Home

Hvor mye stiger havet hvis all is smelter

Hvor mye vil havnivået stige? Isbreene smelter - havnivået stiger Hvor mye vil havnivået stige Målinger i Vest-Antarktis viser at lokale breer årlig fører 250 kubikk-kilometer med is ut i havet, nesten 60% mer enn det som akkumuleres i nedslagsfeltene Hvis hele innlandsisen smelter, vil det globale havnivået stige 7 meter. Dette kan ta fra tusen til flere tusen år avhengig av hvor mye temperaturen stiger. Hvis ismassene både i Vest- og Øst-Antarktis smelter, vil det globale havnivået stige omtrent 57 m, men dette vil eventuelt ta mange tusen år «Hvis havet skulle stige med 80 meter, får det enorme konsekvenser på verdenskartet - og det ville ha gjort opp mot halvparten av verdens befolkning hjemløse - og naturligvis også rammet. Dette kan ta fra tusen til flere tusen år avhengig av hvor mye temperaturen stiger. Hvis ismassene både i Vest- og Øst-Antarktis smelter, vil det globale havnivået stige omtrent 57 m, men.

Isbreene smelter - havnivået stiger

 1. Havet stiger i hovedsak grunnet smelting av is som ligger på land (breer og iskappene på Grønland og i Antarktis), og på grunn av at vannet utvider seg når det blir varmet opp. Havnivået har steget fortere siden midten av det 20. århundre enn snitthastigheten over de to siste tusenårene
 2. Hvis Grønlandsisen smelter, stiger havet med syv meter. Vest-Antarktis inneholder nok is til åtte meter stigning. Det er i Øst-Antarktis de virkelig store mengdene finnes. Her er det nok is til å føre til en stigning på 55 meter. Hvis all denne isen skulle smelte, vil vannet likevel ikke stige like mye overalt på kloden
 3. Årsaken til at havet stiger, er at verden blir varmere på grunn av klimaendringer.Når kloden varmes opp, varmes også havet opp. Og når havet varmes opp, så utvider det seg og det tar større plass. Det at jordkloden blir varmere gjør også at isbreer og innlandsis smelter og renner ut i sjøen
 4. Når isen har smeltet: Lag en ny strek på hvert beger som viser hvor høyt vannet står, og lag en tegning av hvordan de to glassene nå ser ut. Skriv også ned hva som har skjedd i forsøket. Skriv hva du har lært om is som smelter når den ligger i vann og når den ligger på land (steinen)
 5. Hvis havet stiger så mye, vil det ha ytterst dramatiske konsekvenser, ifølge Christensen. Det kan for eksempel være smeltingen av isen i Vest-Antarktis. I motsetning til tidligere prognoser ser den nye studien spesifikt på havstigningen langs kystlinjene, der 400 millioner mennesker vil bo i 23 megabyer i 2030
 6. Kartet viser klodens nye kystlinjer dersom havene stiger om lag 65 meter, som National Geographic mener er scenariet dersom all isen på land smelter. - Det er om lag 16 millioner kubikkkilometer med is på kloden vår, og noen forskere sier det vil ta mer enn fem tusen år å smelte alt sammen

Ok, enig i at det var et ledene spm. Burde kanskje formulert det slik: Hvor mye øker havnivået med hvis all isen på Nordpolen smelter. Men det var egnetlig ikke det som var poenget. Poenget var at det er mange som tror at havnivået vil stige hvis nordpolen smelter. Og det vil jo ikke skje (hvis vi ser KUN på nordpolen) Visste du at havet stiger med 60 meter hvis all isen i Antarktis smelter? Men et Antarktis uten is vil ikke se dagens lys uten at hele kontinentet flytter seg, noe som historisk sett har tatt millioner av år Om isen smelter Ikke bare isbjørn, men også elefanten og tigeren vil påvirkes av klimaendringene i Arktis og Antarktis. Hvor fort det vil gå og hva man kan gjøre er forskernes hodepine Om vi får en global oppvarming og isen smelter, hvor mye stiger havet med

