallene får ikke alle tallene plass på den vanlige tallinja, vi trenger et plan. Førsteaksen tilsvarer de reelle tallene, eller komplekse tall hvor b = 0. Andreaksen tilsvarer alle imaginære tall, komplekse tall hvor a = 0. Med det komplekse planet på plass, er vi klare til å fortsette med fraktalene

imaginære tall. Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk på høyskolenivå. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar. Men, ikke forvent at admin i matematikk.net er spesielt aktive her. imaginære tall. Markussen » 23/08-2014 08:34 . Hei Imaginære tall er ikke mer hokus pokus enn negative tall var for deg for noen år siden. Hva skal man med negative tall? Hvis du har 3 epler og gir fra deg 5 av dem - hvor mange har du igjen da? Dette er en tulleoppgave - det går jo ikke an!! Joda, sier matematikerne - det går an for 3-5 = -2 Komplekse tall er en utvidelse av de reelle tall. De er satt sammen av en realdel og en imaginærdel. Tallene kan fremstilles i et tallplan hvor førsteaksen er de reelle tallene og andreaksen de imaginære tallene. Den imaginære enheten er i ⁢ = − 1. Et komplekst tall angis ofte på formen a + ib, hvor a og b er reelle tall Irrasjonelle tall er det motsatte av rasjonelle tall, altså reelle tall som ikke kan skrive som en brøk hvor både teller og nevner er heltall. Dersom man skriver et irrasjonelt tall som en desimalbrøk vil dette tallet inneholde uendelig mange desimaler hvor desimalutviklingen ikke er periodisk

Komplekse tall 1 - Hva er i, det imaginære tallet? UDL.no. Loading... Unsubscribe from UDL.no? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 6.15K. Loading.. De komplekse tallene omfatter, i tillegg til de reelle tallene, de rent imaginære tallene, det vil si tall som er multipler av i, der \(i = \sqrt{-1}\). De komplekse tallene danner også en tallkropp , og har dessuten den viktige egenskapen at enhver algebraisk ligning der koeffisientene er komplekse tall, alltid har en løsning som er et komplekst tall Når vi legger til en i (som i forklaringen av komplekse tall over) til tallrekken med reelle tall, ender vi opp med en flate. Slik blir den matematiske verden større. Hver komplekse dimensjon oppfører seg som to reelle dimensjoner- i reelle og imaginære retninger

imaginære tall - Store norske leksiko

Et komplekst tall du vil finne den imaginære koeffisienten til. Merknader. Bruk KOMPLEKS til å konvertere reelle og imaginære koeffisienter til et komplekst tall. Eksempel. Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark Imaginære tall. Her kan du stille spørsmål om oppgaver i matematikk på ungdomsskole og barneskole nivå. Alle som føler at de kan bidra er velkommen til å svare. Imaginære tall. malef » 09/12-2007 21:10 [tex]i \cdot i[/tex] Kan noen forklare meg hvorfor svaret her blir [tex]-1[/tex]

Imaginær enhet - Wikipedi

8. november 2020. Dagens tall er 8.8 er et fattig tall. Hvis du legger sammen de forskjellige faktorene i tallet 8 (unntatt 8 selv), blir de til sammen mindre enn 8 Et irrasjonalt tall er et reelt tall som ikke kan skrives som en brøk av to heltall.Et irrasjonalt tall har ingen periodisk desimalutvikling. Eksempler på slike tall er π, e og (kvadratroten av 2).. Eksterne lenker (en) Eric W. Weisstein, Irrational Number i MathWorl Imaginære tall. Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk på høyskolenivå. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar. Men, ikke forvent at admin i matematikk.net er spesielt aktive her. Imaginære tall. dx/dy » 25/08-2005 07:50