Havnivå og issmelting: Slik vil verden se ut dersom all

Hvis all innlandsisen skulle smelte bort, vil havnivået i verden stige med 7,2 meter. Det er minst hundrevis av år frem i tiden, men Jason Box advarer om at havet vil stige kraftig fremover Når isen smelter, reduseres tiltrekkingen og vannet flyter bort. Da synker havet i Antarktis, mens det stiger lenger borte, forklarer Gomez. Kan stige med over 15 mete FN-rapport: Havnivået stiger 2,5 ganger så raskt som på 1900-tallet. Isen smelter fortere, havet stiger raskere, ekstremvær rammer oftere, og det vil koste enorme summer å beskytte storbyer.

Utvikling i globalt havnivå - Klimavakten - Energi og Klim

 1. Engasjere Det er ganske vanlig å påstå at havet stiger hvis isen smelter. Om dette stemmer kan testes ved å lage en modell av hver pol. Før aktiviteten settes i gang, er det lurt å sjekke hva elevene vet om likheter og forskjeller på Nordpolen og Sydpolen
 2. gen vært helt enorm. Da ville klimaendringene gjort det totalt ulevelig på land, sier Sundby. 9. Havet stiger IKKE fordi isen smelter. Når kloden blir varmere, stiger havene. Det vet de fleste. Men dette skjer ikke fordi is smelter
 3. SMELTER: Innen 2070 vil England er et lavtliggende land hvor havet stadig spiser seg innover, Slik kan det se ut hvis havet stiger langs norskekysten. Aftenposten. 26.09.2019
 4. Hvor mye havet vil stige, avhenger i stor grad av hvor mye vi klarer å redusere utslippene av klimagasser. Det er samtidig noe som er umulig å forutse, av både tekniske og politiske årsaker. Det har man tatt høyde for i den femte rapporten (AR5) fra FNs klimapanel
 5. Havet stiger ikke like mye i alle deler av verden. Forskjellene skyldes blant annet havstrømmer og landhevning i en del områder.FNs klimapanel har anslått at havet i gjennomsnitt vil stige mellom 0,3 og 1 meter i løpet av dette århundret
 6. 'Mye vann har rent ut i havet' siden 2002; blant annet har det vært en stor økning i mengde data fra satellittmålinger, og det er påvist at termisk ekspansjon kan være en betydelig faktor i havnivåendringer. Men tross dette er det fremdeles usikkert hvor mye havet stiger, og det er heller ikke enighet om hva som forårsaker det
 7. Ja, globalt havnivå stiger! Det er to hovedårsaker til dette. For det første blir havet varmere. Når vann varmes opp, utvider vannet seg, som igjen betyr at havoverflaten løftes. For det andre smelter flesteparten av verdens breer. Det er også netto smelting av iskappene på Grønland og i Antarktis

Hvorfor stiger ikke havnivået når isen på Nordpolen smelter? Når innlandsisen smelter stiger havnivået i verdenshavene. Hvis hele Grønlands innlandsis smeltet ville havnivået faktisk stige med ca. 7.4 meter. Heldigvis vil ikke dette skje på tusenvis av år. Men isen ved Nordpolen smelter mye raskere. Isen som er ved Nordpolen er havis Vel, ifølge våre venner i National Geographic-magasinet finnes det per i dag mer enn 20 millioner kubikkilometer is på kloden, og trolig vil det ta over 5000 år å smelte alt sammen. Forhåpentlig klarer vi å bremse utviklingen før et slikt scenario inntreffer. Samtidig må selvfølgelig ikke all is smelte før konsekvensene blir katastrofale. . FNs klimapanel skriver i del tre av sin. Hvor mye stiger havet hvis all isen på Nordpolen smelter?. Ikke en cm. 0 kommentarer. Posted on 29.07.2019 kl. 12:54 30.12.2019. Posted by Ulf Göran Möller on Thursday, December 13,.

En forskergruppe ved Universitetet i Leeds har regnet på hvor mye. De fant ut at 746 kubikk kilometer med isfjell smelter årlig. Det får havet til å stige 0,3 millimeter hvert år Så mye stiger havet. 64 meter stiger havet om all ferskvannsisen smelter. Publisert Publisert . 4. juni 2007. Jan Stian Vold; Denne artikkelen er over 13 år gammel. Snø og is smelter stadig raskere, og dette forsterker klimaproblemene på jorden, viser en UNEP — Hvis jeg skulle si til noen av de fattigste landene at de må bremse. Smeltingen bidrar til at havet stiger over hele verden. En ny studie undersøker satellitt-målinger. Målingene viser at smeltingen begynte å skje raskere rundt år 2000. Det snør over Grønland hvert år. Men det er ikke nok. Det forsvinner for mye is ut i havet. - Det hadde ikke hjulpet å gå tilbake til klimaet for 20 til 30 år siden

Dersom all isen her skulle smelte, ville havnivået stige med mer enn 60 meter! Der isen flyter ut over havet blir isbremmen dannet. Når isbremmen brekker av, faller isfjell på opptil 5000 km 2 ut i havet. Omtrent 6/7 av et isfjell ligger under vannflaten, så det er ikke lett å forestille seg hvor store de faktisk kan være Hvis breenes hastighet dermed øker, vil enda mer is brekke av og havne i sjøen. Der vil den smelte og bidra til at havet stiger. Hvor mye is som smelter i Antarktis avhenger ikke bare av hvor varmt det er, men også av hvilken& bane havstrømmene tar

Verdens klima er i endring, og det er godt dokumentert. Det er mange klimaparametre som avspeiler den globale klimaendringen vi ser i dag: Luft- og havtemperaturen øker, CO 2-nivået i atmosfæren øker, havnivået stiger og snø og is smelter stadig raskere.Jordas klima har alltid variert, og det har alltid vært fysiske årsaker bak disse variasjonene Imidlertid strømmer mye smeltevann fra isbreer og isskjold i havet. Mye mindre enn du tror. I Antarktis smelter ingen is totalt. Når is smelter i Arktis, endrer det ikke havnivået - fordi flytende is ikke påvirker vannstanden når den smelter i henhold til fysikkens lover. I hovedsak bidrar bare smeltende is på Grønland til en nivåøkning Hvis all innlandsisen på Grønland skulle smelte, noe som er mulig, men lite trolig,ville havnivået på jorda stige sju meter. Issmeltinga har ført til at områdene med vegetasjon blir større på Grønland og faktisk at gressbranner blir vanligere. Disse prosessene er med på å gjøre isen mer møkkete og dermed mer utsatt for smelting - Når isen smelter på verdens breer, på Grønland og i Antarktis, vil det gjennomsnittlige globale havnivået stige. Ferske beregninger fra italienske og britiske forskere viser hvor ujevnt dette vil bli fordelt. Hvorfor rammes ikke alle kystområder like hardt? Denne uka skjer det veldig mye som handler om klima. Det er store klimademonstrasjoner rundt omkring i hele verden, FN har toppmøte i New York, Barnas Klimapanel for 2020 ble valgt på Miljøagentenes landsleir og FNs klimapanel har gitt ut en ny spesialrapport. Her kan du lese om spesialrapporten om hav og is