2017

Komplekst tall - Wikipedi

 1. dre du skriver det inn i CAS-delen eller du har definert variabelen i tidligere, gjenkjennes variabelen i som det ordnede paret i = (0, 1) eller det komplekse tallet 0 + 1ί. Dette betyr at du også kan bruke variabelen i for å skrive komplekse tall i inntastingsfeltet.
 2. En potens er et tall som ganges med seg selv et visst antall ganger. For eksempel kan regnestykket i stedet stilles opp som en potens. 2 ganget med seg selv 4 ganger svarer til potensen . Potens er bare en kortere måte å formulere slike multiplikasjoner på. Å regne med potens kalles også for potensopphøying
 3. Når du skal skrive inn tall, koordinater eller likninger i Inntastingsfeltet kan du også bruke de forhåndsdefinerte funksjonene og operasjonene som er listet opp nedenfor. Logiske operatorer og funksjoner er listet i artikkelen om Boolske verdier
 4. Det finnes for eksempel ikke noe reelt tall som multiplisert med seg selv gir tallet -1. -1 er et imaginært tall. Vi skal ikke regne med imaginære tall i 1T-kurset, men bruk gjerne Internett og finn ut mer om imaginære og komplekse tall! (Komplekse tall er tall som inneholder en reell del og en imaginær del.) Tallinterval
 5. Imaginære tall : Tall på Y-aksen i et koordinatsystem. Følger ikke reglene for reelle tall..
 6. På slutten av 1500-tallet oppdaget matematikere eksistensen av imaginære tall. Fantasiske tall er nødvendige for å løse ligninger som x ^ 2 + 1 = 0. For å skille imaginære tall fra virkelige tall, bruker matematikere bokstaven Jeg , vanligvis i kursiv, for eksempel Jeg , 3i, 8.4i, hvor Jeg er kvadratroten på -1 og tallet før det fungerer som en multiplikator

Imaginære tall - problem. krje1980 » 06/08-2009 08:03 . Hei. Har en oppgave som lyder som følger: Uttrykk z = (2 + i)^3 på formen a +bi Her kan jeg jo gjøre det enkelt ved å rett og slett multiplisere (2 + i) med seg selv tre ganger. Da får jeg svare 2 + 11i, som er riktig Imaginære tall : Tall på Y-aksen i et koordinatsystem. Følger ikke reglen for reelle tall..

komplekse tall - Store norske leksiko

Tall p˚aformenbj,medb ∈ R \{0}, kalles imaginære tall, og tilsvarer punktene med koordinater (0,b) langs den imaginære aksen. Addisjon mellom komplekse tall tilsvarer addisjon med vektorer i planet. Det vil si komponentvis addisjon (som geometrisk tilsvarer parallellogramloven). Dessuten kan vi multiplisere inn reelle tall reelle tall navn på alle rasjonale og irrasjonale tall, motsatt imaginære tall navn på alle rasjonale og irrasjonale tall, motsatt imaginære tall Ved et komplekst tal forstås en størrelse , som er en sum af to komponenter, ét reelt tal (realdelen) og et andet reelt tal (imaginærdelen) ganget med den imaginære enhedsstørrelse .Et komplekst tal kan derfor repræsenteres ved to reelle tal, og illustreres som et punkt i et koordinatsystem kaldet et Argand-diagram med en reel og en imaginær akse Komplekse tall er av typen a + bi hvor a og b er relle tall og den imaginære enheten i er slik at i2 =-1. Komplekse tall uttrykkes med a på en reell akse og b på en imaginær akse

Alle imaginære tall kan skrives i form a i hvor i er den 'imaginære enheten' √ (-1) og a en ikke-null ekte nummer. (Vær oppmerksom på at i 2 = -1). Selv om disse tallene ser ut som ikke-ekte, og som navnet antyder ikke-eksisterende, brukes de i mange viktige virkelige applikasjoner på områder som luftfart, elektronikk og ingeniørfag Skip navigation Sign in. Searc tangenten 4/2014 5 lengde FS = 3 2, vil grunnlinjen SB = 1/2 være katet i denne trekanten (se figur 4). Dette er det lett å se hvis man følger med på brettingen Reelt_tall Obligatorisk. Den reelle koeffisienten i det komplekse tallet. Imaginært_tall Obligatorisk. Den imaginære koeffisienten i det komplekse tallet. Suffiks Valgfritt. Suffikset for den imaginære komponenten til det komplekse tallet. Hvis suffiks er utelatt, brukes verdien i for suffiks