Havet kan i verste fall stige mer enn 2 meter de neste 80 årene, ifølge forskere. Det vil ramme store, tett befolkede områder og byer som New York og London Vannet utvider seg og enorme mengder is smelter når temperaturen stiger. Men det er svært vanskelig å vite hvor mye havet kommer til å stige. Tidligere har FNs klimapanel anslått at havoverflaten i verste fall vil løfte seg i underkant av 1 meter innen 2100 hvis klimautslippene fortsetter å øke Varmere vann tar mer plass enn kaldt vann, og dermed stiger havet. Isbreene rundt i verden smelter. Er det også med på Det er dette siste som gjør at de nå oppjusterer hvor mye havet vil stige Smeltingen og havniåstigningen akselererer. Hvis vi ikke klarer store kutt i CO₂-utslippene og begrenser oppvarmingen til to grader vil.

at havet kommer nærmere innpå oss. (FOTO: Bjørn Hugo Pettersen) Havet kommer nærmere Totalt kan havnivået stige med rundt 70 meter hvis all is på land smelter. Havnivået stiger bare med rundt en halv meter hvis verdens isbreer forsvinner. Men dersom all isen på Grønland smelter, vil havnivået stige med sju meter Men hvor mye vil havet stige med rundt norskekysten når innlandsisen smelter? Selv om havet stiger, så følger landet etter. Jordskorpa løfter seg fortsatt opp som en kork på havet av flytende magma, etter at vekten av de kilometertykke breene fra siste istid er borte Vannet utvider seg, og enorme mengder is smelter når temperaturen stiger. Men det er svært vanskelig å vite nøyaktig hvor mye havet kommer til å stige. Tidligere har FNs klimapanel anslått at havoverflaten i verste fall vil løfte seg i underkant av 1 meter innen 2100 hvis klimautslippene fortsetter å øke Det betyr at temperaturen i havet stiger så mye at isen smelter uventet raskt. - Hvis vi greier å redusere usikkerheten rundt hvor mye havet stiger, så vil vi spare verden for veldig, veldig. - Så hvis vi ikke hadde hatt hav på jorden, ville effekten av den menneskeskapte oppvarmingen vært helt enorm. Da ville klimaendringene gjort det totalt ulevelig på land, sier Sundby. 9. Havet s tiger IKKE fordi isen smelter. Når kloden blir varmere, stiger havene. Det vet de fleste. Men dette skjer ikke fordi is smelter

Hva er årsaken til at ikke havet stiger om sommeren når vi vet at temperaturen er minst 15 grader høyere da på den nordlege halvkule,og veldig mye is smelter da. Når det hevdes at en temperaturøkning på 4 grader har en slik virkning Stiger virkelig havet? Forskere er uenige om hvor mye havnivået vil stige i årene fremover, hovedsaklig grunnet de klimaendringer som nå skjer. Skrekkscenarioet er flere titalls meter høyere havnivå, noe som naturlig nok fører med seg elendighet for mennesker rundt omkring i verden

Hvis hele ismassen i Antarktis smelter, vil havnivået øke med 61 meter. Antarktis er robust for endringer og er egentlig en ørken med langt mindre nedbør enn Sahara. Jokeren er Grønlandsisen. Hvis Grønlandsisen smelter, stiger havet med sju meter Hvor mye vil havet stige over lange tidsperioder for hver grads økning i jordens gjennomsnittstemperatur? Dette var spørsmålet forskerne bak en ny internasjonal studie ville besvare. 2,3 meter er svaret, vel å merke over tusener av år. - Hvis temperaturen går opp en grad over de neste to årene, vil ikke have stige umiddelbart

Hva vil skje hvis innlandsisen smelter? illvit

Målinger viser at Jordens gjennomsnittlige overflatetemperatur har steget med 0,8 °C siden 1880. Sant nok har temperaturen stagnert de siste 15 årene, men isen smelter fortsatt, og havet stiger fremdeles. At vi slipper ut stadig større mengder drivhusgasser som påvirker klimaet, er det heller ingen tvil om Enorme mengder is smelter når temperaturen stiger. Da stiger også havet. Det er vanskelig å vite hvor mye havet vil stige. En ny studie sier at havet kan stige over 2 meter. Det er hvis klimautslippene fortsetter, skriver nyhetsbyrået NTB. Tidligere har FNs klimapanel trodd at havet ville stige under 1 meter innen 2100 Havet stiger ikke like mye over alt. Store ismasser tynger landjorden ned, og når isen smelter hever landet seg opp. Kristian Breili, Halfdan Pascal Kierulf og Matthew Simpson har laget rapporten Hvis vi ikke greier å tilpasse oss økt havnivå og stormflo, vil skadeomfanget kunne bli stort og kostbart