matematikk.net • Se emne - imaginaere tall

Skriv ned hvilket som helst tall opp til femten. Skriv ned tallet som kommer etter. Summer de to tallene og skriv ned svaret. -Tenker over hvordan imaginære samtaler kan brukes i matematikkundervisningen. 12/6/2017 Tittel på foredraget 14. Referanser Chazan, D. (1993) Hva med flere imaginære akser ? Det er umulig å lage et slikt system tilsvarende kompleksplanet i tre dimensjoner, men Hamilton laget et komplekssystem for fire dimensjoner, og kalte de komplekse tallene for kvaternioner, samt et for åtte dimensjoner (bikvaternioner,oktonioner)

Den glemte norske helten av matematikk: Caspar Wesse

 1. Plot Multiple Complex Inputs. This example shows how to plot the imaginary part versus the real part of two complex vectors, z1 and z2.If you pass multiple complex arguments to plot, such as plot(z1,z2), then MATLAB® ignores the imaginary parts of the inputs and plots the real parts.To plot the real part versus the imaginary part for multiple complex inputs, you must explicitly pass the real.
 2. Det inkluderer ikke imaginære tall eller komplekse tall. Naturlige nummer og lukking. Lukking er egenskapen til et sett med tall som betyr at hvis tillatte beregninger blir utført på tall som er medlemmer av settet, vil svarene også være tall som er medlemmer av settet. Settet sies å være stengt
 3. Om du ender opp med et negativt tall under kvadratrottegnet, ihvertfall om vi ikke har lært om imaginære tall enda, da vet du ikke hva du skal gjøre. QED QED Wessel erkänns dock idag allmänt som upphovsmannen till idén att representera komplexa tal som punkter i ett koordinatsystem med den reella delen av talet på ena axeln och den imaginära delen på den andra
 4. Komplekse tall Stikkord: Bruker abc-formelen, og løser en andregradslikning der b^2-4ac er negativt ved å innføre tallet i og imaginære tall. (4:42) Komplekse tall, eksistens av i, kartesisk form, real- og imaginærdel, polarform, (10:23:) modulus, argument, eksempel: regne fra kartesisk form til polarform (husk: b er imaginærdelen), konjugert tall, eksponential av imaginært tall.
 5. Den imaginære komponenten får du ved å ta den reelle komponenten av det ene tallet og multiplisere med den imaginære komponenten av det andre tallet og legge til produktet av den imaginære komponenten av det ene tallet og den reelle komponenten av det andre tallet. Eller med matematikk: K=komplekst tall R=reell komponent I=imaginær komponen
 6. [Løst]Kretsteknikk - Impedans og imaginære tall Logg inn for å følge dette . Følgere 0 [Løst]Kretsteknikk - Impedans og imaginære tall. Av Joffii, 6. desember 2009 i Skole og leksehjelp. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg

Kalkulatoren jobber foreløpig kun med reelle tall. Det jobbes med å tilby støtte for imaginære tall. Symboler. Symbol Navn i kalkulator Forklaring Vi kaller tall som er (reelle) multipler av i for imaginære tall og kombina-sjoner (summer) av reelle og imaginære tall for komplekse tall. En vanlig skriveform er z = x +iy (2) 1. der x og y er reelle tall. Vi kaller x for realdelen til det komplekse tallet z og y for imaginærdelen, og skriver ℜz =

To ulike brøker kan representere det samme tallet, for eksempel representerer 1/2 og 2/4 det samme tallet. Brøkene kan være negative, positive eller null. Symbolet for de rasjonale tallene er . Reelle tall Se hovedartikkel: Reelle tall. Se også: Imaginære tall Funksjoner i Microsoft Excel 2016. Funksjonskodene som listes opp på denne siden referer til engelsk språkversjon og gir en kort beskrivelse av hva funksjonene utfører Et komplekst tall som du vil finne logaritmen med grunntall 2 til. Merknader. Bruk Logg til å returnere logaritmen for et tall med en hvilken som helst basis. Bruk kompleks til å konvertere reelle og imaginære koeffisienter til et komplekst tall