Havet Stiger! - Miljøagenten

Det er over 21 millioner km3 is på Jorden, og ingen vet med sikkerhet hvor lang tid det ville ta å smelte alt sammen. Trolig over 5000 år, sier noen vitenskapsfolk. Men hvis vi brenner alt vi har av kull, olje og gass og dermed tilfører atmosfæren ytterligere drøye 5 billioner tonn CO2, vil vi med stor sannsynlighet skape en isfri klode Må ha fokus på Antarktis. Det er imidlertid ikke slik at havet vil stige over natten. Det vil fortsette etter århundreskiftet, og farten er avhengig av hvor mye temperaturen stiger, viser studien Da isen smeltet, begynte landet å stige, og denne prosessen pågår fremdeles. Lenge har landet hevet seg mer enn havet har steget, men dette er nå i ferd med å snu. Havnivået er dessuten ventet å stige stadig raskere, og særlig fra 2050 og utover. - Det vil variere i ulike deler av verden hvor mye havnivået stiger

Video: Is som smelter - Regnmakern

Så mye kan havet stige - Forskning

 1. Det er særlig havet som bidrar til smelting i vest. Isbremmene langs kysten smelter nedenfra, brekker opp og gir rom for nye ismasser fra kontinentet. NRK NETT-TV: Gigantisk isflak løsnet vest i Antarktis Øst: Her smelter isen (kanskje) ikke. I resten av Antarktis er situasjonen en litt annen, og mye mer usikker
 2. Hvis all isen på Grønland smelter så tilsvarer det en havnivåheving på ca 7 meter, hvis all innlandsisen på Antarktiskontinentet smelter tror forskerne det vil tilsvare en havnivåheving på omtrent det tidobbelte. Iskappen på hele sydpolplatået er beregnet til å være ca 2 km tykk
 3. Hvis havet stigermye, vil det ha ytterst dramatiske konsekvenser, ifølge Christensen. Det kan for eksempel være smeltingen av isen i Vest-Antarktis. I motsetning til tidligere prognoser ser den nye studien spesifikt på havstigningen langs kystlinjene, der 400 millioner mennesker vil bo i 23 megabyer i 2030 Hvor meget og hvor hurtigt stiger havet
 4. Dette gjør at havene vil stige i flere hundre år. Men breene på land smelter fortere enn forskerne tidligere har antatt. Dette betyr at det er innlandsisen på Grønland og Antarktis som avgjør hvor mye og hvor fort havnivået kommer til å stige, skriver Nesje. Nå stiger havet dobbelt så raskt som gjennomsnittet de siste hundre årene
 5. Forrige gang temperaturen var 2°C høyere enn nå, i mellomistiden for 120.000 år siden, smeltet mye av Grønlandsisen og havet var omtrent 5 meter høyere enn nå. Det tar mange århundrer å smelte så mye is, så derfor er det beregnet at havet i 2100 vil ha steget «bare» mellom 45 og 75 cm, avhengig av hvor mye CO 2 vi kommer til å slippe ut
 6. Havet kan stige 70 meter. Totalt kan havnivået stige med rundt 70 meter hvis all is på land smelter. Havnivået stiger bare med rundt en halv meter hvis verdens isbreer forsvinner. Men dersom all isen på Grønland smelter, vil havnivået stige med sju meter