Returnerer den imaginære koeffisienten til et komplekst tall. Eksempler på bruk IMAGINÆR(4+5i) IMAGINÆR(2j) Syntaks IMAGINÆR(komplekst_tall) komplekst_tall - det komplekse t Tallet i =-1 ble innført. Da er for eksempel -16 = 16 ·-1 = 4 i. Et komplekst tall består av en reell del og en imaginær del og defineres som A + B i hvor A utgjør den reelle delen av tallet og B i den imaginære delen. A og B er reelle tall Også komplekse (imaginære) tall ble tatt i bruk - slike tall som tillater at man tar kvadratrot av negative tall. Har du en litt større kalkulator, finner du at √-1 = i, og det går fint an å regne med i-er sammen med de vanlige tallene hvordan lage imaginære tall på ti-84 plus. Svar 1: Trykk på [Mode] -knappen på . TI-84 PLUS CE. Dette bringer opp dette skjermbildet: Hvis den ikke allerede er uthevet, flytt markøren ned slik at den [a + bi] er uthevet som du ser ovenfor, og trykk deretter på [Enter] for å velge den Kort om komplekse tall Komplekse tall kan tenkes på som en utvidelse av de reelle tallene Et kompleks tall består av en reell og en imaginær del: der konstanten Et vanlig reelt tall er et kompleks tall hvor b=0 Den reelle og imaginære delen kan refereres til som hhv 20.04.2009 INF 1410 12 A= a + jb j 1 Re{A } a Im{A }

reelle tall - Store norske leksiko

Reelle tall får sitt navn for å sette dem bortsett fra en ytterligere generalisering til begrepet nummeret. Den imaginære tall i er definert til å være kvadratroten av negativt.Ethvert reelt tall multiplisert med jeg er også kjent som et imaginært tall.Imaginære tall definitivt strekke vår oppfatning av tall, så er de ikke i det hele tatt hva vi tenkte på når vi først lærte å telle De komplekse skyggene inkluderer i tillegg det imaginære tallet jeg definerer av følgende forhold: i 2 = -1. Merk også at når det gjelder forfysikk, er termen tall brukt til å betegne en dimensjonsløs mengde som antall Avogadro- som angir antall elementære enheter funnet i en materialmøll- eller kvanteskygger-som definerer kvante tilstanden av et system Han innførte et koordinatsystem hvor den ene aksen angir de reelle tallene og den andre aksen de imaginære tallene. Dermed benyttet han det komplekse plan for første gang i historien. Rette linjestykker ble angitt som T (cos w + √-1sin w ), der T er lengden av linjestykket og w er vinkelen linjestykket danner med den reelle aksen 1.1 Komplekskonjungerte imaginære røtter Når vi løser en ligning hvor b2 4ac < 0 får vi to imaginære løsninger som er konjugerte av hverandre. Disse løsningene har en realdel (a) og en imaginærdel (bi). x = a+bi Hvis b = 0 har vi at x = a og tallet er et reelt tall. alleneT a + bi og a bi er det vi allker komplekskonjugerte. Det innebære