Havnivået i Arktis Danske forskere har kartlagt: Havet i Arktis stiger 2,2 mm årlig. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Münchens tekniske universitet har brukt 1,5 milliarder satellittmålinger og en spesiell algoritme for å regne ut havnivåstigningene i Arktis mer nøyaktig enn noen gang tidligere Klimaendringer er endringer i hvor ofte ulike typer vær forekommer. Det kan være endring i middelverdier (gjennomsnitt) av temperatur, nedbør eller vind. Det kan også være endringer i hvor ofte ekstremt vær inntreffer. Siden slutten av 1800-tallet, da temperaturmålinger med instrumenter (termometer) begynte, har den globale middeltemperaturen ved jordoverflaten økt med omkring 0,8 °C Illustrert Vitenskap skriver at dersom all isen smelter kan havnivået faktisk stige med så mye som 80 meter. Hvis havet skulle stige med 80 meter, får det enorme konsekvenser på verdenskartet - og det ville ha gjort opp mot halvparten av verdens befolkning hjemløse - og naturligvis også rammet resten av verden, med 3,5 milliarder flyktninger. | Illustrert Vitenska

Slik vil verden se ut om all isen smelter - Side

Isbreer som smelter og flere varmebølger til havs, vil ifølge rapporten føre til at havnivåene øker så mye at millioner av mennesker må flytte. Det knyttes rett nok stor usikkerhet til hvor mye havet vil stige som følge av utviklingen, men det siste anslaget fra FNs klimapanel tyder på at isen fra Antarktis vil forårsake en stigning på opptil 16 centimeter innen 2100 Hvor mye tror du havet vil stige hvis all isen på Norpolen smelter som Al Gore sa og de fleste tror på En hvit t-skjorte eller hvit is vil derimot reflektere bort det aller meste. Is vil reflektere 90 prosent av sollyset, mens havet bare reflekterer bort 10 prosent av sollyset. - Det betyr at havet blir varmet mye mer opp om sommeren hvis isen er borte, sier Sandø. Isfjell kan ta mange ulike former, slik som denne «marengsen» utenfor Antarktis stiger etter siste istid. 1.1 HVOR MYE STIGER HAVET? Kyst- og fjordkommunene må forberede seg på et høyere havnivå i framtiden. Havnivåstigningen vil føre til at stormflo og bølger strekker seg lenger inn på land, enn hva som er tilfelle i dag. Det betyr at områder som ligger lavt og nær havet, blir liggende mer utsatt til i framtiden Havet bidrar derfor til å forebygge at temperaturen i lufta stiger. Opptaket av CO2 fører imidlertid til at vannet får lavere pH-verdi; det forsures. Havet har blitt 26 prosent surere siden 1750. Jo surere vannet er, jo dårligere blir det til å ta opp CO2, og jo vanskeligere blir det å bevare naturmangfoldet i havet. Isen smelter

Hvis all isen på Nordpolen smeltet

Hvor tykk er sikker is? Hvor tykk må isen være for at den skal være sikker? - Det er ganske mye bra isforhold fremdeles. FREMDELES MYE BRA OG FARBAR IS: Snøen på isen beskytter mot issmelting fra oversiden, men når snøen begynner å gå, begynner isen å smelte også fra oversiden - i tillegg til fra undersiden. Foto: Shutterstock/NTB scanpix Vis me Havet stiger altså både som følge av at det varmes opp og fordi breene på land smelter. I et varmere hav forandres vannsøylas sammensetning og egenskaper, og dette får betydning for planktonproduksjonen i Arktis. Når havet blir varmere og saltholdigheten endres, vil det kunne føre til forandringer i vertikalblandinga og ha en negativ. Hvis en isbit smelter i et fullt glass vann, renner det da over? vannivået stiger når gjenstander legges oppi, men ikke like mye som landjorda som ble liggende bar etterhvert som isen smeltet hevet seg opp fra havet ettersom vekten av isen hadde presset landet ned Hvis isen smelter begge steder, vil det kunne bli en viss havnivåstigning både ved Grønland og rundt Antarktis, men ikke mer stigning enn globalt gjennomsnitt. Og den registrerte havnivåstigningen i Arktis og Antarktis er, som nevnt, mer enn det dobbelte av det globale gjennomsnittet fra 1970 til i dag (henholdsvis 3,6 og 4,1 mm/år)