Tallet e er grunnenheten i det naturlige logaritmesystemet og som π er det irrasjonalt og transcendent. i — den imaginære enheten. Tallet i gjør at alle algebraiske ligninger har en løsning. Et annet tall som har hatt stor betydning er det imaginære tallet i, som ganget med seg selv blir minus én, altså i× i = -1. Dette tallet finnes ikke på den vanlige tallinja, det ligger verken til høyre eller venstre for 0, og er kanskje like mystisk for mange i dag som 0 var for noen hundre år siden Verdien til den imaginære delen etter at du har trykket på [SHIFT][=] (Re<->Im): 1.732050808 (i) Komplekse tall - utregning (addisjon/subtraksjon) De to komplekse tallene i rektangulær form z1 og z2 er gitt Negative tall aksepterer vi fordi de er greie å ha i mange sammenhang. Imaginære tall trenger vi som oftest ikke, og derfor så er det mange som synes de virker tullete. Det finnes imidlertid situasjoner da de imaginære tallene er absoludt nødvendige Senere negative tall ble lagt til talltallene, og dermed oppfunnet heltall. I slutten av 1600-tallet innførte Isaac Newtown ideen om kontinuerlige variabler. Innføring av rasjonelle tall og irrasjonelle tall utvidet tallene til ekte tall. I senere tid, ved å legge til imaginære tall til ekte, ble komplekse tall oppfunnet

I det firedimensjonale rommet til kvaternioner er det en sfære av imaginære enheter. For ethvert punkt r på denne sfæren, og x et reelt tall, gjelder Eulers formel: ⁡ = ⁡ + ⁡, og elementet kalles en versor i kvartær. Settet med alle versorer danner en 3-kule i 4-rom j: Imaginære tallet. Xl: Indusert reaktans. Xc: Kapasitans Som vi ser av formelen er det faseleddet som påvirkers av indusert reaktans (positivt faseskift) og kapasitans (negativt faseskift). Ofte slås indusert reaktans og kapasitans sammen til reaktans: X = Xl - Xc Z = R + j Imaginære tall er definert som noen tall som når squared resultat i et reelt negativt tall. Dette kan bli omarbeidet i andre vilkår for forenkling. Et imaginært tall er et reelt tall multiplisert med kvadratroten av en negativ (-1) - i seg selv uforståelig Dette er den første av fire videosnutter om komplekse tall, og den prøver å motivere innføringen av disse tallene gjennom et historisk eksempel knyttet til Cardanos formel for løsning av tredjegradsligninger. De tre andre snuttene i denne serien handler om regning med komplekse tall, n-te røtter av komplekse tall og algebraens fundamentalteorem

Komplekse tall - matematikk

Imaginære tall er komplekse tall som ikke er har noen realdel. Et eksempel er tallet \(i\). Hvis de komplekse tallene tolkes som punkter i det komplekse tallplanet, ligger de imaginære tallene langs y-aksen, mens de reelle tallene ligger langs x-aksen. Praktische Beispielsätze Tall på formen ib tenker vi oss som imaginære tall. Komplekse tall blir da tall som kan skrives som summen av et reelt tall og et imaginært tall. Det kan være lurt å se på komplekse tall som punkter i et 2-dimensjonalt plan, der vi har reelle tall langs. Et komplekst tall er en utvidelse av tallsystemet som vi får bruk for hvis vi

Hva blir kvadratroten av et tall? Nyeste artikler . Bilprodusentene henger etter - når ikke utslippsmålene. EU vil bli verdens­ledende på grønt hydrogen - satser på 40 GW kapasitet innen ti år. Utrolig bra og utrolig dårlig på en og samme tid. Holomorfe funksjoner har mange flotte og overraskende egenskaper utover de av de reell-differensiabel-funksjonene som oppstår i kalkulus av reelle tall. Ved å utvide synsfeltet vårt til å inkludere ekte og imaginære tall, gir kompleks analyse oss et samlende rammeverk som gir dypere innsikt i de grunnleggende årsakene til mange av resultatene fra standard kalkulus

Tall - Wikipedi

1.2.3 Imaginære tall Produktet bimellom et reelt tall bog den imaginære enheten ikalles for et imaginært tall. Vi skriver 0i= 0 og (−1)i= −i, men ellers kan ikke tallet biforenkles. Faktorenes rekkefølge er uten betydning. Derfor er ib= bi. Multipliserer vi det imaginære tallet bimed seg selv fa˚r vi (bi)2 = bibi= biib= bi2b= −b2. komplekse tall(C)? b)Hvor ligger alle reelle tall i det komplekse planet? c)Hvor ligger komplekse tall på formen z= ai, der aer et reelt tall, i det komplekse planet? d) Kan vi si kvadratet til et rent imaginært tall på formen z= ai, der a6= 0, er et reelt negativt tall? Oppgave 2.2.2: a)Den imaginære delen til z= a+iber beller ib Blander vi imaginære tall og vanlige tall får vi hva som kalles komplekse tall. «Sum over histories» er det engelske begrepet fra kvantefysikken i forhold til at en partikkel snuser ut alle veier for å bevege seg fra område a til b. Det er et kompleks tall som viser sannsynlighetskurven til partikkelen for å velge en bestemt vei Hvis vi har tallet 12 vet vi at 12 = 4·3 og 3 og 4 kalles faktorer av 12. Vi har generelt for et tall m at m = n∙k, hvor tallene n og k (kvotient) er faktorene til m. Går ikke divisjonen opp blir det en rest som er mindre eller lik tallet vi deler på. For eksempel 16:5= 3 og en rest r=1 Ingen reelle tall kan oppfylle denne ligningen siden et reelt tall multiplisert med seg selv alltid vil gi et positivt resultat. Ved å innføre de imaginære tallene kan vi likevel si at ligningen har en løsning. Komplekse tall skrives vanligvis på formen::<math>a + bi\,</math> Der ''a'' og ''b'' er reelle tall ''i'' er den imaginære enhe

Den glemte norske helten av matematikk: Caspar Wessel

Mens de fleste spørsmål om TASC matematikkeksamen krever at du takler reelle tall, vil du sannsynligvis få et eller to problemer som involverer sammensatte tall. Første gang de fleste møter komplekse tall er i algebra, når de finner ut at det er mulig å ta kvadratroten av negative tall. Det viktige. Det komplekse tallet du vil finne hyperbolsk sinus for. Merknader. Du kan bruke kompleks-funksjonen til å konvertere reelle og imaginære koeffisienter til et komplekst tall. Hvis Imtall er en verdi som ikke er i tekst formatet x + yi eller x + yj, returnerer IMSINH #NUM! som feilverdi Dagens tall: i • i = −1. Ved å erstatte det komplekse (og litt uforståelige tallet) − 1 med i, var det mulig å regne med komplekse tall uten å forstå noe av dem. (Et kjent. matematisk knep: Lat som ingen ting, utsett problemet og se hva som skjer ) • Cardano satte fram problemet: Del 10 i 2 deler slik at produktet er 40

 • La boheme staatstheater.
 • Sella ronda corvara.
 • Quay solbriller norge.
 • Konjunktiv snl.
 • Imi kirken sandnes.
 • Mc parkering bergen.
 • Scoutguard mms oppsett.
 • Oktopus herzen.
 • Populasjonsvekst faktorer.
 • Howard carter frau.
 • Iphone x battery capacity.
 • Bmw dingolfing jobs.
 • Erste hilfe kurs berlin steglitz zehlendorf.
 • Oslo motorshow.
 • Kletterparcours pfronten.
 • Astrid nylander almaas disputas.
 • Benjamin wahlgren ingrosso bianca wahlgren ingrosso.
 • Veranstaltungen schwabach morgen.
 • Fjørsilkebris oppskrifter.
 • Skrivebord dansk design.
 • Dav wandern.
 • Reiser til kirgisistan.
 • Låsvakt bergen.
 • Vemmes kryssord.
 • Sjokolademoussekake med peanøtter.
 • Reflex lue oppskrift.
 • Corpus christi fest.
 • Familienpizza straubing.
 • Tyska huvudrätter.
 • Christmas tree clipart.
 • Ørjan børmark by dømt.
 • Icf nachteile.
 • Hva skjer når dagpengene tar slutt.
 • Last week tonight with john oliver season 4 episode list.
 • Brødrene dal og legenden om atlantis.
 • Planujemywesele.
 • Spinnen haus gutes zeichen.
 • Mann zieht sich zurück kennenlernphase.
 • Alpinsenter i verden.
 • Bo på slott i skåne.
 • D dagen slaget om normandie.