Is er vann i fast form. Ren is er gjennomsiktig og har normalt en blåhvit farge, men urenheter i isen, som for eksempel jordpartikler, og luftbobler i isen kan sette farge på isen. Is absorberer lys i den røde delen av spekteret og is ser derfor blålig ut med en svakt grønnere farge enn vann. Omtrent 69 prosent av alt ferskvann på Jorda er i form av is, vesentlig bundet i innlandsisene i. Hvis du legger det til de andre komponentene som utgjør havnivået, stiger det slik at havet ekspanderer når det varmes (noe som sannsynligvis vil øke med 10 tommer), smelten fra fjellbrettene (ca. seks tommer) og endringer i mengden vann lagret i innsjøer og elver på land (en og en halv tommer), og summen er fortsatt et skremmende tall et sted mellom like under to til over tre fot. å smelte. Hvis du rører eller rister på glasset, smelter de fortere. Hvor mye havet vil stige, avhenger i stor grad av hvor mye vi klarer å redusere utslippene av klimagasser. Det er samtidig noe som er umulig å forutse, av både tekniske og politiske årsaker

I dag har vi mye landis på jorden. Isen som dekker Grønland og Antarktis utgjør drøyt 15 millioner kvadratkilometer. Hva hadde skjedd om all denne isen hadde smeltet? Kort oppsummert: Katastrofe. Ifølge beregninger National Geographic har gjort, vil havene stige med 65 meter dersom landisen går over i flytende form Faktisk har jeg ved selvsyn på 1950-tallet sett at en fortøyde en sørlandssnekke der på den tiden, noe som er helt umulig idag.Dette er det mest aktuelle stedet for benkestokken, vel og merke hvis havet har sunket ca 1 meter siden 1810.Jeg antar at sjøen har sunket/landet har steget med 30-50 cm siden 1950, men søker nå informasjon på hvor mye høyere sjøen kan ha vært i 1810, som. Hvis all isen på den antarktiske halvøya smelter vil det føre til en global havnivåstigning på fire meter. Men, ta det med ro, det vil ta hundrevis av år. Rapportene viser allikevel at situasjonen er mye mer dramatisk enn det FNs klimapanel skrev i sine siste rapporter som kom ut i vinter Om temperaturene stiger de neste årene vil havnivået stige. Det er to grunner til dette, den ene grunnen er at når vann blir varmere, utvider det seg. Den andre grunnen er at når temperaturen stiger vil det gå hardest utover de arktiske områdene, og isen vil smelte på f. eks grønland, og gjøre at havet stiger Hva gjør vi når havet stiger? Forskere foreslår en ekstrem, gigantisk demning fra Norge til Skottland. Det er teknisk mulig, men ekstremt og ødeleggende. Forskerne foreslår en «Nordsjø-demning» for å berge kystområder i Nord-Europa med 55 millioner innbyggere fra stigende havnivå de neste århundrene

Men hvis landisen smelter vil dette ha stor betydning. Den enorme ismassen i Antarktis har en gjennomsnittlig tykkelse på 2133 meter, og har bygd seg opp gjennom tusenvis av år. Hvis all landis i Antarktis smeltet i dag, ville havet stige med 61 meter Hva er global oppvarming? Global oppvarming betyr at atmosfæren (altså lufta rundt hele jorda) blir varmere. Dette påvirker alt som lever på planeten: mennesker, dyr og planter. Kloden vår har hatt både istider og varme perioder før, men denne gangen er forandringen annerledes - den skjer nemlig veldig rask t. Siden 1880 har hele atmosfæren blitt 0,8 °C varmere enn det som var normalt Vann er en forutsetning for alt liv, og 2 til 3 liter må vanligvis tilføres daglig for å erstatte tap gjennom hud urin og fordøyelseskanal. Kroppen er avhengig av å opprettholde væskebalansen for å fungere normalt. Årsaken er at flytende vann har evne til å oppløse mange substanser og derved delta i de fleste prosesser i levende organismer. Når det gjelder hvor mye havet vil stige - så forutsetter det selvsagt at temperaturen stiger nok til at dette kan skje. DET er utgangspunktet. Hvis vi kan bremse oppvarmingen nok vil det ikke skje. - hvis vi brenner av hele verdens reserver av olje, gass og kull er det faktisk svært sannsynlig at det VIL skje Tabellen nedenfor viser hvor mye CO2 og karbon som er lagret i en gjennomsnittlig tre til forskjellige aldre: Bøk Tonn karbon Tonn CO 2 20 år 0,056 0,0205 70 år 0,69 2,48 100 år 1,66 6,08 Gran Tonn karbon Tonn CO 2 20 år 0,016 0,061 70 år 1,180 4,300 Mat på tanken En Nordmann avgir i gjennomsnitt om lag 10 tonn CO2 i året

Hei! Origo.no har vært stengt for nytt innhold siden høsten 2016.Nå sletter vi Origo for godt. Alt innhold forsvinner 1. juni 2019. Hvis du ønsker å ta vare på noe av eget innhold, må du kopiere direkte fra siden innen da Hvis breens massebalanse er i likevekt, smelter det bort like mye is og snø som det dannes over en gitt periode. I perioden 1965-2007 la Hardangerjøkulen i gjennomsnitt på seg over ca. 1600 m.o.h. og smeltet under denne høyden. Likevektslinjen faller omtrent sammen med grensen for hvor all snøen smelter bort fra overflaten om sommeren Forståelsen for hvor viktig det er å ha et vitenskapelig grunnlag for alle forvaltningsvedtak er i ferd med å vinne terreng, både blant politikerne og blant dem som lever av havet. Planteplankton Ved fotosyntese binder algene energi fra solen, og det er denne energien som så bringes oppover i næringskjeden - en del helt til menneskets tallerken Global oppvarming study guide by EmilieLovise includes 18 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades

 • Ganglion fot.
 • Kochschule wolfsburg.
 • Hvor mange ganger er det vanlig å nyse.
 • Klær på 1800 tallet i norge.
 • Mann zieht sich zurück kennenlernphase.
 • Halloween tage 2017.
 • Meyer sub.
 • Devold svalbard prisjakt.
 • Erste hilfe präsentation kaufen.
 • Trene bekkenmuskulatur gravid.
 • Veranstaltungen holzminden.
 • Little diomede inhabitants.
 • Bahia feliz monte feliz.
 • Extraterrestrial life.
 • Oxalis inne.
 • Betennelse på vristen.
 • Riflekuler.
 • Oxalis inne.
 • Sætre kart.
 • Abc geschichten kindergarten.
 • Kongsberg automotive board.
 • Oppladbar hekksaks test.
 • Kontakteksem plaster.
 • Samsung galaxy tab s3 9.7 test.
 • Llm harvard law.
 • Norges dykkeforbund.
 • Kalk i vannet magnet.
 • Kols stadie 4.
 • Pest im mittelalter referat.
 • Shanghai sipg owner.
 • Demokrati problemer.
 • Malinois erziehung.
 • Copernicus myocean.
 • Bmw 1er advantage paket.
 • Thoraxdren sykepleie.
 • Tone granberg.
 • Yellowstone national park wolf story.
 • Navn på seilskuter.
 • Lengde randonee ski.
 • Vondt når jeg tisser ikke urinveisinfeksjon.
 • Faux fur kåpe.